an tAontas Eorpach

Oideachas, oiliúint agus an óige

Oideachas, oiliúint agus an óige

Tá Ballstáit an Aontais Eorpaigh freagrach as a gcórais oideachais agus oiliúna féin, ach tugann an tAontas Eorpach cúnamh dóibh comhspriocanna a shocrú agus dea-chleachtais a mhalartú.

Tá an clár nua Erasmus+ ceaptha dul i ngleic leis an dífhostaíocht i measc an aosa óig trí na scileanna agus an infhostaitheacht atá ag daoine óga a fheabhsú.

Deiseanna do dhaoine óga

Le Straitéis an Aontais Eorpaigh i leith na hÓige cuirtear chun cinn comhdheiseanna do dhaoine óga san oideachas agus san fhostaíocht agus spreagtar daoine óga le páirt ghníomhach a ghlacadh sa tsochaí.

An clár Erasmus+ – oideachas, oiliúint, an óige agus spórt

  • An buiséad iomlán – €14.7 bn (meadú 40% ar an maoiniú don tréimhse roimhe sin, ar tháinig deireadh léi in 2013)
  • Cabhrófar le breis is 4 mhilliún duine, (daoine óga den chuid is mó), staidéar a dhéanamh, oiliúint a fháil, taithí oibre a fháil nó obair dheonach a dhéanamh thar lear.
  • Chomh maith leis sin, cabhrófar le breis is 125,000 eagraíocht oibriú lena gcomheagraíochtaí i dtíortha eile maidir le nuáil agus nuachóiriú a dhéanamh ar nósanna oibre oiliúna agus na hóige .

Europass – CV caighdeánach

Is sraith doiciméad é Europass a chabhraíonn le hiarratasóirí a gcuid scileanna agus cáilíochtaí a chur i láthair i bhformáid chaighdeánach uile-Eorpach. Mar thoradh air sin, cuirtear ar chumas na bhfostóirí tuiscint a fháil ar cháilíochtaí eachtracha agus cabhraítear le hoibrithe ionas gur féidir leo cur isteach ar phoist i dtíortha eile.

Cáilíochtaí – inchomparáideacht agus aitheantas

Leis an gCreat Eorpach um Cháilíochtaí is fusa cáilíochtaí náisiúnta éagsúla a chur i gcomparáid lena chéile trí scrúduithe agus leibhéil oideachais a nascadh le comhchreat tagartha. Tá sé ceaptha cabhair a thabhairt do mhuintir na hEorpa staidéar agus obair a dhéanamh thar lear.

Gairmoideachas agus gairmoiliúint

Trí Phróiseas Chóbanhávan oibríonn tíortha (gach Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh san áireamh), ceardchumainn agus fostóirí na hEorpa i gcomhar lena chéile chun gairmoideachas agus gairmoiliúint a fheabhsú. Toradh air sin ab ea an Córas Creidiúna Eorpach agus an Líonra um Dhearbhú Cáilíochta, a chabhraíonn le daoine obair a fháil agus staidéar a dhéanamh thar lear.

Ardoideachas

Is éard is aidhm do Phróiseas Bologna agus an Réimse Ardoideachais Eorpaigh é a dheanamh níos fusa aistriú idir chórais oideachais laistigh den Eoraip trí aithint chomhpháirteach ar thréimhsí staidéir, cáilíochtaí inchomparáide agus caighdeáin cháilíochta aonfhoirmeacha a chur chun cinn.

Nuálaíocht agus fiontraíocht

An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

Is é sainchúram na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht a chur ar chumas na n-institiúid ardoideachais, na n-ionad taighde agus na ngnólachtaí is fearr san Eoraip oibriú i gcomhar le chéile ar mhórdhúshláin shóisialta.

Taighde – Clár Marie Skłodowska-Curie

Tacaíonn scéim Marie Skłodowska-Curie le gairmfhorbairt agus gairmoiliúint taighdeoirí i ngach disciplín eolaíoch, go háirithe trí chabhrú leo staidéar a dhéanamh agus obair a fháil i dtíortha agus in earnálacha éagsúla.

Oideachas, oiliúint, an óige agus spórt

/european-union/file/oideachas-oili%C3%BAint-%C3%B3ige-agus-sp%C3%B3rt_gaOideachas, oiliúint, an óige agus spórt

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo