an tAontas Eorpach

Fostaíocht agus gnóthaí sóisialta

Fostaíocht agus gnóthaí sóisialta

Is ar na rialtais náisiúnta ar dtús atá cúram an bheartais fostaíochta agus an bheartais shóisialta. Tá maoiniú ón Aontas ann chun tacú lena n-obair siúd agus í a chomhlánú.

Chun cur in aghaidh na n-iarmhairtí a thagann as dul in aois an daonra, tá beartas fostaíochta agus sóisialta an Aontais ceaptha an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • an t-aistriú ón scoil chuig fostaíocht a éascú
 • aimsiú poist a éascú
 • córais slándála sóisialta a nuachóiriú
 • saorghluaiseacht oibrithe san Aontas a éascú
 • bochtaineacht a mhaolú
 • daoine faoi mhíchumas a chosaint

Slite eile a gcabhraíonn an tAontas Eorpach:

 • déanann sé comhordú agus monatóireacht ar bheartais náisiúnta
 • spreagann sé na Ballstáit le dea-chleachtais a roinnt maidir le cuimsiú sóisialta, bochtaineacht agus pinsin
 • tacaíonn sé le hoiliúint, le forbairt scileanna agus le fiontraíocht
 • leagann sé síos dlíthe maidir le cearta oibrithe, idirdhealú ag an obair agus comhordú scéimeanna slándála sóisialta, agus déanann sé monatóireacht ar chur i bhfeidhm na ndlíthe sin.

Fostaíocht

Spreagann an Coimisiún Eorpach rialtais náisiúnta an Aontais le:

 • deiseanna oibre a chruthú
 • difríochtaí sa mhargadh saothair a laghdú
 • tacú le hiomaíochas eacnamaíoch
 • monatóireacht a dhéanamh ar bheartais fostaíochta i dtíortha an Aontais.

Cearta oibrithe

Tá dlíthe ag an Aontas Eorpach anois a chuireann srian ar uaireanta oibre, a théann i ngleic le hidirdhealú san ionad oibre, a dhéanann dálaí oibre níos sábháilte agus a chinntíonn cúiteamh d'fhostaithe i gcás gortú ag an obair.

Slándáil shóisialta agus cuimsiú sóisialta

Cuireann an tAontas slándáil shóisialta agus cuimsiú sóisialta chun cinn trí mhaoiniú a chur ar fáil agus a chomhordú chun cuidiú leis na Ballstáit infheistiú i ndaoine – i réimsí cosúil le cúram leanaí, cúram sláinte, oiliúint, bonneagar inrochtana, cabhair le post a aimsiú – agus a gcóras slándála sóisialta a athchóiriú.

Scileanna

Toisc go n-athraíonn na scileanna agus na cáilíochtaí atá de dhíth le himeacht ama, tá sraith tionscamh ceaptha ag an Aontas chun:

 • na scileanna atá de dhíth a fhorbairt
 • bainistiú a dhéanamh ar na scileanna atá de dhíth le bearnaí agus neamhréireachtaí a sheachaint
 • aithint cáilíochtaí i dtíortha eile a éascú, sa dóigh go mbeidh daoine in ann maireachtáil, bheith ag staidéar agus bheith ag obair pé áit is mian leo san Eoraip.

Maireachtáil agus obair i dtír eile

Tá an tAontas Eorpach agus na rialtais náisiúnta ag obair le chéile chun scéimeanna slándála sóisialta a chomhordú ar fud an Aontais ionas go leanfaidh oibrithe dá bpinsin agus dá sochair slándála sóisialta a fháil nuair a rachaidh siad i mbun post nua i dtír eile den Aontas. Éascaíonn EURES (líonra na seirbhísí Eorpacha fostaíochta) do chuideachtaí daoine a earcú ó thíortha eile agus réitíonn sé an bealach do dhaoine dul ag obair i dtír eile.

Maoiniú ó chláir an Aontais Eorpaigh

Publication

Bileog eolais a foilsíodh i mí Dheireadh Fómhair 2016

Is cuid den tsraith 'AN tAONTAS EORPACH AGUS' an foilseachán seo.

Back to top