Európska únia

Hospodárske a menové záležitosti

Hospodárske a menové záležitosti

Krajiny EÚ koordinujú svoje vnútroštátne hospodárske politiky, aby mohli spoločne reagovať na vážne hospodárske problémy, ako je hospodárska a finančná kríza. Túto koordináciu ešte prehĺbilo 19 krajín, ktoré prijali euro za svoju menu.

Všetky členské štáty EÚ (krajiny v rámci aj mimo eurozóny) sú súčasťou hospodárskej a menovej únie (HMÚ), ktorá predstavuje rámec pre hospodársku spoluprácu, vytvorený s cieľom podporovať tvorbu pracovných miest a udržateľný rast, ako aj koordinovať naše reakcie na celosvetové hospodárske a finančné výzvy.

Koordinovaná reakcia na krízu z roku 2008

Od októbra 2008, kedy sa začala finančná a hospodárska kríza, vlády jednotlivých štátov, Európska centrálna banka (ECB) a Komisia spolupracujú, aby:

 • obnovili finančnú stabilitu a vytvorili vhodné podmienky pre rast a tvorbu pracovných miest prostredníctvom koordinovaných zásahov a poskytovania podpory bankám,
 • chránili úspory občanov prostredníctvom zvýšenia vnútroštátnych záruk za vklady na účtoch fyzických osôb v bankách na minimálne 100 000 EUR na zákazníka a banku,
 • zachovali ponuku dostupných úverov pre podniky a domácnosti,
 • zaviedli lepší systém hospodárskej a finančnej správy v EÚ.

Vlády mnohých členských štátov EÚ prijali v bezprecedentnom rozsahu podporné opatrenia na záchranu bánk, aby zabránili veľkým otrasom bankového systému. V období rokov 2008 až 2011 sa prostredníctvom záruk alebo formou priameho kapitálu investovali do systému finančné prostriedky vo výške 1,6 bilióna EUR, čo predstavuje 13 % ročného HDP v EÚ.

S cieľom zachovať finančnú stabilitu EÚ a znížiť napätie na trhoch so štátnymi cennými papiermi v eurozóne vytvorila Únia bezpečnostnú sieť pre členov eurozóny v ťažkostiach: Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM). Ide o celosvetovo najväčšiu multilaterálnu finančnú inštitúciu, ktorá nahrádza už predtým existujúce dočasné nástroje, s efektívnou úverovou kapacitou až do výšky 500 miliárd EUR.

V období rokov 2011 až 2013 EÚ takisto zaviedla nové, prísnejšie pravidlá (vrátane medzinárodnej zmluvy) na dôkladnejšiu kontrolu verejných dlhov a deficitov, aby sa zabezpečilo, že vnútroštátne vlády nemíňajú nad svoje možnosti.

Tieto pravidlá vychádzajú z hlavného nástroja EÚ na zabezpečenie hospodárskej stability a fiškálnej disciplíny, Paktu stability a rastu, a komplexne posilňujú jeho uplatňovanie prostredníctvom:

 • väčšieho dôrazu na znižovanie vysokých úrovní vládnych dlhov,
 • úpravy postupu pri nadmernom deficite, aby jeho spúšťačom nemusel byť iba deficit v danom roku, ale aj hlbšie, štrukturálne problémy verejného dlhu,
 • nastavenia ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík pod dohľadom Komisie, ktorá každoročne vykonáva podrobnú analýzu plánov hospodárskych reforiem jednotlivých krajín EÚ a dáva im odporúčania na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov,
 • sprísnenia fiškálnych pravidiel, ktoré zahŕňa primerané sankcie v prípade tých krajín eurozóny, ktoré ich porušia,
 • nových dohôd na monitorovanie rizikových ekonomických nerovnováh, ako sú bubliny na trhoch s aktívami (ceny nehnuteľností, akcie atď.), a monitorovanie oslabenia konkurencieschopnosti a riešenia týchto rizík skôr, ako ohrozia hospodársku stabilitu krajiny, alebo dokonca celej eurozóny či EÚ.

Viac informácií o reakcii EÚ na krízu z roku 2008.

Výhody eura

Jednotná mena, ktorú používa vyše 340 miliónov občanov EÚ, prináša výhody všetkým:

 • pri cestovaní alebo podnikaní v rámci eurozóny si viac nemusíme zamieňať peniaze, čo nám šetrí čas a s tým spojené náklady,
 • cezhraničné platby sú oveľa lacnejšie (alebo dokonca bez dodatočných poplatkov),
 • spotrebitelia a podniky môžu ľahšie porovnávať ceny, čo núti podnikateľov účtujúcich vyššie ceny, aby ich znížili.

Euro je zárukou stabilných cien. ECB stanovuje kľúčové úrokové sadzby na úrovni, ktorá zabezpečí udržanie inflácie pod 2 %. Takisto spravuje časť devízových rezerv eurozóny a môže intervenovať na devízových trhoch s cieľom ovplyvniť výmenný kurz eura.

Kombinácia veľkosti a sily eurozóny tiež vytvára silnejšiu a stabilnejšiu menu, ktorá dokáže chrániť svojich členov pred vonkajšími otrasmi a výkyvmi na devízovom trhu lepšie, ako to dokážu robiť jednotlivé krajiny samostatne.

Ako sa môžu krajiny EÚ stať členmi eurozóny?

Od všetkých krajín EÚ, ktoré nie sú členmi eurozóny, sa očakáva, že euro prijmú, keď na to budú pripravené ich ekonomiky. Výnimkami sú Dánsko a Spojené kráľovstvo, ktoré ostávajú mimo eurozóny z dôvodu osobitných politických dohôd.

Na to, aby sa určitá krajina mohla pripojiť k eurozóne, musí mať jej mena stabilný výmenný kurz počas 2 rokov. Existujú ďalšie prísne podmienky, pokiaľ ide o:

 • úrokové miery,
 • rozpočtové deficity,
 • úroveň verejného dlhu,
 • miery inflácie.

Lacnejšie cezhraničné platby

Európska centrálna banka nielen udržiava cenovú stabilitu, ale pre banky a ich klientov takisto zabezpečuje čo najnižšie poplatky za prevody eur príjemcom v iných krajinách eurozóny.

Pre transakcie vo veľmi veľkých objemoch prevádzkujú ECB a vnútroštátne centrálne banky systém pre platby v reálnom čase nazývaný TARGET2. Vďaka spusteniu systému TARGET 2-Securities v júni 2015 sa aj cezhraničné transakcie s cennými papiermi budú zúčtovávať (bezpečnejšie a efektívnejšie) na jednotnej platforme, ktorú prevádzkuje Eurosystém (centrálne banky eurozóny a ECB).

ECB a Komisia spoločne pracujú na rozšírení výhod efektívnejších a lacnejších platieb do celej Európy prostredníctvom jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA).

V praxi to znamená, že na všetky platby v eurách (bankové prevody, priame inkaso, platba kartou atď.) v 34 európskych krajinách sa vzťahujú rovnaké podmienky bez ohľadu na to, či ide o vnútroštátnu alebo cezhraničnú platbu.

Publikácia

Informačný prehľad uverejnený v októbri 2016

Táto publikácia je súčasťou série „EÚ A“.

Back to top