Unia Europejska

Energia

Europa stoi w obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię i boryka się z problemami zmienności cen i zakłóceń dostaw. Konieczne jest również zmniejszenie wpływu, jaki sektor energetyczny wywiera na środowisko.

Aby rozwiązać te problemy, należy opracować konkretną unijną strategię energetyczną.

Polityka energetyczna UE ukierunkowana jest na trzy główne cele:

Unia energetyczna

Komisja rozpoczęła prace nad planami realizacji unii energetycznej. Taka unia zagwarantuje mieszkańcom UE i działającym w niej firmom dostęp do bezpiecznej, przystępnej cenowo oraz przyjaznej dla klimatu energii.

Energia będzie swobodnie przepływać przez granice państwowe w UE. Nowe technologie, działania w zakresie efektywności energetycznej oraz odnowiona infrastruktura pomogą zmniejszyć wydatki gospodarstw domowych, stworzyć nowe miejsca pracy, wykształcić nowe umiejętności oraz pobudzić wzrost gospodarczy i eksport.

Europejska gospodarka stanie się zrównoważona, niskoemisyjna i przyjazna dla środowiska. Europa będzie pionierem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz w walce z globalnym ociepleniem.

Unia energetyczna sprawi również, że Europa będzie mówić jednym głosem w sprawach dotyczących globalnych kwestii energetycznych.

Unia energetyczna opiera się na istniejącej polityce energetycznej UE, u której podstaw leżą ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030oraz strategia bezpieczeństwa energetycznego.

Cele UE w zakresie energii

UE wyznaczyła sobie cele związane z energią i klimatem, które powinny zostać osiągnięte do 2020, 2030 i 2050 r.

Cele, które powinny zostać osiągnięte do 2020 r.:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20 proc. w stosunku do poziomów z 1990 r.
  • udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii – 20 proc.
  • poprawa efektywności energetycznej o 20 proc.

Cele, które powinny zostać osiągnięte do 2030 r.:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc.
  • udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii –27 proc.
  • poprawa efektywności energetycznej o 27-30 proc.
  • 15 proc. energii w połączeniach międzysystemowych (tzn. 15 proc. energii elektrycznej wytwarzanej w UE może być przesyłane do innych państw UE).

Cel, który powinien zostać osiągnięty do 2050 r.:

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. w stosunku do poziomów z 1990 r. W „Planie działania w zakresie energii do roku 2050” opisano sposób realizacji tego celu.

Jakie postępy poczyniono do tej pory?

UE ma szanse zrealizować swoje cele na rok 2020:

  • w latach 1990–2012 emisja gazów cieplarnianych została ograniczona o 18 proc.
  • w 2012 r. udział energii ze źródeł odnawialnych wyniósł 14,1 proc. (w porównaniu do 8,5 % w 2005 r.)
  • szacuje się, że do 2020 r. efektywność energetyczna wzrośnie o 18-19 proc. Jest to niewiele poniżej poziomu założonego celu, który wynosi 20 proc. Można go jednak będzie osiągnąć, jeżeli państwa członkowskie wprowadzą wszystkie niezbędne przepisy unijne.

Więcej informacji na temat unijnej polityki energetycznej

Publication

Tekst zaktualizowano w listopad 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Back to top