Euroopan Unioni

Kehitys ja yhteistyö

Yli puolet kaikesta kehitysavusta on peräisin EU:lta ja sen jäsenmaista, mikä tekee niistä yhdessä maailman suurimman avunantajan. Suurin osa avusta suuntautuu matalan tulotason maihin sekä vähiten kehittyneisiin maihin.

Paljonko EU käyttää kehitysyhteistyöhön?

Vuonna 2013 EU käytti kehitysapuun 56,2 miljardia euroa, kun lasketaan yhteen EU:n varoista ja EU-maiden kansallisista talousarvioista annettu apu.

Avun osuus EU:n BKT:stä on 0,43 prosenttia. EU-maat ovat sitoutuneet saavuttamaan 0,7 prosentin tavoitteen vuoteen 2015 mennessä.

Köyhyyden poistaminen uudella vuosituhannella

EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan päämääränä on ennen kaikkea köyhyyden poistaminen kestävällä tavalla. Tässä YK:n vuosituhannen kehitystavoitteet ovat keskeisessä asemassa. Niihin kuuluu esimerkiksi äärimmäisen köyhyyden puolittaminen, hiv:n/aidsin leviämisen pysäyttäminen ja perusopetuksen tarjoaminen kaikille.

Vaikka absoluuttisessa köyhyydessä elävien ihmisten määrä on vähentynyt 600 miljoonalla vuodesta 1990, muiden vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa on edistytty hitaammin. Erityisen hankalasti saavutettaviksi tavoitteiksi ovat osoittautuneet äitien ja lasten synnytyskuolleisuuden vähentäminen sekä puhtaan juomaveden saatavuuden varmistaminen. EU on luvannut miljardi euroa lisärahoitusta käytettäväksi vähiten edenneiden tavoitteiden toteuttamiseen 79:ssä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maassa.

Toimet vuonna 2015

EU on nimennyt vuoden 2015 kehitysyhteistyön eurooppalaiseksi teemavuodeksi. Vuoden aikana esitellään EU:n kehitysyhteistyötä ja sen vaikutuksia köyhyyden torjuntaan.  Samalla tiedotetaan siitä, miten köyhyyden poistaminen maailmasta hyödyttää meitä kaikkia, ja pyritään kannustamaan kansalaisia mukaan kehitystyöhön.

Vuoden 2015 jälkeen

Nykyiset vuosituhannen kehitystavoitteet korvataan uudella toimintakehyksellä vuonna 2015. Kesäkuussa 2014 Euroopan komissio julkaisi toimintapoliittisen tiedonannon Ihmisarvoinen elämä kaikille: visiosta yhteisiin toimiin. Siinä määritellään vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Suunnitelmassa peräänkuulutetaan myös uutta maailmanlaajuista kumppanuutta.

Ihmisten nostaminen köyhyydestä

Vuosien mittaan EU on auttanut monia maita vähentämään köyhyyttä ja luomaan paremman tulevaisuuden kansalaisilleen. Tämä on usein pitkäaikainen prosessi.

Itä-Timor – Terveelliset elinolot lapsille

Itä-Timorin maaseudulla yksi keskeisistä kehityshaasteista on turvallisen vesihuollon järjestäminen. Alle viisivuotiaiden lasten kuolemantapauksista monet johtuvat hengitystieinfektioista tai epäpuhtaan veden aiheuttamasta ripulista.

EU on käynnistänyt hankkeen, jonka avulla yli 5 000 kotitaloutta pääsee turvallisen juomaveden jakelupiiriin. Hankkeessa on mukana myös paikallisyhteisöjä ja kouluja. Perheitä kannustetaan rakentamaan käymälöitä – nykyisin vain 35 prosentilla väestöstä on käytössään käymälä, ja tavoitteena on nostaa osuus 65 prosenttiin.

Ludivinan tarina. Ludivina on yksi niistä lapsista, joiden elinoloja hanke on parantanut.  

Oman tulevaisuuden hallinta

EU:n kehityspolitiikan tavoitteena on antaa heikoimmassa asemassa oleville kehitysmaiden asukkaille mahdollisuus päättää omasta kehityksestään. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

  • puututaan haavoittuvuuden syihin, kuten ruoan, puhtaan veden, koulutuksen, terveydenhuollon, työn, maan, sosiaalipalvelujen, infrastruktuurin ja terveen ympäristön riittämättömään saatavuuteen
  • panostetaan tautien torjuntaan ja parannetaan edullisten lääkkeiden saatavuutta hiv:n ja aidsin kaltaisten tartuntatautiepidemioiden pysäyttämiseksi
  • vähennetään kehitysmaiden velkataakkaa, jotta niillä on enemmän rahaa elintärkeisiin julkisiin investointeihin sen sijaan, että varat ohjautuisivat korkoina takaisin teollisuusmaiden rikkaille lainanantajille
  • edistetään omaehtoista apua ja köyhyyden torjuntastrategioita
  • tuetaan demokratiakehitystä
  • parannetaan ihmisoikeuksien kunnioittamista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa
  • tuetaan vakaampien taloudellisten olosuhteiden luomista, mikä edistää yritystoiminnan ja työllisyyden kasvua.

Esimerkkejä Afrikasta

Naisten sukuelinten silpomisen estäminen

Miljoonat tytöt ja naiset eri puolilla maailmaa – erityisesti kehitysmaissa – ovat edelleen vaarassa joutua sukupuolielinten silpomisen uhreiksi. Edistystä kuitenkin tapahtuu. EU:n ja Unicefin hankkeen ansiosta esimerkiksi Senegalissa yli 5 300 yhteisöä on luopunut sukuelinten silpomiskäytännöstä viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana. Naisten sukuelinten silpomisen vastaisen kansallisen toimintasuunnitelman ansiosta Senegal saattaa kyetä vuoden 2015 lopussa toteamaan, että tapa on hylätty siellä kokonaan.

Hanke on osa laajempaa aloitetta, jonka ansiosta tuhannet tytöt Egyptissä, Eritreassa, Etiopiassa, Senegalissa ja Sudanissa ovat säästyneet sukupuolielinten silpomiselta.

Kehitysyhteistyö

Teksti on päivitetty marraskuussa 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Ks. myös

EU:n toimielimet ja muut elimet

Rahoitusmahdollisuudet

Julkaisut, uutispalvelut ja tilastot

Lainsäädäntö

Back to top