an tAontas Eorpach

Oideachas, oiliúint agus an óige

Oideachas, oiliúint agus an óige

Tá Ballstáit an Aontais Eorpaigh freagrach as a gcórais oideachais agus oiliúna féin, ach tugann an tAontas Eorpach cúnamh dóibh comhspriocanna a shocrú agus dea-chleachtais a mhalartú.

Tá an clár nua Erasmus+ ceaptha dul i ngleic leis an dífhostaíocht i measc an aosa óig trí na scileanna agus an infhostaitheacht atá ag daoine óga a fheabhsú.

Deiseanna do dhaoine óga

Le Straitéis an Aontais Eorpaigh i leith na hÓige cuirtear chun cinn comhdheiseanna do dhaoine óga san oideachas agus san fhostaíocht agus spreagtar daoine óga le páirt ghníomhach a ghlacadh sa tsochaí.

An clár Erasmus+ – oideachas, oiliúint, an óige agus spórt

  • An buiséad iomlán – €14.7 bn (meadú 40% ar an maoiniú don tréimhse roimhe sin, ar tháinig deireadh léi in 2013)
  • Cabhrófar le breis is 4 mhilliún duine, (daoine óga den chuid is mó), staidéar a dhéanamh, oiliúint a fháil, taithí oibre a fháil nó obair dheonach a dhéanamh thar lear.
  • Chomh maith leis sin, cabhrófar le breis is 125,000 eagraíocht oibriú lena gcomheagraíochtaí i dtíortha eile maidir le nuáil agus nuachóiriú a dhéanamh ar nósanna oibre oiliúna agus na hóige .

Europass – CV caighdeánach

Is sraith doiciméad é Europass a chabhraíonn le hiarratasóirí a gcuid scileanna agus cáilíochtaí a chur i láthair i bhformáid chaighdeánach uile-Eorpach. Mar thoradh air sin, cuirtear ar chumas na bhfostóirí tuiscint a fháil ar cháilíochtaí eachtracha agus cabhraítear le hoibrithe ionas gur féidir leo cur isteach ar phoist i dtíortha eile.

Cáilíochtaí – inchomparáideacht agus aitheantas

Leis an gCreat Eorpach um Cháilíochtaí is fusa cáilíochtaí náisiúnta éagsúla a chur i gcomparáid lena chéile trí scrúduithe agus leibhéil oideachais a nascadh le comhchreat tagartha. Tá sé ceaptha cabhair a thabhairt do mhuintir na hEorpa staidéar agus obair a dhéanamh thar lear.

Gairmoideachas agus gairmoiliúint

Trí Phróiseas Chóbanhávan oibríonn tíortha (gach Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh san áireamh), ceardchumainn agus fostóirí na hEorpa i gcomhar lena chéile chun gairmoideachas agus gairmoiliúint a fheabhsú. Toradh air sin ab ea an Córas Creidiúna Eorpach agus an Líonra um Dhearbhú Cáilíochta, a chabhraíonn le daoine obair a fháil agus staidéar a dhéanamh thar lear.

Ardoideachas

Is éard is aidhm do Phróiseas Bologna agus an Réimse Ardoideachais Eorpaigh é a dheanamh níos fusa aistriú idir chórais oideachais laistigh den Eoraip trí aithint chomhpháirteach ar thréimhsí staidéir, cáilíochtaí inchomparáide agus caighdeáin cháilíochta aonfhoirmeacha a chur chun cinn.

Nuálaíocht agus fiontraíocht

An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

Is é sainchúram na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht a chur ar chumas na n-institiúid ardoideachais, na n-ionad taighde agus na ngnólachtaí is fearr san Eoraip oibriú i gcomhar le chéile ar mhórdhúshláin shóisialta.

Taighde – Clár Marie Skłodowska-Curie

Tacaíonn scéim Marie Skłodowska-Curie le gairmfhorbairt agus gairmoiliúint taighdeoirí i ngach disciplín eolaíoch, go háirithe trí chabhrú leo staidéar a dhéanamh agus obair a fháil i dtíortha agus in earnálacha éagsúla.

Publication

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Back to top