Európska únia

Digitálne hospodárstvo a spoločnosť

Digitálne hospodárstvo a spoločnosť

Digitálnu revolúciu v Európe – od smartfónov po veľmi rýchle pripojenie na internet, odvetvie aplikácií a výskum vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) – poháňajú do veľkej miery technologické a trhové inovácie. Európska únia pri tom zohráva významnú podpornú úlohu, pretože:

 • definuje európske pravidlá v oblasti telekomunikácií,
 • chráni záujmy spotrebiteľov,
 • stanovuje technické normy,
 • podporuje výskum a inovácie.

Jednotný digitálny trh zameraný na potreby spotrebiteľov

Internet a digitálne technológie menia náš svet. Dokončenie jednotného digitálneho trhu prinesie:

 • podporu konkurencieschopného rastu,
 • transformáciu európskeho priemyselného sektora,
 • vytváranie nových produktov a služieb pre tento rozširujúci sa trh.

Súčasné online prekážky obmedzujú prístup k tovaru a službám. V ich dôsledku:

 • len 15 % osôb nakupuje cez internet z inej krajiny EÚ,
 • internetové spoločnosti a začínajúce podniky nemôžu v plnej miere využívať online príležitosti,
 • iba 7 % MSP predáva tovar alebo služby v rámci celej EÚ,
 • podniky a vládne orgány nevyužívajú digitálne nástroje v plnej miere.

Nosnou myšlienkou jednotného digitálneho trhu je prechod od 28 vnútroštátnych trhov k jednotnému trhu. Plne fungujúci jednotný digitálny trh by mohol nášmu hospodárstvu priniesť 415 mld. EUR ročne a vytvoriť stovky tisíc nových pracovných miest.

Stratégia jednotného digitálneho trhu obsahuje 16 iniciatív zameraných na oblasti, ako sú napr. autorské práva a kybernetická bezpečnosť, a jej vykonávanie je naplánované do konca roku 2016. Jej hlavnými cieľmi sú:

 • lepší prístup spotrebiteľov a podnikov v celej Európe k digitálnym tovarom a službám,
 • vytváranie vhodných a rovnakých podmienok pre rozvoj digitálnych sietí a inovačných služieb,
 • maximalizácia rastového potenciálu digitálneho hospodárstva.

Hybná sila pre hospodársky rast

Informačné technológie sú kľúčové pre hospodársky rast Európy. Hoci internet používa denne 250 miliónov Európanov, 18 % ho ešte nikdy nepoužilo.

Digitálne hospodárstvo rastie sedemkrát rýchlejšie ako zvyšné odvetvia hospodárstva. Pod veľkú časť tohto rastu sa podpísalo širokopásmové pripojenie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) na internet. Dnešné vysokorýchlostné širokopásmové siete majú rovnaký dosah, ako mali elektrina a dopravné siete pred storočím. Takisto otvárajú priestor pre inovačné služby, ako sú elektronické zdravotníctvo (eHealth), inteligentné mestá a výroba založená na údajoch.

Európska komisia podporuje zavádzanie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia. V tejto súvislosti prijala:

 • nové pravidlá zamerané na znižovanie nákladov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) ,
 • odporúčanie o prístupových sieťach novej generácie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) ,
 • zrevidované usmernenia pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) .

V rámci stratégie jednotného digitálneho trhu Komisia takisto prepracuje telekomunikačné pravidlá EÚ, aby stimulovala investície do vysokorýchlostného pripojenia. Informačné a komunikačné technológie (IKT) predstavujú takmer 5 % hospodárstva EÚ a tvoria štvrtinu celkových výdavkov podnikov. Investície do informačných a komunikačných technológií sa podpísali pod 50 % z celkového európskeho rastu produktivity.

Regulácia trhu

Regulačná úloha EÚ bola v reakcii na nové technológie a trhové trendy zreformovaná:

 • zaviedli sa pravidlá, ktoré zahŕňajú všetky elektronické komunikačné siete a služby,
 • zameriava sa na zabezpečenie základného širokopásmového pripojenia pre všetkých v EÚ,
 • podporuje hospodársku súťaž oslabovaním dominantného postavenia pôvodných štátnych telekomunikačných monopolov na trhu s určitými službami, ako je napr. vysokorýchlostné pripojenie na internet.

Uvedené pravidlá uplatňujú orgány každej krajiny EÚ samostatne. Vnútroštátne regulačné orgány však koordinujú svoje politiky na úrovni Únie v rámci Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) .

Digitálna agenda pre Európu

/european-union/file/digit%C3%A1lna-agenda-pre-eur%C3%B3pu_skDigitálna agenda pre Európu

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Digitálny jednotný trh
Digitálny jednotný trh

Informačný prehľad uverejnený v jún 2017

Táto publikácia je súčasťou série „EÚ A“.

Back to top