Euroopa Liit

Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Tööhõive ja sotsiaalpoliitika eest vastutavad peamiselt liikmesriikide valitsused. ELi rahastamise kaudu toetatakse ja täiendatakse nende jõupingutusi.

Et võidelda elanikkonna vananemise mõju vastu püütakse ELi tööhõive- ja sotsiaalpoliitika vahendusel

 • lihtsustada üleminekut koolist tööle;
 • hõlbustada töö leidmist;
 • ajakohastada sotsiaalkindlustussüsteeme;
 • lihtsustada töötajate vaba liikumist ELis;
 • vähendada vaesust;
 • kaitsta puuetega inimesi.

EL teeb samuti järgmist:

 • koordineerib liikmesriikide poliitikat ja teostab selle üle järelevalvet;
 • julgustab liikmesriike jagama parimaid tavasid seoses sotsiaalse kaasatuse, vaesuse ja pensionidega;
 • toetab koolitamist, oskuste arendamist ja ettevõtlust;
 • võtab vastu õigusakte seoses töötajate õiguste, diskrimineerimisega töökohal, ja sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamisega ning jälgib nende rakendamist.

Tööhõive

Euroopa Komisjon julgustab ELi liikmesriikide valitsusi:

 • looma töövõimalusi;
 • vähendama erinevusi tööturul;
 • toetama majanduse konkurentsivõimet;
 • teostama ELi liikmesriikides järelevalvet tööhõivepoliitika üle.

Töötajate õigused

Nüüd on olemas ELi õigusaktid, millega piiratakse töötunde, võideldakse diskrimineerimise vastu töökohal, muudetakse töötingimusi ohutumaks ja tagatakse töötajatele hüvitised tööõnnetuste korral.

Sotsiaalkindlustus ja sotsiaalne kaasatus

EL edendab sotsiaalkindlustustust ja sotsiaalset kaasatust võimaldades ja koordineerides rahastamist, et aidata liikmesriikidel investeerida inimestesse sellistes valdkondades nagu lastehoid, tervishoid, koolitus, juurdepääsetavam infrastruktuur, abistamine töökoha leidmisel, ning reformida nende sotsiaalkindlustussüsteeme.

Oskused

Kuna nõutavad oskused ja pädevus võivad aja jooksul muutuda, on EL töötanud välja erinevaid algatusi, et:

 • arendada vajalikke oskusi;
 • hallata vajalike oskuste kättesaadavust, et vältida lünki ja ebasobivusi;
 • hõlbustada kvalifikatsioonide tunnustamist välismaal, et inimesed saaksid elada, õppida ja töötada kõikjal Euroopas.

Välismaal elamine ja töötamine

EL ja liikmesriikide valitsused teevad koostööd, et kooskõlastada sotsiaalkindlustussüsteeme kõikjal ELis, et töötajad saaksid jätkuvalt oma pensione ja sotsiaalkindlustushüvitisi, kui nad vahetavad töökohta ja töötavad erinevates ELi liikmesriikides. EURES – Euroopa tööturuasutuste võrgustik – hõlbustab ettevõtjatel värvata inimesi välismaalt ja inimestel välismaal töötada.

ELi rahastamisprogrammid

Publication
Tööhõive ja sotsiaalküsimused

2016. aasta oktoobris avaldatud teabeleht

See väljaanne kuulub sarja „EL JA ...“.

Back to top