an tAontas Eorpach

An geilleagar digiteach agus an tsochaí

An geilleagar digiteach agus an tsochaí

Is í an nuálaíocht i réimse na teicneolaíochta agus sa mhargadh is mó a spreagann réabhlóid dhigiteach na hEorpa – idir fhóin chliste agus idirlíon ardluais, aipeanna agus taighde sna nuatheicneolaíochtaí todhchaí atá ag teacht chun cinn Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) . Tá ról tábhachtach ag an Aontas sa dul chun cinn seo. Mar shampla:

 • rialacha teileachumarsáide Eorpacha a leagan síos
 • tomhaltóirí a chosaint
 • caighdeáin theicniúla a leagan síos
 • taighde agus nuálaíocht a chothú.

Margadh Aonair Digiteach le leas an tomhaltóra

Tá an t-idirlíon agus teicneolaíochtaí digiteacha ag cur cruth nua ar an saol. Má chuirtear an margadh aonair digiteach i gcrích:

 • cuirfear borradh faoin bhfás iomaíoch
 • athrófar earnáil tionsclaíochta na hEorpa ó bhonn
 • cruthófar táirgí agus seirbhísí nua don mhargadh nua seo atá ag dul i méad.

Na bacainní atá ar líne faoi láthair, cuireann siad srian leis na hearraí agus seirbhísí is féidir a rochtain, m.sh.:

 • níl ach 15% de dhaoine a dhéanann siopadóireacht ar líne i dtír eile san Aontas
 • níl gnólachtaí idirlín agus nuabhunaithe in ann leas iomlán a bhaint as na deiseanna atá ar fáil ar líne
 • níl ach 7% de ghnólachtaí beaga a dhíolann earraí nó seirbhísí taobh amuigh den Aontas
 • níl gnólachtaí ná rialtais ag baint an leas a d'fhéadfaidís as na huirlisí digiteacha atá ann.

Is é is aidhm don mhargadh aonair digiteach margadh aonair amháin a dhéanamh de na 28 margadh náisiúnta. Dá mbeadh an margadh aonair digiteach i bhfeidhm ina iomláine, d'fhéadfaí €415 billiún a chur leis an ngeilleagar gach bliain, rud a chruthódh na mílte post nua.

Beidh an Straitéis don Mhargadh Aonair Digiteach, ina bhfuil 16 thionscnamh éagsúla, idir thionscnaimh chóipchirt agus tionscnaimh chibearshlándála, fós i bhfeidhm go dtí deireadh 2016. Ar na nithe a leanas atá sí bunaithe:

 • teacht níos éasca a bheith ag tomhaltóirí agus gnólachtaí na hEorpa ar earraí agus seirbhísí digiteacha
 • na dálaí cearta agus cothrom iomaíochta a chruthú le go bhféadfaidh líonraí digiteacha agus seirbhísí nuálacha dul chun cinn a dhéanamh
 • acmhainn fáis an gheilleagair dhigitigh a uasmhéadú.

Fás eacnamaíoch a bhrú chun cinn

Tá na teicneolaíochtaí digiteacha ríthábhachtach d'fhás eacnamaíoch na hEorpa. Agus cé go n-úsáideann 250 milliún duine san Eoraip an t-idirlíon gach lá, tá 18% den phobal nach ndeachaigh ar líne riamh.

Tá an geilleagar digiteach ag fás seacht n-uaire níos tapúla ná an chuid eile den gheilleagar. Idirlíon leathanbhanda Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) a spreag mórchuid den fhás sin. An tionchar a bhíonn ag líonraí leathanbhanda ardluais an lae inniu, is ionann é agus an tionchar a bhíodh ag líonraí leictreachais agus iompair céad bliain ó shin. Is iad na líonraí sin a réitíonn an bealach le haghaidh seirbhísí nuálacha, m.sh. ríomhsheirbhísí sláinte, cathracha cliste agus déantúsaíocht shonraíbhunaithe.

Cuireann an Coimisiún Eorpach an leathanbhanda ardluais chun cinn mar seo a leanas:

Mar chuid den Straitéis don Mhargadh Aonair Digiteach, déanfaidh an Coimisiún athrú ó bhonn ar rialacha teileachumarsáide an Aontais chun dreasachtaí a chruthú le hinfheistíocht i nascacht ardluais a mhealladh. Is ionann an earnáil faisnéise agus teicneolaíochta cumarsáide agus beagnach 5% de gheilleagar an Aontais Eorpaigh agus gineann an earnáil sin aon cheathrú den chaiteachas iomlán gnó. Is toradh ar infheistíocht i dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide 50% den fhás iomlán ar tháirgeacht san Eoraip.

An margadh a rialáil

Tá forbairt ag teacht de réir a chéile ar ról rialála an Aontais Eorpaigh chun coinneáil bord ar bhord leis na teicneolaíochtaí nua agus le treochtaí an mhargaidh:

 • tugtar isteach rialacha a chlúdaíonn gach líonra agus gach seirbhís in earnáil na cumarsáide leictreonaí
 • féachtar chuige go bhfuil bunseirbhís leathanbhanda ann do chách san Aontas
 • spreagtar iomaíocht trí chosc a chur ar na seanmhonaplachtaí náisiúnta teileachumarsáide ról ceannasach a bheith acu maidir le seirbhísí ar nós idirlíon ardluais.

Cuireann na húdaráis i ngach Ballstát na rialacha i bhfeidhm go neamhspleách ar a chéile, agus coinníonn na rialálaithe náisiúnta a mbeartais bord ar bhord le beartais rialálaithe eile ar fud an Aontais. Éiríonn leo sin a dhéanamh a bhuí le Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) .

Clár Oibre Digiteach don Eoraip

/european-union/file/cl%C3%A1r-oibre-digiteach-don-eoraip_gaClár Oibre Digiteach don Eoraip

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo