Európska únia

Energetika

Európa čelí rastúcemu dopytu po energii, nestabilným cenám a prerušeniam dodávok. Takisto je potrebné znížiť dôsledky, ktoré má energetika na životné prostredie.

Na riešenie týchto problémov potrebujeme jasnú stratégiu EÚ v oblasti energetiky.

Energetická politika EÚ má 3 hlavné ciele:

Energetická únia

Komisia predstavila plány európskej energetickej únie, ktorá občanom a podnikom prinesie bezpečnú a cenovo dostupnú  energiu šetrnú voči klíme.

Energia bude voľne plynúť cez hranice v celej EÚ. Pomocou nových technológií, opatrení energetickej efektívnosti a modernizovanej infraštruktúry sa znížia náklady domácností, vytvoria sa nové pracovné miesta a zručnosti a posilní sa rast a vývoz.

Európa sa stane udržateľným a nízkouhlíkovým hospodárstvom šetrným k životnému prostrediu. Bude stáť na čele produkcie energie z obnoviteľných zdrojov a boja proti globálnemu otepľovaniu.

Energetická únia pomôže Európe vystupovať jednotne, pokiaľ ide o globálne záležitosti v oblasti energetiky.

Vychádza z existujúcej energetickej politiky EÚ vrátane rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a stratégie energetickej bezpečnosti.

Ciele EÚ v oblasti energetiky

EÚ si stanovila ciele v oblasti energetiky a klímy, ktoré sa majú splniť do roku 2020, 2030 a 2050.

Ciele do roku 2020:

  • znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990,
  • 20 % energie z obnoviteľných zdrojov,
  • 20 % zvýšenie efektívnosti pri používaní energie.

Ciele do roku 2030:

  • 40 % zníženie emisií skleníkových plynov,
  • najmenej 27 % energie v EÚ z obnoviteľných zdrojov,
  • zvýšenie efektívnosti pri používaní energie o 27 – 30 %,
  • 15 % prepojenie elektrizačnej sústavy (t. j. 15 % elektrickej energie vyrobenej v EÚ možno prepraviť do iných krajín EÚ).

Ciel do roku 2050:

Zníženie emisií skleníkových plynov o 80 – 95% v porovnaní s úrovňami z roku 1990, pričom v Pláne postupu v energetike do roku 2050 sa uvádza, ako tento cieľ dosiahnuť.

Čo sme doteraz dosiahli?

EÚ je na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľov na rok 2020:

  • emisie skleníkových plynov sa znížili o 18 % v priebehu rokov 1990 – 2012,
  • podiel energie z obnoviteľných zdrojov dosiahol v roku 2012 14,1 % v porovnaní s 8,5 % v roku 2005,
  • očakáva sa, že efektívnosť pri používaní energie by sa mala zvýšiť o 18 – 19 % do roku 2020, čo je tesne pod cieľom 20 %. Môžeme ho však dosiahnuť, ak členské krajiny prijmú všetky potrebné právne predpisy EÚ.

Viac o energetickej politike EÚ.

Publication

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Back to top