Euroopan Unioni

Koulutus ja nuoriso

Kukin EU-maa on vastuussa omasta koulutusjärjestelmästään, mutta EU tukee niitä yhteisten tavoitteiden asettamisessa ja hyvien toimintamallien jakamisessa.

Uudella Erasmus+ ‑ohjelmalla pyritään parantamaan nuorten osaamista ja työllistyvyyttä ja sitä kautta torjumaan nuorisotyöttömyyttä.

Nuoret

EU:n nuorisostrategia edistää nuorten yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutuksessa ja työmarkkinoilla. Samalla se kannustaa nuorten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan.

Erasmus+ ‑koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

  • Ohjelman kokonaisbudjetti on 14,7 miljardia euroa (40 % enemmän kuin edellisellä rahoituskaudella vuonna 2013)
  • Ohjelmaan osallistuu yli 4 miljoonaa ihmistä, enimmäkseen nuoria, jotka opiskelevat, työskentelevät tai tekevät vapaaehtoistyötä ulkomailla.
  • Ohjelmasta tuetaan myös yli 125 000 järjestöä, jotka tekevät kansainvälistä yhteistyötä opetuskäytäntöjen ja nuorisotyön uudistamisessa.

Europass

Europass-asiakirjojen avulla työnhakijat voivat osoittaa pätevyytensä ja koulutustasonsa Euroopan laajuisesti standardoidulla tavalla. Tämä auttaa työnantajia ymmärtämään ulkomaisia pätevyysmääritelmiä ja työnhakijoita hakemaan töitä ulkomailta.

Tutkintojen vertailtavuus ja tunnustaminen

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys helpottaa kansallisten tutkintojen vertailua, sillä se antaa opintosuorituksille ja koulutustasoille yhteisen vertailumallin. Viitekehyksen tarkoituksena on helpottaa eurooppalaisten opiskelua ja työskentelyä ulkomailla.

Ammatillinen koulutus

Nk. Kööpenhaminan prosessissa eurooppalaiset maat (mm. kaikki EU-maat), ammattijärjestöt ja työnantajien edustajat tekevät yhteistyötä ammatillisen koulutuksen parantamiseksi. Sen tuloksia ovat eurooppalainen opintosuoritusten siirtojärjestelmä ja laadunvarmistusverkosto, jotka helpottavat opiskelua ja työskentelyä ulkomailla.

Korkea-asteen koulutus

Nk. Bolognan prosessin ja eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tavoitteena on helpottaa siirtymistä koulutusjärjestelmästä toiseen Euroopassa. Tämä edellyttää opiskelujaksojen vastavuoroista tunnustamista, vertailukelpoisia tutkintoja ja yhtenäisiä laatustandardeja.

Innovointi ja yrittäjyys

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

EIT:n tavoitteena on saada Euroopan parhaat korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja liikeyritykset ratkomaan yhteistyössä keskeisiä yhteiskunnallisia ongelmia.

Tutkimus – Marie Skłodowska-Curie-ohjelma

Marie Skłodowska-Curie-ohjelmasta tuetaan kaikkien tieteenalojen tutkijoiden urakehitystä ja koulutusta. Ohjelmaan kuuluvan tutkijavaihdon kautta heillä on myös mahdollisuus työskennellä ja opiskella toisessa maassa tai toisella alalla.

Publication

Teksti on päivitetty marraskuussa 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Back to top