Europeiska Unionen

Utbildning och ungdomsfrågor

Utbildning och ungdomsfrågor

EU-länderna ansvarar för sina egna utbildningssystem, men EU hjälper dem att sätta upp gemensamma mål och utbyta goda lösningar.

Det nya EU-programmet Erasmus+ ska motverka ungdomsarbetslösheten genom att öka de ungas kompetens så att de lättare får jobb.

Möjligheter för unga människor

EU:s ungdomsstrategi ska ge ungdomar lika möjligheter till utbildning och jobb och uppmuntra dem att delta aktivt i samhället.

Erasmus+ för utbildning, ungdomar och idrott

  • Total budget – 14,7 miljarder euro (40 procent mer än under den tidigare budgetperioden till 2013).
  • Ska hjälpa över 4 miljoner människor, främst unga, att studera, praktisera eller arbeta som volontärer utomlands.
  • Programmet ska också hjälpa över 125 000 organisationer att samarbeta med organisationer i andra länder för att hitta nya metoder för undervisning och ungdomsverksamhet.

Europass – standard-cv

I Europassintygen kan man beskriva sina färdigheter och kvalifikationer i ett standardformat. Det gör det lättare för arbetsgivarna att förstå och erkänna kvalifikationer från andra länder och det blir därför enklare att söka jobb utomlands.

System för att jämföra och erkänna kvalifikationer

Det har blivit lättare att jämföra kvalifikationer från olika utbildningssystem, eftersom man numera kan koppla examina och utbildningsnivåer till en gemensam europeisk kvalifikationsram. Tanken är att hjälpa EU-invånarna att studera och arbeta utomlands.

Yrkesutbildning

I den s.k. Köpenhamnsprocessen samarbetar EU-länderna och andra europeiska länder, fackföreningar och arbetsgivare för att förbättra yrkesutbildning och fortbildning. Ett resultat av samarbetet är det europeiska systemet för överföring av meriter och nätverket för kvalitetssäkring som hjälper människor att arbeta och studera utomlands.

Högre utbildning

Bolognaprocessen och det europeiska området för högre utbildning ska göra det lättare att flytta mellan olika utbildningssystem i Europa genom att främja ömsesidigt erkännande av studieperioder, jämförbara kvalifikationer och enhetliga kvalitetsnormer.

Innovation och entreprenörskap

Europeiska institutet för innovation och teknik

Europeiska institutet för innovation och teknik ska hjälpa Europas bästa universitet, högskolor, forskningscentrum och företag att samarbeta om viktiga samhällsutmaningar.

Forskning – Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna stöder karriärutveckling och utbildning för forskare på alla vetenskapliga områden. De får framförallt hjälp med att studera och arbeta i olika länder och sektorer.

Publikation

Manuskriptet uppdaterades i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top