Unjoni Ewrope

Affarijiet ekonomiċi u monetarji

Affarijiet ekonomiċi u monetarji

Il-pajjiżi tal-UE jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi nazzjonali tagħhom biex ikunu jistgħu jaġixxu flimkien meta jħabbtu wiċċhom ma' sfidi bħall-kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji. Din il-koordinazzjoni ġiet imbuttata aktar 'il quddiem mid-19-il pajjiż li adottaw l-euro bħala l-munita tagħhom.

Il-membri kollha tal-UE (kemm dawk ġewwa ż-żona tal-euro kif ukoll dawk barra) huma parti mill-unjoni ekonomika u monetarja (UEM), qafas għall-kooperazzjoni ekonomika maħsub biex jippromwovi l-ħolqien tax-xogħol u t-tkabbir ekonomiku sostenibbli, kif ukoll biex jikkoordina r-rispons tagħna għall-isfidi ekonomiċi u finanzjarji.

Rispons koordinat għall-kriżi tal-2008

Minn meta bdiet il-kriżi finanzjarja u ekonomika f’Ottubru 2008, il-gvernijiet nazzjonali, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u l-Kummissjoni ħadmu flimkien biex:

 • immorru lura għall-istabilità finanzjarja u jinħolqu l-kundizzjonijiet tajbin għat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi – billi jikkoordinaw is-superviżjoni, l-interventi u l-għoti ta' sostenn lill-banek
 • jipproteġu t-tfaddil – billi jżidu l-garanziji nazzjonali għall-kontijiet tal-bank għal minimu ta’ €100,000 għal kull klijent u għal kull bank
 • jinżamm fluss ta' kreditu raġonevoli għan-negozji u għall-familji
 • joħolqu sistema aħjar ta’ governanza finanzjarja u ekonomika tal-UE.

Biex jitwaqqaf tfixkil maġġuri għas-sistema bankarja, għadd ta' gvernijiet tal-UE daħlu sabiex isalvaw lill-banek tagħhom b'sostenn urġenti fuq skala bla preċedent. Bejn l-2008 u l-2011, ġew injettati €1.6 triljun - ekwivalenti għal 13% tal-PDG annwali tal-UE - fis-sistema permezz ta' garanziji, jew f'forma ta' kapital dirett.

Biex tiġi ppreservata l-istabilità finanzjarja tal-UE u tiġi solvuta t-tensjoni fis-swieq tad-dejn sovran fiż-żona tal-euro, l-UE waqqfet ukoll xibka ta' sikurezza għall-membri taż-żona tal-euro li kienu f'diffikultà: il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabilità (MES). Dan il-mekkaniżmu jissostitwixxi l-għodod temporanji li kienu jeżistu qabel u issa hu l-akbar istituzzjoni finanzjarja multilaterali fid-dinja, b'kapaċità effettiva ta' self li tasal sa €500 biljun.

Bejn l-2011 u l-2013, l-UE introduċiet ukoll regoli aktar b'saħħithom (inkluż trattat internazzjonali) biex iżomm kontroll aktar strett fuq id-dejn u d-defiċit pubbliku - b'hekk tiżgura li l-gvernijiet ma jonfqux aktar milli jifilħu.

Dawn jibnu fuq l-għodda ewlenija tal-UE għas-salvagwardja tal-istabilità ekonomika u d-dixxiplina fiskali, il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (PST), u jsaħħu l-applikazzjoni tiegħu b'mod komprensiv billi:

 • jpoġġu enfasi akbar fuq it-tnaqqis ta' livelli għoljin tad-dejn tal-gvern
 • jalteraw il-Proċedura ta' Defiċit Eċċessiv biex din tiskatta mhux biss minn defiċit f'sena partikolari iżda wkoll minn żviluppi aktar profondi u sottostanti fid-dejn tal-gvern.
 • jistabbilxxu ċiklu annwali ta' koordinazzjoni tal-politika ekonomika, immexxija mill-Kummissjoni. Kull sena l-Kummissjoni twettaq analiżi dettaljata tal-pjanijiet ta' riforma tal-gvernijiet tal-UE u tagħtihom rakkomandazzjonijiet għat-12-18-il xahar ta' wara.
 • Infurzar aktar strett tar-regoli fiskali, li jinkludi penali sostanzjali għall-pajjiżi fiż-żona tal-euro li jiksru r-regoli fiskali.
 • arranġamenti ġodda għall-monitoraġġ ta' żbilanċi ekonomiċi riskjużi - bħall-bżieżaq tal-assi (fil-prezzijiet tad-djar, ishma, eċċ.) u kompetittività mdgħajfa - u l-indirizzar tagħhom qabel ma jheddu l-istabilità ekonomika ta' pajjiż, jew saħansitra ż-żona tal-euro kollha jew l-UE.

