Европейски съюз

Цифрова икономика и общество

Цифрова икономика и общество

Двигател на цифровата революция в Европа — като се започне от умните телефони и се стигне до свръхскоростния интернет, мобилните приложения и научните изследвания във връзка с бъдещи и нововъзникнали технологии English (en) — до голяма степен са технологичните и пазарни иновации. ЕС играе важна роля чрез:

 • определяне на европейските правила в сектора на далекосъобщенията;
 • защита на потребителите;
 • определяне на технически стандарти;
 • подпомагане на научните изследвания и иновациите.

Цифров единен пазар, съобразен с потребителите

Интернет и цифровите технологии променят света. Завършването на изграждането на цифровия единен пазар ще допринесе за:

 • повишаване на конкурентоспособния растеж;
 • трансформиране на европейския промишлен сектор;
 • създаване на нови продукти и услуги за този разрастващ се пазар.

Съществуват онлайн пречки, ограничаващи достъпа до стоки и услуги:

 • едва 15 % от хората пазаруват онлайн от други страни от ЕС;
 • интернет компании и новосъздадени фирми не могат да се възползват напълно от онлайн възможностите;
 • едва 7 % от малките предприятия продават стоки и услуги извън пределите на ЕС;
 • предприятия и правителства не се възползват оптимално от цифровите инструменти.

Идеята зад цифровия единен пазар е да се премине от 28 национални пазара към един. Напълно функциониращ цифров единен пазар може да допринесе с 415 млрд. евро годишно към нашата икономика и да доведе до създаването на стотици хиляди работни места.

Срокът на действие на стратегията за цифровия единен пазар, включваща 16 инициативи, които обхващат от авторски права до киберсигурност, е до края на 2016 г. Тази стратегия се основава на:

 • подобряване на достъпа до цифрови стоки и услуги за потребители и предприятия в цяла Европа;
 • създаване на необходимите условия и равнопоставеност по отношение на конкуренцията за бързо развитие на цифрови мрежи и новаторски услуги;
 • максимално използване на потенциала за растеж на цифровата икономика.

Двигател на икономическия растеж

Информационните технологии играят централна роля в стратегията за икономически растеж в Европа. Въпреки че 250 млн. европейци използват интернет ежедневно, 18 % никога не са го правили.

Цифровата икономика расте 7 пъти по-бързо от реалната икономика. Голяма част от този растеж се дължи на широколентовия English (en) интернет. Днешните високоскоростни широколентови мрежи имат същото огромно значение като електрическите и транспортни мрежи преди един век. Те също така създават условия за новаторски услуги, като електронно здравеопазване, интелигентни градове и производство, основано на данните.

Европейската комисия насърчава разпространяването на широколентов интернет чрез:

 • нови правила за намаляване на разходите English (en) ;
 • препоръка за мрежи за достъп от следващо поколение English (en) ;
 • преразглеждане на насоките за държавните помощи за широколентов интернет English (en) .

В рамките на стратегията за цифровия единен пазар Комисията също така ще преразгледа правилата в областта на далекосъобщенията, за да създаде стимули за инвестиции във високоскоростни връзки. Секторът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) представлява близо 5 % от икономиката на ЕС и на него се дължат една четвърт от общите разходи на предприятията. На инвестициите в ИКТ се дължи половината от нарастването на производителността в Европа.

Регулиране на пазара

Регулаторната роля на ЕС се променя, за да бъде в крак с новите технологии и пазарни тенденции:

 • въвеждане на правила, които обхващат всички електронни мрежи за комуникации и услуги;
 • гарантиране на основен достъп до широколентови услуги за всички в ЕС;
 • стимулиране на конкуренцията , като се предотвратява запазването на доминиращо положение на старите национални телекомуникационни монополи по отношение на услуги като достъп до високоскоростен интернет.

Правилата се прилагат самостоятелно от властите във всяка страна членка, като националните регулаторни органи координират политиките си на равнище ЕС чрез Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) English (en) .

Публикация

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Публикация
Цифров единен пазар

Информационен документ, публикуван през юни 2017 г.

Тази публикация е част от поредицата „ЕС И“.

Back to top