an tAontas Eorpach

Fuinneamh

Tá ardú ar an éileamh ar fhuinneamh, luaineacht praghsanna agus briseadh soláthair romhainn san Eoraip. Caithfimid an tionchar atá ag earnáil an fhuinnimh ar an gcomhshaol a laghdú.

Is gá straitéis fuinnimh shoiléir a bheith ag an Aontas chun dul i ngleic leis na fadhbanna seo.

Tá trí phríomhsprioc ag beartas fuinnimh an Aontais:

Aontas Fuinnimh

Tá pleananna curtha i dtoll a chéile ag an gCoimisiún i gcomhair Aontas Fuinnimh Eorpach. Cinnteofar leis sin go mbeidh an fuinneamh a sholáthrófar do shaoránaigh agus do ghnólachtaí an Aontais slán, ar phraghas réasúnta agus neamhdhíobhálach don aeráid.

Beifear in ann fuinneamh a sheoladh gan bhac thar theorainneacha náisiúnta san Aontas. A bhuí le teicneolaíochtaí nua, bearta le héifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú agus bonneagar athchóirithe, laghdófar billí tí, cruthófar poist úra agus scileanna nua agus beidh borradh faoi fhás agus faoi easpórtáil.

Déanfar geilleagar inbhuanaithe, ísealcharbóin atá neamhdhíobhálach don chomhshaol de gheilleagar na hEorpa. Beidh an Eoraip ar thús cadhnaíochta maidir le fuinneamh a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite agus sa chomhrac i gcoinne an téimh dhomhanda.

Cuirfidh an tAontas Fuinnimh ar chumas na hEorpa labhairt d'aon ghuth ar chúrsaí fuinnimh domhanda.

Forbairt is ea an tAontas Fuinnimh ar an mbeartas fuinnimh atá ag an Aontas cheana, lena n-áirítear Creat Fuinnimh agus Aeráide 2030 agus an Straitéis um Shlándáil Fuinnimh.

Spriocanna fuinnimh an Aontais

spriocanna fuinnimh agus aeráide leagtha síos ag an Aontas dó féin i gcomhair 2020, 2030 agus 2050.

Spriocanna i gcomhair 2020:

  • Astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 20% ar a laghad i gcomparáid le leibhéil 1990
  • 20% d'fhuinneamh a fháil ó fhoinsí in-athnuaite
  • feabhas 20% a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh

Spriocanna i gcomhair 2030:

  • laghdú 40% ar astaíochtaí gás ceaptha teasa
  • 27% ar a laghad d'fhuinneamh an Aontais a fháil ó fhionsí in-athnuaite
  • éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú 27-30%
  • idirnascacht leictreachais de 15% (i.e. beidh 15% den leictreachas a ghinfear san Aontas iniompartha chuig tíortha eile den Aontas)

Spriocanna i gcomhair 2050

Laghdú 80-95% ar astaíochtaí gás ceaptha teasa i gcomparáid le leibhéil 1990. Léiríonn Treochlár Fuinnimh 2050 an chaoi ar féidir seo a dhéanamh.

Cén chaoi a bhfuil ag éirí linn?

Tá gach cosúlacht ann go n-éireoidh leis an Aontas spriocanna 2020 a bhaint amach:

  • Laghdaíodh astaíochtaí gás ceaptha teasa 18% idir 1990 agus 2012
  • Fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite a bhí i 14.1% d'fhuinneamh in 2012. Méadú suntasach ar fhigiúr 2005 (8.5%) é sin.
  • Meastar go dtiocfaidh méadú 18–19% ar éifeachtúlacht fuinnimh faoi 2020. Sin beagáinín beag níos lú ná an sprioc 20%. Ach is féidir an sprioc a bhaint amach má chuireann na Ballstáit uile na dlíthe Eorpacha is gá i bhfeidhm.

Tuilleadh eolais faoi bheartas fuinnimh an Aontais.

Publication

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Back to top