an tAontas Eorpach

An geilleagar digiteach agus an tsochaí

An geilleagar digiteach agus an tsochaí

Is í an nuálaíocht i réimse na teicneolaíochta agus sa mhargadh is mó a spreagann réabhlóid dhigiteach na hEorpa – idir fhóin chliste agus idirlíon ardluais, aipeanna agus taighde sna nuatheicneolaíochtaí todhchaí atá ag teacht chun cinn English (en) . Tá ról tábhachtach ag an Aontas sa dul chun cinn seo. Mar shampla:

 • rialacha teileachumarsáide Eorpacha a leagan síos
 • tomhaltóirí a chosaint
 • caighdeáin theicniúla a leagan síos
 • taighde agus nuálaíocht a chothú.

Margadh Aonair Digiteach le leas an tomhaltóra

Tá an t-idirlíon agus teicneolaíochtaí digiteacha ag cur cruth nua ar an saol. Má chuirtear an margadh aonair digiteach i gcrích:

 • cuirfear borradh faoin bhfás iomaíoch
 • athrófar earnáil tionsclaíochta na hEorpa ó bhonn
 • cruthófar táirgí agus seirbhísí nua don mhargadh nua seo atá ag dul i méad.

Na bacainní atá ar líne faoi láthair, cuireann siad srian leis na hearraí agus seirbhísí is féidir a rochtain, m.sh.:

 • níl ach 15% de dhaoine a dhéanann siopadóireacht ar líne i dtír eile san Aontas
 • níl gnólachtaí idirlín agus nuabhunaithe in ann leas iomlán a bhaint as na deiseanna atá ar fáil ar líne
 • níl ach 7% de ghnólachtaí beaga a dhíolann earraí nó seirbhísí taobh amuigh den Aontas
 • níl gnólachtaí ná rialtais ag baint an leas a d'fhéadfaidís as na huirlisí digiteacha atá ann.

Is é is aidhm don mhargadh aonair digiteach margadh aonair amháin a dhéanamh de na 28 margadh náisiúnta. Dá mbeadh an margadh aonair digiteach i bhfeidhm ina iomláine, d'fhéadfaí €415 billiún a chur leis an ngeilleagar gach bliain, rud a chruthódh na mílte post nua.

Beidh an Straitéis don Mhargadh Aonair Digiteach, ina bhfuil 16 thionscnamh éagsúla, idir thionscnaimh chóipchirt agus tionscnaimh chibearshlándála, fós i bhfeidhm go dtí deireadh 2016. Ar na nithe a leanas atá sí bunaithe:

 • teacht níos éasca a bheith ag tomhaltóirí agus gnólachtaí na hEorpa ar earraí agus seirbhísí digiteacha
 • na dálaí cearta agus cothrom iomaíochta a chruthú le go bhféadfaidh líonraí digiteacha agus seirbhísí nuálacha dul chun cinn a dhéanamh
 • acmhainn fáis an gheilleagair dhigitigh a uasmhéadú.

Fás eacnamaíoch a bhrú chun cinn

Tá na teicneolaíochtaí digiteacha ríthábhachtach d'fhás eacnamaíoch na hEorpa. Agus cé go n-úsáideann 250 milliún duine san Eoraip an t-idirlíon gach lá, tá 18% den phobal nach ndeachaigh ar líne riamh.

Tá an geilleagar digiteach ag fás seacht n-uaire níos tapúla ná an chuid eile den gheilleagar. Idirlíon leathanbhanda English (en) a spreag mórchuid den fhás sin. An tionchar a bhíonn ag líonraí leathanbhanda ardluais an lae inniu, is ionann é agus an tionchar a bhíodh ag líonraí leictreachais agus iompair céad bliain ó shin. Is iad na líonraí sin a réitíonn an bealach le haghaidh seirbhísí nuálacha, m.sh. ríomhsheirbhísí sláinte, cathracha cliste agus déantúsaíocht shonraíbhunaithe.

Cuireann an Coimisiún Eorpach an leathanbhanda ardluais chun cinn mar seo a leanas:

 • rialacha nua maidir le laghdú costais English (en)
 • Moladh maidir le Líonraí Rochtana den Chéad Ghlúin eile English (en)
 • treoirlínte athbhreithnithe maidir le cúnamh stáit don leathanbhanda English (en) .

Mar chuid den Straitéis don Mhargadh Aonair Digiteach, déanfaidh an Coimisiún athrú ó bhonn ar rialacha teileachumarsáide an Aontais chun dreasachtaí a chruthú le hinfheistíocht i nascacht ardluais a mhealladh. Is ionann an earnáil faisnéise agus teicneolaíochta cumarsáide agus beagnach 5% de gheilleagar an Aontais Eorpaigh agus gineann an earnáil sin aon cheathrú den chaiteachas iomlán gnó. Is toradh ar infheistíocht i dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide 50% den fhás iomlán ar tháirgeacht san Eoraip.

An margadh a rialáil

Tá forbairt ag teacht de réir a chéile ar ról rialála an Aontais Eorpaigh chun coinneáil bord ar bhord leis na teicneolaíochtaí nua agus le treochtaí an mhargaidh:

 • tugtar isteach rialacha a chlúdaíonn gach líonra agus gach seirbhís in earnáil na cumarsáide leictreonaí
 • féachtar chuige go bhfuil bunseirbhís leathanbhanda ann do chách san Aontas
 • spreagtar iomaíocht trí chosc a chur ar na seanmhonaplachtaí náisiúnta teileachumarsáide ról ceannasach a bheith acu maidir le seirbhísí ar nós idirlíon ardluais.

Cuireann na húdaráis i ngach Ballstát na rialacha i bhfeidhm go neamhspleách ar a chéile, agus coinníonn na rialálaithe náisiúnta a mbeartais bord ar bhord le beartais rialálaithe eile ar fud an Aontais. Éiríonn leo sin a dhéanamh a bhuí le Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach English (en) .

Foilseachán

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Foilseachán
An margadh aonair digiteach

Bileog eolais a foilsíodh i mí Meitheamh 2017

Is cuid den tsraith 'AN tAONTAS EORPACH AGUS' an foilseachán seo.

Back to top