Europæiske Union

Energi

Europa oplever en stigende efterspørgsel efter energi, ustabile priser og afbrydelser af forsyningen. Vi har også brug for at mindske energisektorens indvirkning på miljøet.

For at takle disse problemer har vi brug for en klar EU-strategi på energiområdet.

Derfor har EU's energipolitik 3 primære mål:

Energiunionen

Kommissionen har iværksat planer om en europæisk energiunion. Den skal sørge for sikker, økonomisk overkommelig og klimavenlig energi til EU's borgere og virksomheder.

Energi vil kunne handles frit over landegrænserne i EU. Nye teknologier, energieffektivitetsinitiativer og ny infrastruktur vil hjælpe med at mindske husstandenes regninger, skabe nye job og kvalifikationer og sætte skub i væksten og eksporten.

Europa vil blive en bæredygtig, kulstoffattig og miljøvenlig økonomi. Det vil bane vej for produktionen af vedvarende energi og kampen mod global opvarmning.

Energiunionen vil også hjælpe Europa med at tale med én stemme i den globale energidebat.

Energiunionen bygger på EU's eksisterende energipolitik og omfatter energi- og klimarammen for 2030 og energisikkerhedsstrategien.

EU's energimål

EU har sat energi- og klimamål for 2020, 2030 og 2050.

Mål for 2020:

  • Reduktion af drivhusgasemissioner med mindst 20 % i forhold til 1990-niveauet
  • 20 % energi fra vedvarende kilder
  • 20 % forbedring af energieffektiviteten

Mål for 2030:

  • Reduktion af drivhusgasemissioner med 40 %
  • Mindst 27 % energi fra vedvarende kilder
  • 27-30 % forbedring af energieffektiviteten
  • 15 % sammenkobling af elnettet (dvs. at 15 % af den genererede elektricitet i EU kan transporteres til andre EU-lande)

Mål for 2050:

80-95 % mindre udledning af drivhusgasser i EU i forhold til 1990. Energikøreplanen for 2050 viser, hvordan vi kan gøre dette.

Hvordan klarer vi os indtil videre?

EU er godt på vej mod 2020-målene:

  • Drivhusgasserne er blevet mindsket med 18 % mellem 1990 og 2012
  • Andelen af vedvarende energi nåede op på 14,1 % i 2012 fra 8,5 % i 2005
  • Energieffektiviteten forventes at forbedres med 18-19 % inden 2020. Det er meget tæt på målet om 20 %. Og i kan nå målet, hvis medlemslandene gennemfører alle de nødvendige EU-regler.

Læs mere om EU's energipolitik.

Publication

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Back to top