Европейски съюз

Енергетика

Европа е изправена пред нарастващо потребление на енергия, нестабилни цени и смущения в доставките. Също така е необходимо да се намали въздействието на енергийния сектор върху околната среда.

За да се справи с тези проблеми, ЕС се нуждае от ясна енергийна стратегия.

Енергийната политика на ЕС има 3 основни цели:

Енергиен съюз

Комисията представи планове за създаването на европейски енергиен съюз. Чрез него ще се гарантира наличието на сигурна, достъпна и екологосъобразна енергия за гражданите и предприятията в ЕС.

Енергията ще прекосява свободно националните граници в Съюза. Благодарение на новите технологии , мерките за енергийна ефективност и подновената инфраструктура сметките за електроенергия на домакинствата ще намалеят, ще се създадат нови работни места и умения и ще се насърчат растежът и износът.

Европа ще се превърне в устойчива, нисковъглеродна и екологосъобразна икономика. Тя ще заеме водеща позиция в производството на възобновяема енергия и в борбата срещу изменението на климата.

Освен това благодарение на енергийния съюз Европа ще може да заема единна позиция по световни енергийни въпроси .

Енергийният съюз се основава на съществуващата енергийна политика на ЕС, включително върху рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и стратегията за енергийна сигурност .

Енергийни цели на ЕС

ЕС си е поставил цели в областта на енергетиката и климата за 2020, 2030 и 2050 г.

Цели за 2020 г.:

  • намаляване на емисиите на парникови газове с поне 20 % спрямо равнищата от 1990 г.,
  • 20 % от енергията да е от възобновяеми източници,
  • подобряване на енергийната ефективност с 20 %.

Цели за 2030 г.:

  • намаляване на емисиите на парникови газове с 40 %,
  • поне 27 % от енергията да е от възобновяеми източници,
  • повишаване на енергийната ефективност с 27—30 %,
  • 15 % електроенергийна междусистемна свързаност, т.е. 15 % от произвежданата в ЕС енергия да може да бъде транспортирана до други страни от Съюза.

Цел за 2050 г.:

Намаляване на емисиите на парникови газове с 80—95 % спрямо равнищата от 1990 г. В Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. е описано как може да стане това.

Как се справяме до момента?

ЕС върви решително към постигане на своите цели за 2020 г.:

  • емисиите на парникови газове са намалели с 18 % в периода 1990—2012 г.
  • делът на енергията от възобновяеми източници достигна 14,1 % през 2012 г. спрямо 8,5 % през 2005 г.
  • очаква се енергийната ефективност да се подобри с 18—19 % до 2020 г. Това е само малко под целта от 20 %. Въпреки това е възможно да постигнем целта, ако страните от ЕС прилагат всички необходими европейски закони.

Повече за енергийната политика на ЕС

Енергетика

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Вижте също

Институции и органи на ЕС

Възможности за финансиране

Публикации, бюлетини, статистика

Законодателство

Back to top