an tAontas Eorpach

Forbairt agus comhar

Is ó Aontas na hEorpa agus ó na Ballstáit a thagann breis agus a leath den airgead a chaitear ar chúnamh forbraíochta, rud a fhágann gurb é an tAontas an deontóir is mó cúnamh ar domhan. Téann formhór an airgid sin chuig na tíortha is laige ó thaobh ioncaim agus forbartha de.

Cé mhéad a chaitheann an tAontas ar fhorbairt?

Sa bhliain 2013, chaith an tAontas €56.2 ar chúnamh forbraíochta sin cúnamh ó chistí an Aontais i dteannta le cúnamh ó bhuiséid náisiúnta na mBallstát.

Sin 0.43% d'ollioncam náisiúnta an Aontais (OIN). Tá tíortha an Aontais tiomanta an sprioc 0.7% den OIN a bhaint amach faoi 2015.

An bhochtaineacht a dhíothú sa mhílaois nua

Is é an príomhchuspóir atá le beartas forbraíochta an Aontais an bhochtaineacht a dhíothú trí chur chuige inbhuanaithe a úsáid. Is dlúthchuid den bheartas seo 8 Sprioc Forbartha na Mílaoise de chuid na Náisiún Aontaithe. I measc na spriocanna sin tá an fhíorbhochtaineacht a laghdú faoina leath, scaipeadh VEID/SEIF a stopadh, agus bunoideachas a chur ar fáil do chách.

Ó 1990 tháinig laghdú 600 milliún ar líon na ndaoine atá ag maireachtáil i bhfíorbhochtaineacht ach níor tharla an dul chun cinn céanna i gcás roinnt de na spriocanna eile, go háirithe líon na máithreacha agus na leanaí a fhaigheann bás le linn breith clainne a laghdú agus uisce óil glan a sholáthar. Mar chúnamh chuige sin, gheall an tAontas go gcuirfí €1 billiún breise ar fáil do na spriocanna is lú dul chun cinn in 79 dtír san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin.

Forbairt a chur chun cinn sa bhliain 2015

D'ainmnigh an tAontas an bhliain 2015 mar Bhliain Eorpach na Forbartha. Aon bhliain amháin a mhairfidh an feachtas seo lena dtaispeánfar cá gcuirtear cúnamh forbraíochta an Aontais ar fáil agus an chaoi ar cuidiú é dul i ngleic leis an mbochtaineacht.  Is é atá mar aidhm ag an bhfeachtas a mhíniú gur cuidiú linn go léir é dul i ngleic leis an mbochtaineacht agus níos mó Eorpach a spreagadh chun páirt a ghlacadh in obair forbraíochta.

Tar éis 2015

Rachaidh an tsraith reatha de Spriocanna Forbartha na Mílaoise in éag agus cuirfear creat nua ina n-ionad sa bhliain 2015. I mí an Mheithimh 2014, d'eisigh an Coimisiún Eorpach páipéar beartais ar a dtugtar 'Saol Cuibhiúil do Chách: Ó Fhís go Comhghníomhaíocht'. Leagann sé sin amach clár oibre an Aontais do na blianta tar éis 2015 a glacadh chun deireadh a chur le bochtaineacht, forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn, agus chun an gá atá le comhpháirtíocht nua domhanda a léiriú.

Tacú le tíortha agus le daoine éalú ón mbochtaineacht

Le blianta, thacaigh an tAontas lena lán tíortha agus iad ag iarraidh an bhochtaineacht a dhíothú agus saol níos fearr a chruthú dá bpobail. Próiseas fadtéarmach a bhíonn i gceist go minic.

Timor-Leste – timpeallacht shláintiúil a chruthú do leanaí tuaithe

Ar na príomhdhúshláin atá roimh phobail tuaithe in Timor-Leste tá rochtain ar uisce glan sábháilte agus ar shláintíocht. Faigheann go leor leanaí faoi bhun cúig bliana d'aois bás d'infhabhtuithe uisce-iompartha atá inchoiscthe agus is iad an bhuinneach agus galair riospráide ghéara a bhíonn mar thoradh orthu.

Tá sé mar aidhm ag tionscadal de chuid an Aontais Eorpaigh soláthar uisce ghlain shábháilte a chur ar fáil do 5,000 teaghlach. Tá gníomhaíochtaí ina bhfuil pobail agus scoileanna áitiúla páirteach iontu ar bun cheana féin. Táthar tar éis teaghlaigh a spreagadh chun leithris a thógáil agus tháinig méadú ar líon na ndaoine a bhfuil rochtain ar leithreas acu ó 35% go 65%.

Léigh Scéal Ludivinia, duine de na páistí ar tháinig feabhas ar a saol de bharr an tionscadail seo.  

An chumhacht a thabhairt do dhaoine a gcinniúint féin a chinneadh

Tá beartas forbraíochta an Aontais dírithe ar dhaoine faoi mhíbhuntáiste i dtíortha i mbéal forbartha a chumasú lena bhforbairt féin a chinneadh. Is é a chiallaíonn sé sin:

  • dul i ngleic le cúiseanna a leochaileachta, e.g. drochfháil ar bhia, uisce glan, oideachas, sláinte, fostaíocht, talamh, seirbhísí sóisialta, bonneagar agus timpeallacht fholláin
  • galair a dhíothú agus rochtain ar chógais neamhchostasacha a chur ar fáil mar chosaint ar eipidéimí ar nós VEID/SEIF
  • an t-ualach fiachais a laghdú do thíortha i mbéal forbartha, le go mbeidh níos mó airgid acu d'infheistíochtaí poiblí tábhachtacha, in ionad ús a íoc le hiasachtóirí saibhre i dtíortha tionsclaithe
  • straitéisí féinchabhrach agus díothaithe bochtaineachta a chur chun cinn
  • tacaíocht a thabhairt don phróiseas daonlathach
  • an meas ar chearta an duine, comhionannas idir fir agus mná san áireamh, a fheabhsú
  • timpeallacht eacnamaíoch níos buanseasmhaí a spreagadh ina mbeidh gnólachtaí in ann fás agus poist a chruthú.

Samplaí ón Afraic

Ag obair chun ciorrú ball giniúna ban a chosc

Tá na milliúin cailín agus bean ar fud an domhain go fóill i mbaol ó chiorrú ball giniúna ban, go háirithe i dtíortha i mbéal forbartha. Mar sin féin, tá dul chun cinn á dhéanamh. A bhuí le tionscadal de chuid an Aontais fara UNICEF sa tSeineagáil, mar shampla, thréig breis agus 5,300 pobal an cleachtas laistigh de thréimhse deich mbliana. Tá plean gníomhaíochta náisiúnta ar bun sa tSeineagáil chun deireadh a chur le ciorrú ball giniúna ban roimh dheireadh 2015 agus tá an tír sin ar tí a dhearbhú go bhfuil deireadh iomlán curtha aici leis an gcleachtas seo, an chéad tír ar domhan a dhéanfaidh dearbhú den sórt sin.

Tá an tionscadal seo mar chuid de thionscnamh a chuidigh na mílte cailín a shábháil ó chiorrú ball giniúna ban san Éigipt, san Aetóip, san Eiritré, sa tSeineagáil agus sa tSúdáin.

Forbairt agus comhar

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Féach freisin: 

Institiúidí agus comhlachtaí AE

Deiseanna ar mhaoiniú

Foilseacháin, nuachtlitreacha agus staitisticí

Reachtaíocht

Back to top