Ευρωπαϊκή Ένωση

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Η αρμοδιότητα για θέματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής εναπόκειται κατά κύριο λόγο στις εθνικές κυβερνήσεις. Η χρηματοδότηση της ΕΕ στηρίζει και συμπληρώνει τις προσπάθειές τους.

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού, η κοινωνική πολιτική και η πολιτική απασχόλησης της ΕΕ έχουν ως σκοπό:

 • να διευκολύνουν τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία
 • να διευκολύνουν την εξεύρεση εργασίας
 • να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
 • να διευκολύνουν τη διακίνηση των εργαζομένων εντός της ΕΕ
 • να μειώσουν τη φτώχεια
 • να προστατεύσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Επίσης, η ΕΕ:

 • συντονίζει και παρακολουθεί τις εθνικές πολιτικές
 • ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και τις συντάξεις
 • στηρίζει την κατάρτιση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επιχειρηματικότητα
 • θεσπίζει νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων, τις διακρίσεις στην εργασία και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως, και παρακολουθεί την εφαρμογή τους.

Απασχόληση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις:

 • να δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης
 • να μειώνουν τις ανισότητες που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας
 • να στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας τους
 • να παρακολουθούν τις πολιτικές απασχόλησης των χωρών της ΕΕ.

Δικαιώματα των εργαζομένων

Έχει θεσπιστεί ευρωπαϊκή νομοθεσία που περιορίζει τις ώρες εργασίας, καταπολεμά τις διακρίσεις, προωθεί ασφαλέστερες συνθήκες στον χώρο εργασίας και κατοχυρώνει την καταβολή αποζημιώσεων για τραυματισμούς κατά την εργασία.

Κοινωνική προστασία και ένταξη

Η ΕΕ προωθεί την κοινωνική προστασία και ένταξη παρέχοντας και συντονίζοντας μέσα χρηματοδότησης που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό — σε τομείς όπως η παιδική μέριμνα, η υγειονομική περίθαλψη, η κατάρτιση, η προσβασιμότητα των υποδομών, η εξεύρεση εργασίας – καθώς και να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Δεξιότητες

Καθώς οι απαιτούμενες δεξιότητες και προσόντα μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, η ΕΕ έχει αναπτύξει μια σειρά από πρωτοβουλίες με στόχο:

 • την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων
 • τη διαχείριση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων δεξιοτήτων με στόχο την πρόληψη τυχόν κενών και αναντιστοιχιών
 • τη διευκόλυνση της επίσημης αναγνώρισης των προσόντων στο εξωτερικό, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ζουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται οπουδήποτε στην Ευρώπη.

Ζωή και εργασία στο εξωτερικό

Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών συνεργάζονται με σκοπό τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε όλη την ΕΕ, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να συνεχίζουν να λαμβάνουν συντάξεις και επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης όταν αλλάζουν δουλειά και εργάζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το EURES — το δίκτυο των ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης – διευκολύνει τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν άτομα από το εξωτερικό, αλλά και τους πολίτες να βρίσκουν δουλειά σε άλλες χώρες.

Χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ

Publication

Ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2016

Η έκδοση αυτή είναι μέρος της σειράς  «Η ΕΕ ΚΑΙ»

Back to top