Европейски съюз

Образование, обучение и младеж

Образование, обучение и младеж

Страните от ЕС отговарят за своята собствена образователна система и система за обучение, но Съюзът ги подкрепя в определянето на общи цели и обмена на добри практики.

Целта на новата програма Еразъм+ е да се предотврати младежката безработица, като се подобрят уменията и възможностите за намиране на работа на младите хора.

Възможности за младите хора

Със стратегията на ЕС за младежта се насърчават равните възможности в образованието и заетостта за младите хора, които се окуражават да играят активна роля в обществото.

Програма Еразъм+ — образование, обучение, младеж и спорт

  • Общ бюджет — 14,7 млрд. (с 40% повече спрямо предходния финансов период до 2013 г.)
  • Помощ за повече от 4 млн. души, предимно млади, да учат, да се обучават, да придобият трудов опит или да работят като доброволци в чужбина
  • Помощ за над 125 000 организации да работят с партньори в чужбина за иновации и модернизиране на практиките в преподаването и работата с младежи.

Europass – стандартна автобиография

Europass е набор от документи, които помагат на кандидатите да представят своите умения и квалификации в стандартен общоевропейски формат. Това дава възможност на работодателите да разбират чуждестранни квалификации и помага на работниците да кандидатстват за работа в чужбина.

Квалификации – сравнимост и признаване

Европейската квалификационна рамка улеснява сравненията между националните системи за квалификации, като свързва изпитите и образователните равнища в обща референтна рамка. Тя е създадена с цел да помага на европейците да учат и работят в чужбина.

Професионално образование и обучение

Чрез Копенхагенския процес европейските страни (включително всички страни от ЕС), профсъюзи и работодатели си сътрудничат за подобряване на професионалното образование и обучение. Плодовете на това сътрудничество са европейската система за трансфер на кредити и мрежата за гарантиране на качеството, които помагат на хората да работят и учат в чужбина.

Висше образование

Целта на Болонския процес и на европейското пространство за висше образование е улесняване на придвижването между образователните системи в Европа, като се стимулират взаимното признаване на периодите на учене, сравнимите квалификации и единните стандарти за качество.

Иновации и предприемачество

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Мисията на EIT е да даде възможност на най-добрите европейски висши учебни заведения, изследователски центрове и предприятия да си сътрудничат по важни социални предизвикателства.

Научни изследвания — програма „Мария Склодовска-Кюри“

Схемата Мария Склодовска-Кюри подкрепя кариерното развитие и обучението на изследователи във всички научни дисциплини, най-вече като им се помага да учат и работят в различни държави и сектори.

Публикация

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Back to top