Aktar dwar ir-rispons tal-EU għall-kriżi tal-2008.

Benefiċċji tal-euro

Il-munita unika, li hija użata minn kważi 340 miljun ċittadin tal-UE, jibbenefika minnha kulħadd:

 • m'għadx hemm bżonn aktar li n-nies ibiddlu l-flus meta jivvjaġġaw jew jagħmlu negozju fiż-żona tal-euro, u b'hekk jiffrankaw il-ħin u l-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet.
 • l-ispiża biex isiru pagamenti bejn pajjiżi differenti hi ħafna inqas (jew xejn).
 • il-konsumaturi u n-negozji jistgħu jqabblu l-prezzijiet aktar faċilment, u dan iħeġġeġ lin-negozji li jiċċarġjaw prezzijiet ogħla biex iraħħsuhom.

Li tkun membru fiż-żona tal-euro hi garanzija ta' stabilità fil-prezzijiet. Il-BĊE jistabbilixxi r-rati ta' interessi fuq livelli mfassla biex iżommu l-inflazzjoni qrib, iżda taħt it-2%. Jimmaniġġja wkoll porzjoni mir-riżervi ta' skambju barranin taż-żona tal-euro u jista' jintervjeni fis-swieq ta' skambju barranin biex jinfluwenza r-rata tal-kambju tal-euro.

Il-kombinazzjoni ta' daqs u saħħa taż-żona tal-euro toħloq ukoll munita aktar b'saħħitha u stabbli li hi aktar kapaċi tipproteġi lill-membri tagħha minn xokkijiet esterni u turbolenza tas-suq tal-munita, milli kieku jkunu jistgħu jilqgħu l-pajjiżi individwali.

Kif il-pajjiżi tal-UE jissieħbu fiż-żona tal-euro

Il-pajjiżi kollha tal-UE huma mistennija jadottaw l-euro meta l-ekonomiji tagħhom ikunu lesti jagħmlu dan - ħlief id-Danimarka u r-Renju Unit li għandhom id-dritt li ma jidħlux b'mod uffiċjali.

Biex pajjiż jissieħeb maż-żona tal-euro, il-munita tiegħu jrid ikollha r-rata tal-kambju stabbli għal sentejn. Hemm kundizzjonijiet oħra stretti fir-rigward ta':

 • ir-rati ta' interess
 • id-defiċits tal-baġit
 • il-livell ta' dejn tal-gvern
 • ir-rati ta' inflazzjoni

Pagamenti transfruntieri irħas

Il-BĊE mhux biss iżomm il-prezzijiet stabbli, iżda wkoll jiżgura li t-transferimenti tal-euro għal riċevituri f'pajjiżi oħra li jużaw l-euro jkunu kemm jista' jkun irħas għall-banek u l-klijenti tagħhom.

Għal ammonti kbar ta’ flus, il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali joperaw sistema ta’ pagamenti f’ħin reali, magħrufa bħala TARGET2. Bit-tnedija ta' Titoli-TARGET2 f'Ġunju 2015, it-tranżazzjonijiet tat-titoli fi ħdan l-Ewropa se jkunu wkoll saldati (b'mod aktar sikur u effiċjenti) fuq pjattaforma waħda mħaddma mill-Eurosistema (il-banek ċentrali taż-żona tal-euro u l-BĊE).

Il-BĊE u l-Kummissjoni qed jaħdmu wkoll biex jestendu l-benefiċċji ta' pagamenti aktar effiċjenti u orħos għall-kontinent kollu - permezz ta' żona unika ta' pagamenti bl-euro (SEPA).

Fil-prattika dan ifisser li f'34 pajjiż Ewropew il-pagamenti kollha bl-euro (trasferimenti bankarji, debitu dirett, kard, eċċ) huma ttrattati kompletament l-istess, irrispettivament minn jekk il-pagament isirx bejn partijiet fl-istess pajjiż jew f'pajjiżi differenti.

Pubblikazzjoni

Skeda informattiva ppubblikata f'Ottubru 2016

Din il-pubblikazzjoni tagħmel parti mis-serje "L-UE U".

Back to top