Euroopa Liit

Digitaalmajandus ja ühiskond

Digitaalmajandus ja ühiskond

Euroopa digirevolutsiooni – nutitelefonidest ülikiire internetiühenduse, äpimajanduse ning kujunemisjärgus tehnoloogiate English (en) alaste teadusuuringuteni – juhib peamiselt tehnoloogiline ja turuinnovatsioon. ELil on olnud selles oluline toetav roll järgmiste meetmete kaudu:

 • Euroopa telekommunikatsioonieeskirjade määratlemine;
 • tarbijate eest seismine;
 • tehniliste standardite väljatöötamine;
 • teadusuuringute ja innovatsiooni toetamine.

Tarbijasõbralik digitaalne ühtne turg

Internet ja digitaaltehnoloogiad muudavad meie maailma. Digitaalse ühtse turu loomise lõpuleviimine:

 • edendab konkurentsivõime kasvu;
 • muudab ELi tööstussektorit;
 • loob uusi tooteid ja teenuseid sellel laieneval turul.

Olemasolevad veebipõhised tõkked piiravad juurdepääsu kaupadele ja teenustele, kuna:

 • vaid 15% inimestest teeb veebis oste mõnest teisest ELi riigist;
 • Internetiettevõtted ja idufirmad ei saa täielikult ära kasutada veebipõhiseid võimalusi;
 • ainult 7% väikeettevõtjatest müüb kaupu või teenuseid üle ELi piiride;
 • ettevõtjad ja valitsused ei kasuta digitaalseid vahendeid nii palju, kui nad võiksid.

Digitaalse ühtse turu idee seisneb 28 liikmesriigi turu üheks liitmises. Täielikult toimiv digitaalne ühtne turg võiks igal aastal tuua majandusse 415 miljardit eurot, luues sadu tuhandeid uusi töökohti.

Digitaalse ühtse turu strateegia, mis hõlmab 16 algatust autoriõigustest kuni küberjulgeolekuni, toimib kuni 2016. aasta lõpuni. Strateegia põhineb järgmisel:

 • tarbijate ja ettevõtjate parem juurdepääs digitaalsetele kaupadele ning teenustele kogu Euroopas;
 • digitaalvõrkude ja innovaatiliste teenuste arenguks sobivate tingimuste ning võrdsete võimaluste loomine;
 • digitaalmajanduse kasvupotentsiaali maksimeerimine.

Majanduskasvu edendamine

Digitaaltehnoloogia on Euroopa majanduskasvu keskmes. Samal ajal kui 250 miljonit eurooplast kasutab Internetti iga päev, oli ka 18% neid, kes ei kasutanud seda üldse.

Digitaalmajandus kasvab seitse korda kiiremini kui ülejäänud majandus. Suurele osale sellest kasvust on hoogu juurde andnud lairibainternet English (en) . Tänapäevastel kiiretel lairibavõrkudel on nii suur mõju nagu elektri- ja transpordivõrkudel sada aastat tagasi. Need sillutavad samuti teed uuenduslikele teenustele, nagu e-tervis, arukad linnad ja andmepõhine tootmine.

Euroopa Komisjon edendab kiire lairibaühenduse levikut järgmiste meetmete kaudu:

 • uued kulusid vähendavad eeskirjad English (en) ;
 • järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke käsitlev soovitus English (en) ;
 • läbivaadatud suunised riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses lairibavõrkudega English (en) .

Digitaalse ühtse turu strateegia raames uuendab komisjon ka ELi telekommunikatsioonieeskirju, et luua stiimuleid kiiretesse ühendustesse investeerimiseks. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektor hõlmab ligikaudu 5% ELi majandusest ja selle arvele saab kanda veerandi kõigist ettevõtluskuludest. Investeeringud info- ja sidetehnoloogiasse moodustavad poole kogu Euroopa tootlikkuse kasvust.

Turu reguleerimine

ELi reguleeriv roll on kujunenud välja aastate jooksul, et pidada sammu uute tehnoloogiate ja turusuundumustega. Selleks võtab EL järgmisi meetmeid:

 • kehtestab eeskirjad, mis hõlmavad kõiki elektroonilisi sidevõrke ja -teenuseid;
 • tagab lairibaühenduse kõigile ELis;
 • edendab konkurentsi, hoides ära endiste riiklike telekommunikatsioonimonopolide valitsevat seisundit selliste teenuste puhul nagu kiire Internetiühendus.

Kõnealuseid eeskirju kohaldavad iga ELi liikmesriigi asjaomased asutused sõltumatult. Liikmesriikide seadusandjad koordineerivad oma poliitikat ELi tasandil elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti English (en) (BEREC) kaudu.

Avaldamine

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”

Avaldamine
Digitaalne ühtne turg

2017. aasta juuni avaldatud teabeleht

See väljaanne kuulub sarja „EL JA ...“.

Back to top