Unia Europejska

Gospodarka i społeczeństwo cyfrowe

Gospodarka i społeczeństwo cyfrowe

Głównym motorem rewolucji cyfrowej w Europie, która objawia się między innymi tym, że coraz więcej ludzi korzysta ze smartfonów i najnowszych aplikacji oraz ma dostęp do superszybkiego internetu, oraz że coraz intensywniej prowadzone są badania w dziedzinie najnowszych technologii English (en) , są innowacje techniczne i rynkowe. UE wspiera ten proces:

 • ustanawiając europejskie przepisy telekomunikacyjne
 • chroniąc prawa konsumentów
 • ustalając normy techniczne
 • wspierając badania naukowe i innowacje.

Przyjazny dla konsumenta jednolity rynek cyfrowy

Internet i technologie cyfrowe zmieniają świat. Ukończenie jednolitego rynku cyfrowego:

 • pobudzi wzrost konkurencji
 • zrewolucjonizuje europejski sektor przemysłowy
 • doprowadzi do stworzenia nowych produktów i usług w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze.

W tej chwili istnieją przeszkody, które ograniczają dostęp do produktów i usług. Mianowicie:

 • tylko 15 proc. konsumentów kupuje przez internet produkty i usługi z innych krajów UE
 • firmy internetowe i przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność nie mogą w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje rynek cyfrowy
 • jedynie 7 proc. małych firm sprzedaje produkty lub usługi za granicę
 • przedsiębiorstwa i urzędy w niewystarczającym stopniu korzystają z dostępnych narzędzi cyfrowych.

Koncepcja jednolitego rynku cyfrowego polega na połączeniu 28 rynków krajowych w jeden. Sprawnie funkcjonujący jednolity rynek cyfrowy mógłby przynieść 415 mld euro rocznie i umożliwić stworzenie setek tysięcy nowych miejsc pracy.

Strategia jednolitego rynku cyfrowego, która obejmuje 16 inicjatyw (od praw autorskich po bezpieczeństwo w internecie) jest realizowana do końca 2016 r. Opiera się ona na:

 • ułatwieniu konsumentom i firmom z całej Europy dostępu do cyfrowych produktów i usług
 • stworzeniu sprawiedliwych warunków sprzyjających rozwojowi sieci i innowacyjnych usług cyfrowych
 • maksymalizacji potencjału wzrostu gospodarczego związanego z gospodarką cyfrową.

Pobudzanie wzrostu gospodarczego

Rozwój technologii informacyjnych ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego w Europie. Lecz choć 250 mln Europejczyków codziennie korzysta z internetu, 18 proc. jeszcze nigdy z niego nie korzystało.

Gospodarka cyfrowa rośnie siedem razy szybciej niż pozostałe sektory gospodarki. Duża część tego wzrostu związana jest z dostępem do szerokopasmowego internetu English (en) . Aktualnie superszybkie sieci szerokopasmowe są równie ważne jak sieci elektryczne i transportowe sto lat temu. Przygotowują one również grunt pod tworzenie innowacyjnych usług (e-zdrowie, inteligentne miasta i produkcja oparta na danych).

Komisja Europejska wspiera upowszechnianie szybkich połączeń szerokopasmowych poprzez:

W ramach strategii na rzecz jednolitego rynku cyfrowego Komisja dokona również przeglądu unijnych przepisów telekomunikacyjnych, aby stworzyć zachęty do inwestowania w łącza o dużej przepustowości. Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych stanowi prawie 5 proc. gospodarki UE i generuje jedną czwartą całkowitych wydatków przedsiębiorstw. Połowa wzrostu produktywności w UE wynika z inwestycji w sektorze tych technologii.

Regulacja rynku

Funkcja regulująca UE zmienia się, aby nadążyć za najnowszymi tendencjami technologicznymi i rynkowymi. Chodzi mianowicie o to, aby:

 • wprowadzać przepisy obejmujące wszelkie sieci i usługi łączności elektronicznej
 • zapewnić wszystkim mieszkańcom UE dostęp do podstawowej łączności szerokopasmowej
 • pobudzać konkurencję, uniemożliwiając tradycyjnym krajowym monopolistom utrzymanie dominującej pozycji na rynku w odniesieniu do takich usług jak dostęp do szybkiego internetu.

W każdym kraju UE właściwe organy stosują określone zasady w sposób niezależny, przy czym krajowe organy regulacyjne koordynują swoje działania na szczeblu UE m.in. za pośrednictwem Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) English (en) .

Publikacja

Tekst zaktualizowano w listopad 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Publikacja
Jednolity rynek cyfrowy

Broszura opublikowana w czerwiec 2017 r.

Publikacja jest częścią serii „UE A…”.

Back to top