Európska únia

Digitálne hospodárstvo a spoločnosť

Digitálne hospodárstvo a spoločnosť

Digitálnu revolúciu v Európe – od smartfónov po veľmi rýchle pripojenie na internet, odvetvie aplikácií a výskum vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti English (en) – poháňajú do veľkej miery technologické a trhové inovácie. Európska únia pri tom zohráva významnú podpornú úlohu, pretože:

 • definuje európske pravidlá v oblasti telekomunikácií,
 • chráni záujmy spotrebiteľov,
 • stanovuje technické normy,
 • podporuje výskum a inovácie.

Jednotný digitálny trh zameraný na potreby spotrebiteľov

Internet a digitálne technológie menia náš svet. Dokončenie jednotného digitálneho trhu prinesie:

 • podporu konkurencieschopného rastu,
 • transformáciu európskeho priemyselného sektora,
 • vytváranie nových produktov a služieb pre tento rozširujúci sa trh.

Súčasné online prekážky obmedzujú prístup k tovaru a službám. V ich dôsledku:

 • len 15 % osôb nakupuje cez internet z inej krajiny EÚ,
 • internetové spoločnosti a začínajúce podniky nemôžu v plnej miere využívať online príležitosti,
 • iba 7 % MSP predáva tovar alebo služby v rámci celej EÚ,
 • podniky a vládne orgány nevyužívajú digitálne nástroje v plnej miere.

Nosnou myšlienkou jednotného digitálneho trhu je prechod od 28 vnútroštátnych trhov k jednotnému trhu. Plne fungujúci jednotný digitálny trh by mohol nášmu hospodárstvu priniesť 415 mld. EUR ročne a vytvoriť stovky tisíc nových pracovných miest.

Stratégia jednotného digitálneho trhu obsahuje 16 iniciatív zameraných na oblasti, ako sú napr. autorské práva a kybernetická bezpečnosť, a jej vykonávanie je naplánované do konca roku 2016. Jej hlavnými cieľmi sú:

 • lepší prístup spotrebiteľov a podnikov v celej Európe k digitálnym tovarom a službám,
 • vytváranie vhodných a rovnakých podmienok pre rozvoj digitálnych sietí a inovačných služieb,
 • maximalizácia rastového potenciálu digitálneho hospodárstva.

Hybná sila pre hospodársky rast

Informačné technológie sú kľúčové pre hospodársky rast Európy. Hoci internet používa denne 250 miliónov Európanov, 18 % ho ešte nikdy nepoužilo.

Digitálne hospodárstvo rastie sedemkrát rýchlejšie ako zvyšné odvetvia hospodárstva. Pod veľkú časť tohto rastu sa podpísalo širokopásmové pripojenie English (en) na internet. Dnešné vysokorýchlostné širokopásmové siete majú rovnaký dosah, ako mali elektrina a dopravné siete pred storočím. Takisto otvárajú priestor pre inovačné služby, ako sú elektronické zdravotníctvo (eHealth), inteligentné mestá a výroba založená na údajoch.

Európska komisia podporuje zavádzanie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia. V tejto súvislosti prijala:

 • nové pravidlá zamerané na znižovanie nákladov English (en) ,
 • odporúčanie o prístupových sieťach novej generácie English (en) ,
 • zrevidované usmernenia pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí English (en) .

V rámci stratégie jednotného digitálneho trhu Komisia takisto prepracuje telekomunikačné pravidlá EÚ, aby stimulovala investície do vysokorýchlostného pripojenia. Informačné a komunikačné technológie (IKT) predstavujú takmer 5 % hospodárstva EÚ a tvoria štvrtinu celkových výdavkov podnikov. Investície do informačných a komunikačných technológií sa podpísali pod 50 % z celkového európskeho rastu produktivity.

Regulácia trhu

Regulačná úloha EÚ bola v reakcii na nové technológie a trhové trendy zreformovaná:

 • zaviedli sa pravidlá, ktoré zahŕňajú všetky elektronické komunikačné siete a služby,
 • zameriava sa na zabezpečenie základného širokopásmového pripojenia pre všetkých v EÚ,
 • podporuje hospodársku súťaž oslabovaním dominantného postavenia pôvodných štátnych telekomunikačných monopolov na trhu s určitými službami, ako je napr. vysokorýchlostné pripojenie na internet.

Uvedené pravidlá uplatňujú orgány každej krajiny EÚ samostatne. Vnútroštátne regulačné orgány však koordinujú svoje politiky na úrovni Únie v rámci Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) English (en) .

Publikácia

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Publikácia
Digitálny jednotný trh

Informačný prehľad uverejnený v jún 2017

Táto publikácia je súčasťou série „EÚ A“.

Back to top