Unia Europejska

Rozwój i współpraca

Rozwój i współpraca

Ponad połowa całej pomocy rozwojowej pochodzi od UE i jej państw członkowskich, co oznacza, że wspólnie są one największym na świecie dawcą pomocy. Największa część pomocy trafia do krajów najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych.

Ile pieniędzy UE wydaje na pomoc na rzecz rozwoju?

W 2013 r. pomoc rozwojowa UE (łącznie z funduszy unijnych i budżetów poszczególnych państw członkowskich) wyniosła 56,2 mld euro.

Odpowiada to 0,43 proc. unijnego dochodu narodowego brutto (DNB). Kraje UE zobowiązały się do zwiększenia tego odsetka do 0,7 proc. DNB do roku 2015.

Walka z ubóstwem w nowym tysiącleciu

Unijna polityka rozwoju dąży przede wszystkim do wyeliminowania ubóstwa w sposób zrównoważony. Pierwszorzędne znaczenie dla realizacji tego zadania ma 8 milenijnych celów rozwoju ONZ. Ich zakres obejmuje między innymi zmniejszenie skrajnego ubóstwa o połowę, zahamowanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS oraz zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym.

Choć od 1990 r. liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie zmalała o 600 mln, realizacja pozostałych milenijnych celów rozwoju przebiega wolniej. Szczególnie trudne okazało się zmniejszenie umieralności matek i niemowląt przy porodzie oraz zapewnienie potrzebującym czystej wody pitnej. UE zobowiązała się przeznaczyć dodatkowy miliard euro do wykorzystania w 79 krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku na cele, których realizacja przebiega najwolniej.

Wspieranie rozwoju w 2015 r.

Rok 2015 ustanowiono Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju. Inicjatywa ta ma na celu uświadomić opinii publicznej, gdzie trafia pomoc UE na rzecz rozwoju i w jaki sposób UE pomaga w zwalczaniu ubóstwa.  Ma ona zwrócić uwagę na fakt, że zwalczanie ubóstwa na świecie przynosi korzyści nam wszystkim, oraz zachęcić więcej Europejczyków do zaangażowania się w działania na rzecz rozwoju.

Po 2015 roku

W 2015 r. upłynie termin realizacji aktualnych milenijnych celów rozwoju i zostaną one zastąpione nowym planem działania. W czerwcu 2014 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat „Godne życie dla wszystkich: Od słów do działań zbiorowych”. Jest to unijny program, który wspiera walkę z ubóstwem i trwały rozwój po 2015 r. oraz podkreśla znaczenie nowego globalnego partnerstwa.

Wspieranie państw i ludności w wychodzeniu z ubóstwa

UE od lat wspiera wiele krajów w ich walce z ubóstwem i wysiłkach na rzecz zapewnienia lepszej przyszłości ich mieszkańcom. Często jest to proces długoterminowy.

Timor Wschodni – tworzenie zdrowego środowiska dla dzieci z terenów wiejskich

Jednym z głównych problemów utrudniających rozwój obszarów wiejskich w Timorze Wschodnim jest brak dostępu do bezpiecznej wody pitnej i infrastruktury sanitarnej. Wiele dzieci poniżej piątego roku życia umiera z powodu możliwych do uniknięcia chorób przenoszonych przez wodę, które powodują biegunki i ostre choroby układu oddechowego.

Projekt UE ma na celu zapewnienie ponad 5 tys. gospodarstw domowych dostępu do wody pitnej. Realizowane są działania przewidujące zaangażowanie społeczności lokalnych i szkół. Społeczność lokalną zachęca się do budowania latryn, tym samym dostęp do toalet zwiększy się z 35 do 65 proc.

Tutaj można przeczytać historię Ludiviny, dziewczynki, której życie zmieniło się na lepsze dzięki projektowi UE.  

Wpływ na własny los

Unijna polityka rozwoju służy temu, by ludność w trudnej sytuacji w krajach rozwijających się mogła uzyskać kontrolę nad własnym życiem. W praktyce oznacza to:

  • zwalczanie przyczyn ubóstwa, takich jak: brak dostępu do żywności i czystej wody, do edukacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia, ziemi, usług społecznych, infrastruktury czy zdrowego środowiska naturalnego
  • zwalczanie chorób i zapewnienie dostępu do tanich leków przeciwdziałających epidemiom takim jak HIV/AIDS
  • zmniejszenie zadłużenia krajów rozwijających się, tak aby mogły przeznaczyć więcej środków na ważne inwestycje publiczne zamiast na spłacanie odsetek, które trafiają do kieszeni bogatych wierzycieli w krajach uprzemysłowionych
  • propagowanie strategii samopomocy i zwalczania ubóstwa
  • wsparcie dla procesów demokratycznych
  • zwiększenie poszanowania praw człowieka, w tym równości płci
  • promowanie bardziej stabilnego otoczenia ekonomicznego, w którym przedsiębiorstwa mogą rozwijać się i tworzyć miejsca pracy.

Projekty w Afryce

Walka z okaleczaniem kobiet

Miliony dziewczynek i kobiet na całym świecie, a zwłaszcza w krajach rozwijających się, są wciąż narażone na niebezpieczeństwo okaleczenia narządów płciowych. Walka z obrzezaniem kobiet zaczyna już jednak przynosić efekty. W wyniku projektu realizowanego w Senegalu przez UE wspólnie z UNICEF-em przez prawie dziesięć lat ponad 5,3 tys. społeczności zarzuciło ten zwyczaj. Dzięki krajowemu planowi działania na rzecz wyeliminowania okaleczania żeńskich narządów płciowych Senegal może stać się pierwszym krajem, który w 2015 r. ogłosi zupełne odejście od tego procederu.

Projekt jest częścią inicjatywy, dzięki której przed obrzezaniem uratowano tysiące dziewcząt z Egiptu, Etiopii, Erytrei, Senegalu i Sudanu.

Rozwój i współpraca

Tekst zaktualizowano w czerwcu 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Zobacz również: 

Instytucje i organy UE

Wsparcie finansowe

Publikacje, biuletyny informacyjne i statystyki

Prawodawstwo

Back to top