Euroopan Unioni

Työllisyys- ja sosiaaliasiat

Työllisyys- ja sosiaaliasiat

Työllisyys- ja sosiaaliasioissa pääasiallinen toimintapoliittinen vastuu on EU:n jäsenmailla. EU-rahoitus tukee ja täydentää jäsenmaiden toimia.

EU:n työllisyys- ja sosiaalipolitiikalla pyritään hillitsemään väestörakenteen muutoksen vaikutuksia työikäiseen väestöön. Tavoitteena on muun muassa

 • helpottaa nuorten siirtymistä koulusta työelämään
 • helpottaa työllistymistä
 • nykyaikaistaa sosiaaliturvajärjestelmiä
 • helpottaa työvoiman liikkumista EU:n alueella
 • vähentää köyhyyttä
 • suojella vammaisia syrjinnältä.

EU:n tehtävänä on myös

 • koordinoida ja valvoa kansallisia toimintapolitiikkoja
 • edistää työllisyyteen, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan sekä eläkkeisiin liittyviä hyviä toimintatapoja
 • tukea koulutusta, taitojen kehittämistä ja yrittäjyyttä
 • antaa lainsäädäntöä työntekijöiden oikeuksista ja työhön liittyvän syrjinnän torjunnasta sekä koordinoida sosiaaliturvajärjestelmiä ja seurata niiden täytäntöönpanoa.

Työllisyys

Euroopan komissio kannustaa EU-maita

 • luomaan työpaikkoja
 • vähentämään työmarkkinaeroja
 • tukemaan talouden kilpailukykyä
 • seuraamaan eri EU-maiden työllisyyspolitiikkaa.

Työntekijöiden oikeudet

EU-lainsäädännön avulla on esimerkiksi rajoitettu työaikaa, puututtu työpaikkasyrjintään, tehty työoloja turvallisemmiksi ja huolehdittu työtapaturmien korvausjärjestelmästä.

Sosiaalinen suojelu ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen

EU edistää sosiaalista suojelua ja osallisuutta sekä sosiaaliturvajärjestelmien uudistamista antamalla rahoitustukea jäsenmaiden hankkeille, joissa investoidaan ihmisiin. EU myös koordinoi näitä hankkeita, joita toteutetaan mm. seuraavilla aloilla: koulutus, päivähoito, terveydenhoito, ammatillinen koulutus, julkinen infrastruktuuri ja työnhakuohjaus.

Taidot

Työssä vaadittavat taidot ja ammattipätevyys muuttuvat ajan myötä. Tämän vuoksi EU on laatinut aloitteita, joiden tavoitteena on

 • kehittää tarvittavia taitoja
 • varmistaa tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen saatavuus, jotta vältetään osaamisvaje ja "kohtaanto-ongelmat"
 • helpottaa tutkintotodistusten tunnustamista ulkomailla, jotta ihmisten olisi helpompi asua, opiskella ja työskennellä kaikkialla EU:ssa.

Asuminen ja työskentely ulkomailla

EU ja sen jäsenmaat koordinoivat yhdessä sosiaaliturvajärjestelmiä EU:ssa. Näin huolehditaan mm. siitä, että työntekijän eläkkeenmaksu ja sosiaaliedut eivät vaarannu, vaikka hän asuisi tai työskentelisi eri EU-maissa. Eures – Euroopan työnvälityspalvelujen verkosto – helpottaa ulkomaille töihin lähtemistä ja yritysten mahdollisuuksia palkata työvoimaa ulkomailta.

EU:n rahoitusohjelmat

Publication

Julkaistu lokakuussa 2016

Tämä julkaisu on osa Euroopan komission julkaisusarjaa ”EU ja...”.

Back to top