Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία

Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία

Οι χώρες της ΕΕ έχουν την ευθύνη των συστημάτων που εφαρμόζουν στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά η ΕΕ τις βοηθά όσον αφορά τον καθορισμό κοινών στόχων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ σχεδιάστηκε για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητάς τους.

Δυνατότητες για τους νέους

Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία προωθεί την ισότητα των ευκαιριών για τους νέους τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην απασχόληση, ενθαρρύνοντάς τους παράλληλα να έχουν ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

Erasmus+ – Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός

  • Συνολικός προϋπολογισμός: 14,7 δισ. (40% επιπλέον σε σχέση με την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο, που έληξε το 2013)
  • Χάρη στο ποσό αυτό, πάνω από 4 εκατ. άτομα (νέοι ως επί το πλείστον) θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία ή να φύγουν ως εθελοντές στο εξωτερικό
  • Το πρόγραμμα θα βοηθήσει επίσης πάνω από 125.000 οργανώσεις να συνεργαστούν με ομολόγους τους σε άλλες χώρες για την εφαρμογή καινοτόμων και εκσυγχρονισμένων μεθόδων διδασκαλίας και απασχόλησης των νέων.

Europass - Τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα

Το Europass είναι ένα σύνολο εγγράφων που βοηθούν τους υποψηφίους να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους χρησιμοποιώντας έναν τυποποιημένο μορφότυπο που ισχύει για όλη την Ευρώπη. Αυτό επιτρέπει στους εργοδότες να κατανοούν τα προσόντα ενδιαφερομένων από άλλες χώρες και στους εργαζομένους να κάνουν αίτηση για θέση εργασίας στο εξωτερικό.

Επαγγελματικά προσόντα - Συγκρισιμότητα και αναγνώριση

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων διευκολύνει τη σύγκριση διαφόρων εθνικών επαγγελματικών προσόντων συνδέοντας το επίπεδο εξετάσεων και εκπαίδευσης με ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους Ευρωπαίους να σπουδάζουν και να εργάζονται στο εξωτερικό.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Μέσω της Διαδικασίας της Κοπεγχάγης οι ευρωπαϊκές χώρες (περιλαμβανομένων όλων των χωρών της ΕΕ), τα σωματεία των εργαζομένων και οι εργοδότες συνεργάζονται για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων και το δίκτυο διασφάλισης ποιότητας, που βοηθούν τους Ευρωπαίους να σπουδάζουν και να εργάζονται στο εξωτερικό.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η "Διαδικασία της Μπολόνιας" και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σκοπό έχουν να διευκολύνουν τη μετακίνηση από το ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα στο άλλο εντός της Ευρώπης, προωθώντας την αμοιβαία αναγνώριση των σπουδαστικών περιόδων και την καθιέρωση συγκρίσιμων προσόντων και ενιαίων ποιοτικών προτύπων.

Καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

Αποστολή του EIT είναι να προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στα καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης με στόχο την επίλυση μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων.

Έρευνα - Πρόγραμμα "Marie Skłodowska-Curie"

Το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie χρηματοδοτεί την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την κατάρτιση ερευνητών σε όλα τα επιστημονικά πεδία, βοηθώντας τους κυρίως να σπουδάσουν και να εργαστούν σε διάφορες χώρες και τομείς.

Δημοσίευση

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»

Back to top