Unia Europejska

Zatrudnienie i sprawy społeczne

Zatrudnienie i sprawy społeczne

Polityka zatrudnienia i polityka społeczna leżą przede wszystkim w gestii rządów krajów UE. Programy UE wspierają i uzupełniają ich działania.

Aby przeciwdziałać skutkom starzenia się społeczeństwa, polityka zatrudnienia i polityka społeczna UE mają na celu:

 • ułatwienie wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły
 • ułatwienie poszukiwania pracy
 • modernizację systemów zabezpieczenia społecznego
 • ułatwienie pracownikom swobodnego przemieszczania się w UE
 • zmniejszenie ubóstwa
 • ochronę młodych osób dotkniętych niepełnosprawnością.

UE również:

 • koordynuje i monitoruje strategie krajowe
 • zachęca państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk w takich obszarach jak walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz emerytury i renty
 • wspiera szkolenia, rozwój umiejętności i przedsiębiorczość
 • ustanawia przepisy w sprawie praw pracowników, dyskryminacji w miejscu pracy i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz nadzoruje ich wdrażanie.

Zatrudnienie

Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do:

 • tworzenia nowych miejsc pracy
 • zmniejszenia nierówności na rynku pracy
 • promowania konkurencyjności gospodarczej
 • monitorowania polityki zatrudnienia w krajach UE.

Prawa pracowników

Obecnie istnieją przepisy UE dotyczące uregulowania czasu pracy, zwalczania dyskryminacji w miejscu pracy, podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy i zapewniające odszkodowanie za obrażenia odniesione przy pracy.

Ochrona socjalna i włączenie społeczne

UE wspiera ochronę socjalną i włączenie społeczne poprzez koordynowanie i udzielanie środków finansowych na wsparcie wysiłków państw członkowskich na rzecz inwestowania w ludzi, w takich dziedzinach jak opieka nad dziećmi, opieka zdrowotna, szkolenia, publicznie dostępna infrastruktura, pomoc w poszukiwaniu pracy, oraz na rzecz zreformowania ich systemów zabezpieczenia społecznego.

Umiejętności

Poszukiwane na ryku pracy umiejętności i kwalifikacje zmieniają się wraz z upływem czasu. Dlatego UE opracowała szereg inicjatyw mających na celu:

 • rozwijanie umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie
 • zarządzanie dostępnymi umiejętnościami, tak aby zapobiec ich niedoborom na rynku pracy
 • ułatwienie uzyskiwania kwalifikacji formalnie uznawanych za granicą, tak aby obywatele UE mogli mieszkać, studiować i pracować w dowolnym miejscu w Europie.

Praca i pobyt za granicą

UE współpracuje z państwami członkowskimi w celu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w całej UE, tak aby pracownicy mogli w dalszym ciągu otrzymywać świadczenia emerytalne i socjalne, gdy zmienią pracę lub pracują w różnych krajach UE. EURES – europejska sieć służb zatrudnienia – ułatwia przedsiębiorstwom zatrudnianie pracowników z innego kraju, a szukającym pracy, podjęcie jej za granicą.

Programy UE udostępniające wsparcie finansowe

Publication

Broszura opublikowana w październiku 2016 r.

Publikacja jest częścią serii „UE A…”.

Back to top