Euroopa Liit

Haridus, koolitus ja noored

Haridus, koolitus ja noored

ELi liikmesriigid kujundavad ise oma haridus- ja koolitussüsteemid, kuid EL aitab neil seada ühiseid eesmärke ja jagada häid tavasid.

Uus programm Erasmus+ on loodud eesmärgiga tegeleda noorte tööpuudusega, parandades nende oskusi ja tööhõivet.

Võimalused noortele

ELi noorsoostrateegiaga edendatakse noorte haridus- ja tööalaseid võrdseid võimalusi ning julgustatakse noori osalema aktiivselt ühiskondlikus elus.

Programm Erasmus+ – haridus, koolitus, noored ja sport

  • Kogueelarve on 14,7 miljardit eurot (võrreldes 2013. aastal lõppenud eelmise rahastamisperioodiga on kasv 40%)
  • Programm on abiks rohkem kui 4 miljonile (peamiselt noorele) inimesele õppimisel ning koolituse ja töökogemuse saamisel või välismaal vabatahtlikutöö tegemisel
  • Programmiga aidatakse ka rohkem kui 125 000 organisatsioonil teha koostööd partneritega teistes riikides, et uuendada ning ajakohastada õpetamismeetodeid ja noorsootööd.

Europass – standardne CV

Europass hõlmab dokumente, mis aitavad taotlejatel esitada oma oskused ja kvalifikatsioonid üleeuroopalises standardvormingus. See võimaldab tööandjatel mõista teistes riikides omandatud kvalifikatsioone ning aitab töötajatel kandideerida töökohtadele välismaal.

Kvalifikatsioonid – võrreldavus ja tunnustamine

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik lihtsustab erinevates riikides omandatud kvalifikatsioonide võrdlemist, koondades eksameid ja haridustasemeid käsitleva teabe ühisesse võrdlusraamistikku. Selle eesmärk on aidata eurooplastel õppida ja töötada välismaal.

Kutseharidus ja -koolitus

Euroopa riigid (sh kõik ELi liikmesriigid), ametiühingud ning tööandjad teevad Kopenhaageni protsessi raames koostööd kutsehariduse ja -koolituse parandamiseks. Üheks tulemuseks on Euroopa ainepunktisüsteem ning kvaliteedi tagamise võrgustik, mis on inimestele välismaal töötamisel ja õppimisel abiks.

Kõrgharidus

Bologna protsessi ja Euroopa kõrgharidusruumi eesmärk on lihtsustada Euroopa haridussüsteemide vahelist liikumist, edendades õpiaja vastastikust tunnustamist, kvalifikatsioonide võrreldavust ja kvaliteedistandardite ühtlustamist.

Innovatsioon ja ettevõtlus

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi panus on võimaldada Euroopa parimate kõrgkoolide, teaduskeskuste ja ettevõtjate koostööd peamiste ühiskondlike probleemide valdkonnas.

Teadusuuringud – Marie Skłodowska-Curie programm

Marie Skłodowska-Curie programmiga toetatakse teadlaste karjääri arengut ja koolitust kõikides teadusvaldkondades, võimaldades neil konkreetselt õppida ning töötada erinevates riikides ja sektorites.

Publication

Käsikiri on ajakohastatud novembris 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”

Back to top