Europese Unie

Werkgelegenheid en sociale zaken

Werkgelegenheid en sociale zaken

De verantwoordelijkheid voor werkgelegenheid en sociaal beleid ligt voornamelijk bij de nationale overheden. De EU geeft de landen hiervoor wel financiële steun.

Om de gevolgen van de vergrijzing tegen te gaan wil de EU met haar werkgelegenheidsbeleid:

 • de overgang van school naar werk vergemakkelijken
 • het eenvoudiger maken om een baan vinden
 • het socialezekerheidsstelsels moderniseren
 • het voor werknemers eenvoudiger maken in een ander EU-land te gaan werken
 • armoede terugdringen
 • mensen met een beperking beschermen

De EU:

 • coördineert en ziet toe op het nationaal beleid
 • moedigt de EU-landen aan om goede werkwijzen op het gebied van sociale integratie, armoede en pensioenen te delen
 • stimuleert opleiding, het ontwikkelen van vaardigheden en ondernemerschap
 • maakt wetgeving over de rechten van werknemers, discriminatie op het werk en coördinatie van socialezekerheidsstelsels, en controleert de uitvoering daarvan

Werkgelegenheid

De Europese Commissie stimuleert de regeringen van de EU-landen om:

 • werkgelegenheid te creëren
 • ongelijkheid op de arbeidsmarkt terug te dringen
 • het economisch concurrentievermogen te stimuleren
 • het werkgelegenheidsbeleid met de EU-landen af te stemmen

Rechten van werknemers

Er zijn tegenwoordig grenzen aan de duur van de werkweek, de arbeidsomstandigheden zijn verbeterd en werknemers hebben recht op schadevergoeding bij arbeidsongevallen.

Sociale bescherming en integratie

De EU promoot sociale zekerheid en integratie door financiering te bieden en te coördineren waarmee de EU-landen in mensen kunnen investeren. Dat kan door kinderopvang, gezondheidszorg, opleiding, toegankelijke infrastructuur en arbeidsbegeleiding. De landen krijgen ook steun bij de hervorming van hun socialezekerheidsstelsel.

Vaardigheden

Omdat de behoefte aan vaardigheden en kwalificaties op de arbeidsmarkt voortdurend verandert, heeft de EU een reeks initiatieven ontwikkeld om:

 • de benodigde vaardigheden aan te kweken
 • de vraag naar vaardigheden in het oog te houden, zodat hiaten en discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden worden voorkomen
 • het gemakkelijker te maken kwalificaties internationaal formeel te laten erkennen, wat het mogelijk maakt om in een ander EU-land te wonen, studeren en werken

Wonen en werken in het buitenland

De EU en nationale overheden werken samen aan de coördinatie van de sociale zekerheid tussen de verschillende EU-landen waardoor werknemers ook hun pensioen of uitkering ontvangen als ze in verschillende EU-landen hebben gewoond of gewerkt. Dankzij EURES, het netwerk van Europese arbeidsbureaus, kunnen werkgevers gemakkelijker personeel uit andere landen in dienst nemen en kunnen werknemers gemakkelijker een baan in het buitenland vinden.

EU-financieringsprogramma's

Publication

Factsheet verschenen in oktober 2016

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De EU en…"

Back to top