Europeiska Unionen

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete

Drygt hälften av allt utvecklingsbistånd kommer från EU och dess medlemsländer. Det gör EU till världens största biståndsgivare. Största delen av biståndet går till låginkomstländer och de minst utvecklade länderna.

Hur mycket pengar satsar EU på utveckling?

Under 2013 anslog EU och medlemsländerna tillsammans 56,2 miljarder euro till utvecklingsbistånd.

Det motsvarar 0,43 procent av EU:s BNI. EU-länderna har lovat att nå målet 0,7 procent av BNI till 2015.

Utrotning av fattigdomen

EU:s utvecklingspolitik går framför allt ut på att utrota fattigdomen på ett hållbart sätt, med utgångspunkt i FN:s åtta millenniemål. Målen gäller allt från att halvera den extrema fattigdomen till att stoppa spridningen av hiv/aids och se till att alla får grundläggande skolgång.

Antalet människor som lever i absolut fattigdom har minskat med 600 miljoner sedan 1990, men de andra målen har inte uppfyllts i samma grad, t.ex. antalet mammor och barn som dör i barnsäng och tillgången till rent dricksvatten. EU har utlovat ytterligare 1 miljard euro för att hjälpa de 79 länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet där utvecklingen gått långsammast.

Europaåret för utvecklingssamarbete 2015

EU har utsett 2015 till Europaåret för utvecklingssamarbete. Syftet är att lyfta fram EU:s insatser för utvecklingsbistånd och hur de bidrar till att minska fattigdomen. Man vill också förklara hur kampen mot fattigdomen i världen gynnar oss alla och inspirera fler människor att engagera sig i utvecklingsarbetet.

Efter 2015

De nuvarande millenniemålen löper ut 2015 och ska ersättas av nya mål. I juni 2014 lade EU-kommissionen fram sitt policydokument Ett anständigt liv för alla: från vision till kollektiva åtgärder. Där beskrivs EU:s strategi efter 2015 för att utrota fattigdom och främja hållbar utveckling, och behovet av ett nytt globalt partnerskap.

Människor och länder ska få hjälp till självhjälp

Genom åren har EU hjälpt många länder att bekämpa fattigdomen och skapa en bättre framtid för invånarna. Det är ofta ett långsiktigt arbete.

Östtimor – sundare miljöer för barn på landsbygden

Ett av de största problemen på Östtimors landsbygd är bristen på dricksvatten och toaletter. Många barn under fem år dör av luftvägsinfektioner eller diarréer på grund av vattenburna infektioner som går att förebygga.

EU driver ett projekt som ska ge mer än 5 000 hushåll tillgång till rent dricksvatten. Arbetet med lokalsamhällen och skolor är redan i gång. Familjer har uppmuntrats att bygga latriner – målet är att 65 procent ska ha en toalett, jämfört med 35 procent idag.

Ett av de barn som fått det bättre är Ludivina – läs hennes berättelse.  

Hjälp att skapa sin egen framtid

EU:s utvecklingspolitik har som mål att hjälpa utsatta människor i utvecklingsländerna att ta kontroll över sin egen framtid. Det innebär att man

  • tar tag i orsakerna till utsattheten, exempelvis bristen på mat och rent vatten, utbildning, hälso- och sjukvård, jobb, mark, samhällsservice, infrastruktur och bra miljö
  • utrotar sjukdomar och ger tillgång till billiga läkemedel för att bekämpa hiv/aids och andra epidemier
  • minskar utvecklingsländernas skuldbörda, så att de kan satsa på viktiga offentliga investeringar i stället för att betala ränta till rika långivare i industriländerna
  • satsar på hjälp till självhjälp och strategier för att utrota fattigdomen
  • stöder den demokratiska processen
  • stärker respekten för de mänskliga rättigheterna och jämställdhetsarbetet
  • stimulerar stabilare ekonomiska förhållanden så att företagen kan växa och skapa fler jobb.

Exempel från Afrika

Stoppa kvinnlig könsstympning

Miljontals flickor och kvinnor i hela världen riskerar fortfarande att utsättas för kvinnlig könsstympning, särskilt i utvecklingsländerna. Men det är på väg att ändras. Tack vare ett EU-projekt med Unicef i Senegal har mer än 5 300 byar övergett denna praxis de senaste tio åren. Senegal har en handlingsplan för att utrota kvinnlig könsstympning senast 2015 och kan då bli det första land i världen som helt upphör med könsstympning.

Projektet ingår i ett initiativ som har bidragit till att rädda tusentals flickor från könsstympning i Egypten, Eritrea, Etiopien, Senegal och Sudan.

Publication

Manuskriptet uppdaterades i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top