Europos Sąjunga

Užimtumas ir socialiniai reikalai

Užimtumas ir socialiniai reikalai

Už užimtumo ir socialinę politiką visų pirma atsakingos nacionalinės vyriausybės. ES skiria lėšų jų veiklai remti ir papildyti.

Kad sušvelnintų visuomenės senėjimo poveikį, ES formuoja užimtumo ir socialinę politiką, kuria siekiama šių tikslų:

 • palengvinti perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką,
 • sudaryti geresnes sąlygas rasti darbą,
 • modernizuoti socialinės apsaugos sistemas,
 • sudaryti darbuotojams geresnes sąlygas vykti dirbti į kitas ES šalis,
 • mažinti skurdą,
 • apsaugoti neįgalius žmones.

Be to, Europos Sąjunga:

 • koordinuoja ir stebi nacionalinę politiką,
 • skatina valstybes nares dalytis gerąja patirtimi socialinės integracijos, skurdo mažinimo ir pensijų srityse,
 • remia mokymą, įgūdžių lavinimą ir verslumą,
 • priima teisės aktus dėl darbuotojų teisių, diskriminacijos darbe ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir prižiūri jų įgyvendinimą.

Užimtumas

Europos Komisija skatina ES šalių vyriausybes:

 • suteikti naujų įsidarbinimo galimybių,
 • mažinti darbo rinkos skirtumus,
 • remti ekonomikos konkurencingumą,
 • stebėti ES šalių užimtumo politiką.

Darbuotojų teisės

Dabar yra priimtų ES teisės aktų, kuriais ribojamas darbo valandų skaičius, kovojama su diskriminacija darbovietėse, pasirūpinama saugesnėmis darbo sąlygomis ir užtikrinama, kad darbe susižaloję darbuotojai gautų kompensacijas.

Socialinė apsauga ir įtrauktis

ES skatina gerinti socialinę apsaugą ir įtrauktį teikdama ir koordinuodama finansavimą, kad padėtų valstybėms narėms investuoti į žmones – į vaikų priežiūrą, sveikatos priežiūrą, mokymą, prieinamą infrastruktūrą, pagalbą ieškant darbo – ir kad padėtų joms reformuoti savo socialinės apsaugos sistemas.

Įgūdžiai

Kadangi laikui bėgant įgūdžių ir kvalifikacijos poreikis kinta, ES ėmėsi įvairių iniciatyvų, kuriomis siekiama:

 • ugdyti reikiamus įgūdžius,
 • valdyti reikiamų įgūdžių pasiūlą, kad būtų išvengta įgūdžių trūkumo ir neatitikties,
 • supaprastinti oficialų kvalifikacijos pripažinimą užsienyje, kad būtų galima gyventi, studijuoti ir dirbti bet kurioje Europos šalyje.

Gyvenimas ir darbas užsienyje

ES ir nacionalinės vyriausybės drauge koordinuoja visų ES šalių socialinės apsaugos sistemas, kad pakeitę darbą ir į kitas ES šalis dirbti nuvykę žmonės neprarastų pensijų bei socialinės apsaugos išmokų. Europos užimtumo tarnybų tinklas EURES padeda bendrovėms įdarbinti žmones iš užsienio, o žmonėms – rasti darbą užsienyje.

ES finansavimo programos

Užimtumas ir socialiniai reikalai

Informacijos suvestinė, paskelbta 2016 m. spalio mėn.

Šis leidinys yra serijos „ES IR“ dalis.

Back to top