Euroopan Unioni

Talous- ja raha-asiat

EU:n jäsenmaat koordinoivat talouspolitiikkaansa, jotta niiden on helpompi toimia yhdessä haastavissa tilanteissa, kuten talous- ja finanssikriiseissä. 19 EU-maata on edennyt koordinoinnissa vielä pidemmälle ja ottanut yhteiseksi rahakseen euron.

Talous- ja rahaliitto (EMU) on EU-maiden taloudellisen yhteistyön kehys, johon kaikki EU:n jäsenmaat kuuluvat (siitä riippumatta, onko niiden rahayksikkö euro). EMUn avulla on tarkoitus edistää työpaikkojen syntymistä ja kestävää kasvua sekä toimia koordinoidusti maailmanlaajuisissa talous- ja rahoituskysymyksissä.

Vuoden 2008 kriisistä seuranneet koordinoidut toimet

Lokakuussa 2008 alkaneen talous- ja finanssikriisin keskellä EU on toiminut koordinoidusti. Jäsenmaiden hallitukset, Euroopan keskuspankki (EKP) ja komissio ovat tehneet yhteistyötä voidakseen

 • palauttaa rahoitusvakauden ja luoda otolliset olosuhteet kasvun ja työllisyyden edistämiseen; ne ovat esimerkiksi koordinoineet pankkien valvontaa ja tukitoimia
 • suojata talletukset korottamalla pankkitilien talletussuojan 100 000 euroon tallettajaa ja pankkia kohti kaikissa EU-maissa
 • huolehtia siitä, että yritykset ja kotitaloudet saavat kohtuuhintaista luottoa
 • ottaa käyttöön EU:n tasolla paremman talouden ja rahoitusmarkkinoiden valvontajärjestelmän.

Eräät EU-maiden hallitukset estivät pankkijärjestelmän merkittävän häiriintymisen ennennäkemättömän mittavalla pankkiensa pelastusoperaatiolla. Vuosina 2008–2011 järjestelmään sijoitettiin 1,6 biljoonaa euroa takausten muodossa tai suorana pääomana. Summa vastaa 13:a % EU:n vuotuisesta BKT:sta.

EU on luonut vaikeuksissa oleville euroalueen jäsenvaltioille suojamekanismin eli Euroopan vakausmekanismin (EVM). Sen tarkoituksena on säilyttää EU:n rahoitusmarkkinoiden vakaus ja purkaa euroalueen valtionvelkakirjamarkkinoiden jännitteitä. EVM korvaa aiemmat tilapäiset järjestelyt ja on nyt maailman suurin monenvälinen rahoituslaitos, jonka lainanantokapasiteetti on lähes 500 miljardia euroa.

Vuosien 2011 ja 2013 välillä EU otti käyttöön uusia, sitovampia sääntöjä (kansainvälinen sopimus mukaan lukien), joilla on tarkoitus pitää julkinen velka ja alijäämät paremmin kurissa ja varmistaa, että valtiot eivät elä yli varojensa.

Säännöt pohjautuvat vakaus- ja kasvusopimukseen, joka on EU:n tärkein väline talouden vakauden ja budjettikurin turvaamiseen. Säännöillä vahvistetaan vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamista kokonaisvaltaisesti seuraavin keinoin:

 • suuren julkisen velan vähentämiseen kiinnitetään enemmän huomiota
 • liiallisen alijäämän menettelyä jalostetaan niin, että se voidaan aloittaa myös julkisen velan taustalla olevan syvemmän kehityksen vuoksi eikä pelkästään, kun tiettynä vuonna vallitsee alijäämä
 • luodaan komission johtama vuotuinen talouspolitiikan koordinointisykli, jonka puitteissa analysoidaan vuosittain EU:n jäsenvaltioiden talouden uudistussuunnitelmat ja annetaan niille suosituksia toteutettaviksi seuraavan vuoden tai puolentoista vuoden aikana
 • finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista valvotaan tiukemmin ja sääntöjä rikkoville euroalueen maille voidaan määrätä tarkoituksenmukaisia rangaistuksia
 • luodaan uusia järjestelyjä, joilla seurataan riskipitoisia talouden epätasapainoja, kuten asuntojen, osakkeiden ym. hintakuplia ja kilpailukyvyn heikkenemistä, ja puututaan epätasapainoihin ennen kuin ne uhkaavat maan tai jopa koko euroalueen tai EU:n talouden vakautta.

Lisätietoja EU:n toimista vuoden 2008 kriisin seurauksena.

Euron edut

Euroa käyttää lähes 340 miljoonaa EU-kansalaista, ja sen hyötyjä ovat muun muassa:

 • ei valuutanvaihtoa matkoilla tai kaupankäynnin yhteydessä euroalueella, mikä säästää aikaa ja rahaa
 • maksuja maasta toiseen voi suorittaa lähes tai kokonaan kuluitta
 • kuluttajat ja yritykset voivat vertailla hintoja helpommin, mikä edistää hintojen pysymistä kurissa.

Euroalueen jäsenyys pitää hinnat vakaina. Euroopan keskuspankki määrittää ohjauskorot tasolle, jolla inflaatio voidaan pitää kahden prosentin alapuolella mutta lähellä sitä. Se myös hoitaa osaa euroalueen valuuttavarannosta ja voi vaikuttaa euron kurssiin erilaisilla valuuttamarkkinainterventioilla.

Euroalueen koko ja vahvuus tekee eurosta vahvemman ja vakaamman valuutan, joka voi suojata euroalueen jäseniä ulkoisilta häiriöiltä ja valuuttamarkkinoiden myllerrykseltä paremmin kuin maat yksinään pystyisivät.

EU-maiden liittyminen euroalueeseen

Kaikkien EU-maiden odotetaan siirtyvän euroon, mutta vasta kun kunkin maan talous on siihen valmis. Tämä ei koske Tanskaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa, joilla on erivapaus jäädä ulkopuolelle.

Jotta maa voi liittyä euroalueeseen, sen valuuttakurssin on pysyttävä vakaana kahden vuoden ajan. Tiukkoja liittymisehtoja liittyy myös

 • korkotasoon
 • julkisen talouden alijäämään
 • julkisen velan määrään ja
 • inflaatioasteeseen.

Maksut maasta toiseen edullisemmin

EKP:n tehtävänä on paitsi pitää hinnat vakaina myös huolehtia siitä, että pankit ja niiden asiakkaat voivat suorittaa euromääräisiä maksuja toiseen euroalueen maahan mahdollisimman edullisesti.

Suuria maksuja voidaan välittää EKP:n ja jäsenmaiden keskuspankkien ylläpitämällä reaaliaikaisella TARGET2-maksujärjestelmällä. Heinäkuussa 2015 otetaan käyttöön TARGET2-Securities ‑järjestelmä, jossa myös arvopaperien selvitykset voidaan tehdä Euroopassa (turvallisemmin ja tehokkaammin) samassa järjestelmässä, jota eurojärjestelmä (euroalueen keskuspankit ja EKP) hoitaa.

EKP ja komissio ovat tehneet työtä, jotta maksuja maasta toiseen voitaisiin suorittaa tehokkaammin ja edullisemmin koko Euroopassa yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA).

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki euromääräiset maksut (pankkisiirrot, suoraveloitukset, korttimaksut ym.) saavat 34:ssä Euroopan maassa saman kohtelun.

Julkaisu

Julkaistu lokakuussa 2016

Tämä julkaisu on osa Euroopan komission julkaisusarjaa ”EU ja...”.

Back to top