Európska únia

Vzdelávanie, odborná príprava a mládež

Vzdelávanie, odborná príprava a mládež

Za systémy vzdelávania a odbornej prípravy sú zodpovedné jednotlivé krajiny EÚ. Európska únia im však pomáha, pokiaľ ide o stanovenie spoločných cieľov a výmenu osvedčených postupov.

Cieľom nového programu Erasmus+ je bojovať proti nezamestnanosti mladých zlepšovaním ich zručností a zvyšovaním šance zamestnať sa.

Príležitosti pre mladých ľudí

Stratégia EÚ pre mládež podporuje rovnaké príležitosti pre mladých ľudí, pokiaľ ide o vzdelávanie a prístup na trh práce, a povzbudzuje ich, aby sa aktívne zapájali do života spoločnosti.

Program Erasmus+ – vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport

  • Celkový rozpočet – 14,7 mld. EUR (o 40 % viac ako v predchádzajúcom programovacom období do roku 2013).
  • Tento program pomôže viac ako 4 miliónom, najmä mladých ľudí, študovať, vzdelávať sa, získavať pracovné skúsenosti alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.
  • Takisto pomôže viac ako 125 000 organizáciám spolupracovať s partnermi v zahraničí v oblasti inovácie a modernizácie postupov výučby a práce s mládežou.

Europass – štandardný životopis

Europass je súbor dokumentov, ktorý pomáha uchádzačom prezentovať ich zručnosti a kvalifikácie v štandardnom celoeurópskom formáte. Umožňuje zamestnávateľom porozumieť zahraničným kvalifikáciám a pomáha pracovníkom uchádzať sa o pracovné miesta v zahraničí.

Kvalifikácie – porovnateľnosť a uznávanie

Európsky kvalifikačný rámec zjednodušuje porovnávanie rôznych národných kvalifikácií prepojením skúšok a stupňov vzdelania so spoločným referenčným rámcom. Jeho cieľom je pomáhať Európanom študovať a pracovať v zahraničí.

Odborné vzdelávanie a odborná príprava

V rámci kodanského procesu spolupracujú európske krajiny (vrátane všetkých krajín EÚ), odborové organizácie a zamestnávatelia na zlepšení odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Medzi výsledky tejto spolupráce patria európsky systém kreditov a sieť zabezpečenia kvality, ktoré pomáhajú ľuďom pracovať a študovať v zahraničí.

Vysokoškolské vzdelávanie

Cieľom bolonského procesu a európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania je zjednodušiť pohyb medzi vzdelávacími systémami v Európe podporovaním vzájomného uznávania období štúdia, porovnateľných kvalifikácií a jednotných noriem kvality.

Inovácie a podnikanie

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Úlohou EIT je umožniť spoluprácu medzi najlepšími európskymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, výskumnými centrami a podnikmi v oblastiach hlavných sociálnych výziev.

Výskum – Program Marie Skłodowskej-Curie

Schéma Marie Skłodowskej-Curie podporuje kariérny rozvoj a odborné vzdelávanie vedcov vo všetkých vedeckých disciplínach najmä tým, že im pomáha študovať a pracovať v rôznych krajinách a odvetviach.

Publication

Rukopis bol aktualizovaný v novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Back to top