Európska únia

Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Politika v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí patrí v prvom rade do právomoci národných vlád. Financovanie zo strany EÚ toto úsilie podporuje a dopĺňa.

Politika v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí sa zameriava na riešenie dôsledkov demografických zmien, a to:

 • uľahčením prechodu zo škôl do zamestnania,
 • uľahčením hľadania si zamestnania,
 • modernizáciou systémov sociálneho zabezpečenia,
 • zjednodušením pohybu pracovníkov v rámci EÚ,
 • zmiernením chudoby,
 • ochranou osôb so zdravotným postihnutím.

EÚ takisto:

 • koordinuje a monitoruje vnútroštátne politiky,
 • podporuje členské štáty, aby si vymieňali najlepšie postupy v oblasti sociálneho začlenenia, chudoby a dôchodkov,
 • podporuje odbornú prípravu, rozvoj zručností a podnikania,
 • prijíma právne predpisy v oblasti práv zamestnancov, boja proti diskriminácii v zamestnaní, koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, a zároveň monitoruje ich vykonávanie.

Zamestnanosť

Európska komisia podporuje vlády členských štátov, aby:

 • vytvárali pracovné príležitosti,
 • znižovali rozdiely na pracovnom trhu,
 • podnecovali hospodársku konkurencieschopnosť,
 • monitorovali svoje politiky zamestnanosti.

Práva pracovníkov

V súčasnosti v EÚ platia právne predpisy, ktoré upravujú pracovný čas, riešia diskrimináciu v zamestnaní, zvyšujú bezpečnosť pracovných podmienok a zabezpečujú, aby pracovníci mali v prípade pracovného úrazu nárok na náhradu škody.

Sociálna ochrana a začlenenie

EÚ podporuje sociálnu ochranu a začlenenie prostredníctvom poskytovania a koordinácie financovania, ktoré má pomôcť členským štátom investovať do ľudí v oblastiach, ako sú starostlivosť o deti, zdravotná starostlivosť, odborná príprava, dostupnosť infraštruktúry či pomoc pri hľadaní zamestnania, a zároveň reformovať ich systémy sociálneho zabezpečenia.

Zručnosti

Pretože požadované zručnosti a kvalifikácie sa časom menia, EÚ vypracovala niekoľko iniciatív s cieľom:

 • rozvíjať zručnosti, ktoré sú žiadané,
 • riadiť dostupnosť potrebných zručností, aby sa predišlo nedostatku a nesúladu dopytu a ponuky,
 • uľahčiť formálne uznávanie kvalifikácií v zahraničí s cieľom umožniť pobyt, štúdium a prácu kdekoľvek v Európe.

Život a práca v zahraničí

EÚ a jej členské štáty spolupracujú na koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ, aby sa nároky pracovníkov v oblasti dôchodkov a sociálnych dávok zachovali aj po nástupe do nového zamestnania v inej krajine EÚ. EURES – Európska sieť služieb zamestnanosti uľahčuje spoločnostiam prijímať ľudí zo zahraničia a zamestnancom hľadať si prácu v zahraničí.

Programy financovania EÚ

Publication

Informačný prehľad uverejnený v októbri 2016

Táto publikácia je súčasťou série „EÚ A“.

Back to top