Evropská unie

Vzdělávání, odborná příprava, mládež

Vzdělávání, odborná příprava, mládež

Každý členský stát EU si vytváří vlastní politiku vzdělávání a odborné přípravy, nicméně EU pomáhá v tom, aby si členské státy stanovily společné cíle a sdílely osvědčené postupy.

Nový program Erasmus+ přispívá ke zvyšování kvalifikace a zaměstnatelnosti mladých lidí a pomáhá tak řešit nezaměstnanost mladých.

Příležitosti pro mladé lidi

Strategie EU pro mládež usiluje o rovné příležitosti pro mladé lidi ve vzdělávání i na pracovním trhu a snaží se přivést mladé lidi k tomu, aby byli aktivními občany a aktivně se účastnili dění ve společnosti.

Program Erasmus+ – Vzdělávání, odborná příprava mládeže a sport

  • Celkový rozpočet – 14,7 miliard eur (o 40 % více než v předešlém období do roku 2013)
  • Prostředky jsou určeny až 4 milionům osob (především mladým lidem) – na studium, získávání odborných znalostí ve škole i v praxi a na dobrovolnou činnost v zahraničí.
  • Program pomůže též přibližně 125 tisícům organizací, které budou moci navázat kontakty s partnery v zahraničí a díky tomu inovovat a modernizovat učební postupy a práci s mladými lidmi.

Europass – normalizovaný formát životopisu

Europass je soubor dokumentů, který pomáhá lidem ucházejícím se o zaměstnání prezentovat své dovednosti a kvalifikaci. Má jednotný celoevropský formát. To zaměstnavatelům umožní lépe porozumět rozsahu a typu kvalifikace, kterou uchazeči získali v zahraničí, a zároveň pracovníkům usnadní podávat žádost o zaměstnání v zahraničí.

Uznávání srovnatelných kvalifikací

Evropský rámec kvalifikací umožňuje srovnání kvalifikací získaných v různých státech. Porovnává typy zkoušek a vzdělávací úrovně se společným referenčním rámcem. Jeho cílem je pomoci Evropanům studovat a pracovat v zahraničí.

Odborné vzdělávání a příprava

Na zdokonalování odborného vzdělávání a přípravy spolupracují evropské země (včetně všech členských zemí EU), odborové organizace a zaměstnavatelé prostřednictvím tzv. kodaňského procesu. Jedním z výsledků této iniciativy je zavedení evropského kreditního systému a sítě pro zajišťování kvality Ty usnadňují studium a hledání práce v zahraničí.

Vysokoškolské vzdělávání

Cílem tzv. boloňského procesu a vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání je pomocí jednotných norem kvality, srovnatelných kvalifikací a vzájemného uznávání úseků studia absolvovaných na různých školách usnadnit přecházení mezi jednotlivými vzdělávacími systémy evropských zemích.

Inovace a podnikání

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Hlavním posláním EIT je umožnit spolupráci těch nejlepších evropských vzdělávacích institucí, výzkumných pracovišť a podniků na řešení nejpalčivějších sociálních výzev.

Výzkum – program Marie Skłodowska-Curie

Program Marie Skłodowska-Curie podporuje profesní růst a odbornou přípravu výzkumných pracovníků ze všech vědeckých disciplín. Usnadňuje jim zejména studium a práci v zahraničí a v jiných odvětvích.

Publikace

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top