Eiropas Savienība

Attīstība un sadarbība

Attīstība un sadarbība

Vairāk nekā puse līdzekļu, kas domāti jaunattīstības valstu attīstības atbalstam, nāk no ES un tās dalībvalstīm, līdz ar to ES ar dalībvalstīm ir pasaulē lielākais atbalsta sniedzējs. Šī atbalsta lielāko daļu saņem valstis ar zemiem ienākumiem un vismazāk attīstītās valstis.

ES sniegtās attīstības palīdzības kopējā summa

2013. gadā ES palīdzība attīstības jomā — kopējā summa no ES budžeta un ES dalībvalstu budžeta — sasniedza 56,2 miljardus eiro.

Tie ir 0,43 % no ES nacionālā kopienākuma (NKI). ES valstis ir izvirzījušas sev mērķi līdz 2015. gadam panākt, lai šī palīdzība sasniegtu 0,7 % no nacionālā kopienākuma (NKI).

Nabadzības izskaušana jaunajā tūkstošgadē

Ilgtspējīga nabadzības izskaušana ir ES politikas prioritārs mērķis attīstības jomā. Izšķirīgi svarīgi šajā sakarībā ir ANO pieņemtie astoņi tūkstošgades attīstības mērķi (TAM). Šie mērķi paredz arī uz pusi samazināt galēju nabadzību, apturēt HIV/AIDS izplatīšanos un visiem nodrošināt pamatskolas izglītību.

Kopš 1990. gada par 600 miljoniem mazāk ir tādu cilvēku, kuri dzīvo pilnīgā nabadzībā, tomēr citu mērķu sasniegšanā nav īpaši lielu panākumu. Runa ir par mērķi samazināt māšu un mazuļu mirstību dzemdībās un nodrošināt tīru dzeramo ūdeni. ES līdz ar to ir atvēlējusi vēl miljardu eiro, lai palīdzētu 79 Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstīm īstenot TAM, kuru sasniegšanā tām ir bijis pavisam niecīgs progress.

Attīstības veicināšana 2015. gadā

ES pasludinājusi 2015. gadu par Eiropas gadu attīstībai. Šīs gadu ilgās kampaņas mērķis ir parādīt, kur nonāk ES attīstības palīdzība un kā tā palīdz cīnīties pret nabadzību.  Ar to ir iecerēts arī palīdzēt cilvēkiem saprast, kā cīņa pret nabadzību pasaulē nāk par labu visiem, un pamudināt eiropiešus vairāk iesaistīties attīstības aktivitātēs.

Pēc 2015. gada

Pašreizējo tūkstošgades attīstības mērķu termiņam beidzoties, tos 2015. gadā aizstās ar jaunu ietvaru. 2014. gada jūnijā Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu “Cilvēka cienīgu dzīvi visiem — no koncepcijas līdz kopīgai rīcībai”'. Šis dokuments definē ES programmu pēc 2015. gada, kā izskaust nabadzību un veicināt ilgtspējīgu attīstību, kā arī nepieciešamību izveidot jaunu globālu partnerību.

Palīdzība valstīm un iedzīvotājiem nabadzības pārvarēšanai

Gadu gaitā ES ir palīdzējusi daudzām valstīm izskaust nabadzību un veidot labāku nākotni iedzīvotājiem. Bieži vien tas ir ilgstošs process.

Austrumtimora: veidojam veselīgu vidi bērniem

Viens no galvenajiem Austrumtimoras lauku rajonu izaicinājumiem attīstības jomā ir nodrošināt tīra ūdens un kanalizācijas sistēmu pieejamību. Daudzi bērni, kas ir jaunāki par pieciem gadiem, mirst no novēršamām infekcijām, kas tiek iegūtas no ūdens un izraisa caureju, un akūtām elpošanas orgānu slimībām.

ES projekta mērķis ir nodrošināt dzeramo ūdeni vairāk nekā 5000 mājsaimniecību. Jau tiek īstenotas darbības, kurās tiek iesaistīti iedzīvotāji un skolas. Ģimenes ir aicinātas ierīkot ārējās tualetes. Tādējādi to mājsaimniecību procentuālajai daļai, kurās ir tualete, tagad būtu jāpieaug no 35 % līdz 65 %.

Lasiet Ludivinas stāstu. Viņa ir viens no bērniem, kuru dzīve uzlabojās, pateicoties projektam.  

Iedzīvotāji — savas nākotnes noteicēji

ES attīstības politikas mērķis ir panākt, ka nelabvēlīgā stāvoklī esošie jaunattīstības valstu iedzīvotāji var paši parūpēties par savu attīstību. Tas nozīmē:

  • likvidēt bezpalīdzības cēloņus, piemēram, pārtikas un tīra ūdens trūkums, problēmas iegūt izglītību, veselības aprūpi, darbu, zemi, saņemt sociālos pakalpojumus, un tas, ka nav pieejama infrastruktūra un veselīga vide;
  • izskaust slimības un nodrošināt lētas zāles, lai pārvarētu tādas epidēmijas kā HIV/AIDS;
  • samazināt jaunattīstības valstu parādu nastu tā, lai tām būtu vairāk naudas svarīgām valsts investīcijām un nebūtu jāmaksā procenti bagātajiem aizdevējiem rūpnieciski attīstītajās valstīs;
  • atbalstīt autonomiju un nabadzības izskaušanas stratēģijas;
  • nostiprināt demokrātisko procesu;
  • nostiprināt cilvēktiesību ievērošanu, arī dzimumu līdztiesību;
  • veicināt stabilāku saimniecisko vidi, kas ir labvēlīga uzņēmumu attīstībai un darbvietu radīšanai.

Piemēri no Āfrikas

Rūpes par to, lai novērstu sieviešu dzimumorgānu kropļošanu

Miljoniem meiteņu un sieviešu visā pasaulē joprojām tiek kropļoti dzimumorgāni, jo īpaši jaunattīstības valstīs. Tomēr ir panākts progress. Pateicoties projektam, ko ES īstenoja sadarbībā ar UNICEF, Senegālā vairāk nekā 5300 kopienu ir atteikušās no šīs prakses nepilnos desmit gados. Pateicoties valsts rīcības plānam, kas paredz līdz 2015. gada beigām izskaust sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, Senegāla var kļūt par pirmo valsti pasaulē, kas paziņos par pilnīgu atteikšanos no šīs prakses.

Šis projekts īstenots atbilstīgi iniciatīvai, kas ir palīdzējusi izglābt tūkstošiem meiteņu no sieviešu no dzimumorgānu kropļošanas 5 Āfrikas valstīs: Ēģiptē, Etiopijā, Eritrejā, Senegālā un Sudānā.

Publication

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembrī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”

Back to top