Europeiska Unionen

Ekonomiska och monetära frågor

Ekonomiska och monetära frågor

EU-länderna samordnar sin ekonomiska politik så att de kan agera tillsammans när det dyker upp problem som ekonomi- och finanskriser. 19 länder har gått ännu längre med samordningen och infört euron som sin gemensamma valuta.

Alla EU-länder (oavsett om de är med i euroområdet eller inte) är med i den ekonomiska och monetära unionen (EMU), som är ramen för det ekonomiska samarbetet. Genom samarbetet vill EU främja jobb och hållbar tillväxt och samordna insatserna vid globala ekonomiska och finansiella problem.

Tillsammans mot finanskrisen

Ända sedan ekonomi- och finanskrisen började i oktober 2008 har EU-länderna, Europeiska centralbanken (ECB) och EU-kommissionen samarbetat för att

 • återställa den finansiella stabiliteten och skapa förutsättningar för tillväxt och nya jobb genom att samordna tillsyn, insatser och stöd till bankerna
 • skydda våra besparingar genom att höja den nationella insättningsgarantin till 100 000 euro per kund och bank
 • upprätthålla kreditflödet till företag och hushåll
 • inrätta ett bättre system för den ekonomiska och finansiella styrningen i EU.

För att förhindra stora störningar i banksystemet gick EU-länderna in och räddade sedan sina banker. Mellan 2008 och 2011 sköt man till 1,6 biljoner euro – vilket motsvarar 13 procent av EU:s BNP – till systemet i form av garantier och faktiskt stöd. Det är det största bankstödet hittills i EU.

För att bevara den finansiella stabiliteten i EU och göra något åt det spända läget på statsskuldsmarknaderna i euroområdet har EU också skapat ett säkerhetsnät för euroländer med problem: den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Den ersätter tidigare tillfälliga åtgärder och är världens största multilaterala finansinstitut. ESM har en utlåningskapacitet på upp till 500 miljarder euro.

Mellan 2008 och 2013 införde EU också nya, strängare regler (bland annat ett internationellt fördrag) för att bättre kontrollera statsskulder och budgetunderskott, och för att se till att EU-länderna inte spenderar för mycket.

Reglerna bygger på stabilitets- och tillväxtpakten, EU:s viktigaste redskap för att garantera ekonomisk stabilitet och budgetdisciplin, och stärker pakten på följande sätt:

 • Arbetet med att minska de höga nivåerna på statsskulderna betonas än mer.
 • Förfarandet vid alltför stora underskott ändras så att ett förfarande inte bara inleds vid ett alltför högt underskott ett visst år, utan också utifrån statsskuldens underliggande utveckling.
 • Kommissionen leder en årlig cykel för samordning av den ekonomiska politiken. Varje år analyserar kommissionen ingående EU-ländernas ekonomiska reformplaner och lämnar rekommendationer för de kommande 12–18 månaderna.
 • De finanspolitiska reglerna tillämpas strängare, vilket även omfattar meningsfulla påföljder för euroländer som bryter mot reglerna.
 • Nya metoder har införts för att övervaka riskfyllda ekonomiska obalanser, t.ex. fastighets- och aktiebubblor och sjunkande konkurrenskraft, och korrigera dem innan de hotar ett lands, euroområdets eller till och med EU:s ekonomiska stabilitet.

Läs mer om EU:s insatser mot ekonomi- och finanskrisen.

Fördelarna med euron

Cirka 340 miljoner invånare i EU använder euron och alla tjänar på den gemensamma valutan:

 • Man behöver inte längre växla pengar när man reser eller gör affärer i euroländerna och sparar därmed både tid och pengar.
 • Det kostar inget eller mycket mindre än tidigare att skicka pengar till andra länder.
 • Konsumenter och företag kan lättare jämföra priser – vilket stimulerar företagen att sänka sina priser.

Att vara medlem i euroområdet är en garanti för prisstabilitet. ECB fastställer viktiga räntesatser på en nivå som ska hålla inflationen nära, men under, 2 procent. ECB förvaltar också en del av euroområdets valutareserver och kan ingripa på valutamarknaderna och påverka eurokursen.

Euroområdets samlade storlek och styrka ger också en starkare och stabilare valuta som kan skydda medlemmarna från externa chocker och turbulens på valutamarknanden bättre än vad enskilda länder skulle kunna göra.

Så blir ett EU-land medlem i euroområdet

Alla EU-länder förväntas införa euron när deras ekonomier uppfyller vissa krav – utom Danmark och Storbritannien som har valt att stå utanför euroområdet.

För att ett land ska kunna gå med i euroområdet måste landets valutakurs vara stabil i två år. Det finns också andra stränga villkor för

 • räntor
 • budgetunderskott
 • statsskuld
 • inflation.

Billigare utlandsbetalningar

ECB:s uppgift är inte bara att upprätthålla stabila priser, utan också att se till att euroöverföringar till andra länder i euroområdet är så billiga som möjligt för bankerna och deras kunder.

Mycket stora belopp överförs i realtid genom betalningssystemet Target 2, som drivs av ECB och de nationella centralbankerna. I juni 2015 ska Target 2-Securities dra igång och värdepapperstransaktioner över gränserna i EU kommer att hanteras säkrare och effektivare via en enda plattform som drivs av eurosystemet (dvs. de nationella centralbankerna i euroområdet och ECB).

ECB och EU-kommissionen samverkar för att skapa ett gemensamt eurobetalningsområde (Sepa) för att ge alla i Europa tillgång till effektivare och billigare betalningar

I praktiken innebär detta att alla eurobetalningar i samtliga 34 länder i Europa hanteras på samma sätt (banköverföringar, direkt debitering eller kort). Det har ingen betydelse om betalningen görs inom landet eller mellan länder.

Publikation

Faktablad från oktober 2016

Publikationen ingår i serien ”EU OCH” om olika ämnen.

Back to top