Unia Europejska

Kształcenie, szkolenie, młodzież

Kształcenie, szkolenie, młodzież

Każdy z krajów UE sam kształtuje swoją politykę edukacyjną, jednak UE wspiera je w tym zadaniu, określając wspólne cele i upowszechniając dobre wzorce.

Celem nowego programu Erasmus+ jest walka z bezrobociem wśród młodzieży poprzez umożliwienie młodym zdobycia wiedzy i umiejętności, które zwiększą ich szanse na rynku pracy.

Możliwości dla młodzieży

Unijna strategia na rzecz młodzieży propaguje równe szanse w zakresie edukacji i zatrudnienia oraz zachęca młodych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Program „Erasmus+” – edukacja, szkolenia, młodzież, sport

  • Łączny budżet – 14,7 mld euro (czyli 40 proc. więcej niż w poprzednim okresie finansowania, który zakończył się w 2013 r.)
  • Pomoc dla czterech mln osób (przeważnie młodych) pragnących studiować, szkolić się, zdobywać doświadczenie zawodowe lub pracować jako wolontariusz za granicą
  • Pomoc dla ponad 125 tys. organizacji pragnących współpracować z organizacjami z zagranicy w zakresie innowacji w dziedzinie metod nauczania i praktyk zawodowych oraz modernizowania tych dziedzin

Europass – standardowe CV

Dokumenty Europass pomagają zaprezentować swoje umiejętności i kwalifikacje w obowiązującym w całej Europie standardowym formacie. Europass ułatwia zagranicznym pracodawcom zorientowanie się, jakie kwalifikacje posiada kandydat z innego kraju. Dlatego ten zestaw dokumentów ułatwia kandydatom ubieganie się o pracę za granicą.

Kwalifikacje – zapewnienie porównywalności i ułatwienie uznawania

Dzięki europejskim ramom kwalifikacji można łatwiej porównać krajowe systemy kwalifikacji, ponieważ egzaminy i poziomy edukacji można odnieść do wspólnych ram referencyjnych. Ramy te mają na celu pomóc Europejczykom studiować i pracować za granicą.

Kształcenie i szkolenie zawodowe

W ramach procesu kopenhaskiego kraje europejskie (w tym wszystkie kraje UE), przedstawiciele związków zawodowych i pracodawcy współpracują na rzecz ulepszania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Wynikiem tej współpracy jest między innymi europejski system transferu punktów i systemy zapewniania jakości, dzięki którym studiowanie lub praca za granicą są łatwiejsze.

Szkolnictwo wyższe

Celem procesu bolońskiego i europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego jest umożliwienie studentom poruszania się pomiędzy różnymi systemami edukacji, co zdecydowanie ułatwiają: wzajemne uznawanie okresów studiów za granicą, porównywalne kwalifikacje i jednakowe normy jakości.

Innowacje i przedsiębiorczość

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

EIT stanowi forum, w ramach którego najlepsze uczelnie wyższe, ośrodki badawcze i firmy wspólnie zajmują się największymi wyzwaniami społecznymi.

Badania naukowe – program „Maria Skłodowska-Curie”

Program Maria Skłodowska-Curie wspiera rozwój zawodowy i dalsze kształcenie naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, przede wszystkim umożliwiając im studia lub pracę w różnych krajach i sektorach.

Publication

Tekst zaktualizowano w listopadzie 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Back to top