Eiropas Savienība

Enerģētika

Eiropa saskaras ar augošu enerģijas pieprasījumu, cenu svārstībām un padeves pārtraukumiem. Mums arī jāmazina enerģētikas nozares ietekme uz vidi.

Lai atrisinātu šīs problēmas, ir vajadzīga skaidra ES enerģētikas stratēģija.

Līdz ar to ES enerģētikas politikai ir 3 galvenie mērķi:

Enerģētikas savienība

Komisija ir nākusi klajā ar plānu par Eiropas enerģētikas savienības izveidošanu. Tas gādās par drošu un klimatu neapdraudošu enerģiju ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem par pieejamām cenām.

Tiks nodrošināta brīva enerģijas plūsma pāri ES dalībvalstu robežām. Jaunas tehnoloģijas, energoefektivitātes pasākumi un modernizēta infrastruktūra palīdzēs iedzīvotājiem samazināt patēriņu, radīs jaunas darbvietas un veicinās izaugsmi un eksportu.

Eiropa kļūs par ilgtspējīgu un ekoloģisku mazoglekļa ekonomiku. Tā būs līdere atjaunīgās elektroenerģijas ražošanā un cīņā pret globālo sasilšanu.

Enerģētikas savienība arī ļaus Eiropai paust vienotu viedokli par enerģētikas jautājumiem globālā līmenī.

Enerģētikas savienība tiek veidota, balstoties uz pašreizējo ES enerģētikas politiku, ieskaitot klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam līdz 2030. gadam un enerģētiskās drošības stratēģiju.

ES mērķi enerģētikas jomā

ES ir nospraudusi sev mērķus enerģētikas un klimata jomā 2020., 2030. un 2050. gadam.

2020. gada mērķi:

  • samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni,
  • 20 % enerģijas iegūt no atjaunojamiem energoresursiem,
  • par 20 % uzlabot energoefektivitāti.

2030. gada mērķi:

  • par 40 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas,
  • vismaz 27 % ES enerģijas iegūt no atjaunojamiem energoresursiem,
  • uzlabot energoefektivitāti par 27–30 %,
  • gādāt, lai elektrotīklu starpsavienojumu īpatsvars būtu 15 % (t.i., lai 15 % no Eiropas Savienībā saražotās elektroenerģijas varētu pārvadīt uz citām ES valstīm).

2050. gada mērķis:

par 80–95 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam aprakstīts, kā to izdarīt.

Kā mums ir veicies līdz šim?

ES ir guvusi labus panākumus ceļā uz 2020. gada mērķiem:

  • siltumnīcefekta gāzu emisijas no 1990. līdz 2012. gadam ir izdevies samazināt par 18 %,
  • no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās enerģijas īpatsvars 2012. gadā sasniedza 14,1 % (2005. gada tas bija tikai 8,5 %),
  • gaidāms, ka energoefektivitāte 2020. gadā būs uzlabojusies par 18–19 %. Tas tikai nedaudz atpaliek no 20 % mērķa. Taču šo mērķi varētu sasniegt, ja dalībvalstis kā nākas īstenotu visus vajadzīgos ES tiesību aktus.

Uzziniet vairāk par ES enerģētikas politiku.

Publication

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”

Back to top