Eiropas Savienība

Izglītība, mācības, jaunatne

Izglītība, mācības, jaunatne

ES valstis atbild par savām izglītības sistēmām, bet ES tām palīdz noteikt vienotus mērķus un izplatīt paraugpraksi.

Ar jauno programmu “Erasmus+” iecerēts cīnīties pret jauniešu bezdarbu, palīdzot viņiem uzlabot prasmes un nodarbināmību.

Iespējas jauniešiem

ES jaunatnes stratēģija veicina vienādas iespējas jauniešiem izglītībā un nodarbinātībā un pamudina viņus būt aktīviem pilsoņiem.

“Erasmus+”: izglītība, mācības, jaunatne un sports

  • Kopējais budžets: 14,7 miljardi eiro (par 40 % vairāk nekā iepriekšējā periodā, kas beidzās 2013. gadā).
  • Programma palīdzēs vairāk nekā 4 miljoniem cilvēku (galvenokārt jauniešiem) studēt, praktizēties, iegūt darba pieredzi vai veikt brīvprātīgo darbu ārzemēs.
  • Tā arī palīdzēs vairāk nekā 125 000 organizāciju sadarboties ar līdzīgām organizācijām ārzemēs, lai ieviestu jauninājumus un modernizētu mācību metodes un darbu ar jaunatni.

Europass — vienota parauga CV

Europass ir dokumentu paraugu komplekts, ar kura palīdzību ir vieglāk iespējamo darba devēju iepazīstināt ar savām prasmēm un kvalifikāciju standartizētā formātā, kas ir vienāds visā ES. Tas palīdz darba devējiem saprast ārvalstīs iegūtās prasmes, un darba ņēmējiem pieteikties darbam ārzemēs.

Kvalifikācijas salīdzināmība un atzīšana

Pateicoties Eiropas kvalifikācijas sistēmai, ir vieglāk salīdzināt dažādās valstīs iegūtu kvalifikāciju, eksāmenus un iegūto kvalifikācijas līmeni salīdzinot vienotā atsauces sistēmā. Līdz ar to tā atvieglo eiropiešiem studijas un darbu ārzemēs.

Profesionālā izglītība un arodmācības

Īstenojot tā saukto Kopenhāgenas procesu, Eiropas valstis (tostarp visas ES dalībvalstis), arodbiedrības un darba ņēmēju pārstāvji sadarbojas, lai uzlabotu profesionālo izglītību un mācības. Šīs sadarbības rezultātā tapa Eiropas kredītpunktu sistēma un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas tīkls, kas palīdz studēt un strādāt ārzemēs.

Augstākā izglītība

Boloņas procesa un Eiropas augstākās izglītības telpas izveides mērķis ir Eiropā atvieglot pāreju no vienas valsts izglītības sistēmas uz citas valsts izglītības sistēmu, savstarpēji atzīstot studiju periodus, veicinot salīdzināmu kvalifikāciju un vienotus kvalitātes standartus.

Inovācija un uzņēmējdarbības gars

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

EIT palīdz Eiropas vislabākajām augstākās izglītības iestādēm, pētniecības centriem un uzņēmumiem sadarboties, risinot būtiskas sabiedrības problēmas.

Pētniecība: Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma atbalsta visu zinātnes disciplīnu pētnieku karjeras attīstību un mācības, galvenokārt viņiem palīdzot studēt un strādāt dažādās valstīs un nozarēs.

Publikācija

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembrī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”

Back to top