Европейски съюз

Заетост и социални въпроси

Заетост и социални въпроси

Отговорността за заетостта и социалната политика носят преди всичко националните правителства. Техните усилия се подкрепят и допълват с финансиране от ЕС.

За да се противодейства на последиците от демографското застаряване, политиката на ЕС в областта на заетостта и социалната дейност има за цел да:

 • се улесни преходът от училище към работа;
 • се улесни намирането на работа;
 • се модернизират системите за социална сигурност;
 • се улесни придвижването на работниците в ЕС;
 • се намали бедността;
 • се защитят хората с увреждания.

ЕС също така:

 • координира и наблюдава националните политики;
 • насърчава държавите членки да споделят най-добрите практики в областта на социалното приобщаване, бедността и пенсиите;
 • подкрепя обучението, развиването на умения и предприемачеството;
 • създава закони относно правата на работниците, дискриминацията на работното място, координацията на схемите за социална сигурност и следи за тяхното изпълнение.

Трудова заетост

Европейската комисия насърчава националните правителства в ЕС да:

 • създават работни места;
 • намаляват неравенствата на пазара на труда;
 • подкрепят икономическата конкурентоспособност;
 • наблюдават политиките за заетост в страните от ЕС.

Права на работното място

Съществуват закони на ЕС, които ограничават работното време, подобряват условията на труд и гарантират компенсации за травми, получени на работното място.

Социално осигуряване и приобщаване

ЕС насърчава социалната закрила и приобщаване, като координира и предоставя финансиране в подкрепа на усилията на страните членки да инвестират в хората — в области като грижи за децата, здравеопазване, обучение, достъпна инфраструктура, помощ при търсене на работа, както и за реформиране на системите за социално осигуряване.

Умения

Тъй като необходимите умения и квалификации се променят с течение на времето, ЕС разработи набор от инициативи за:

 • развитие на необходимите умения;
 • управление на необходимите умения, за да се предотвратят несъответствия и пропуски;
 • улесняване на официалното признаване на квалификации в чужбина, за да е възможно да се живее, учи и работи навсякъде в Европа.

Живот и работа в чужбина

ЕС и националните правителства си сътрудничат, за да координират системите за социална сигурност в страните от Съюза, така че работещите да продължат да получават пенсии и социалноосигурителни обезщетения дори когато сменят работата си и работят в други страни от ЕС. EURES — мрежа на европейските служби по заетостта — дава възможност на предприятията да наемат на работа хора от чужбина и на хората — да работят в чужбина.

Програми на ЕС за финансиране

Publication

Информационен документ, публикуван през октомври 2016 г.

Тази публикация е част от поредицата „ЕС И“.

Back to top