Euroopa Liit

Areng ja koostöö

Üle poole kogu arenguabist annab EL koos oma liikmesriikidega, mistõttu on nad üheskoos maailma suurim abiandja. Suurem osa abist antakse madala sissetulekuga ja vähim arenenud riikidele.

Kui suured on ELi kulud arenguabile?

2013. aastal kulutas EL arenguabi andmiseks 56,2 miljardit eurot – see hõlmab nii ELi fondidest kui ka ELi liikmesriikide eelarvetest eraldatud abi.

Asjaomane summa moodustab 0,43% ELi kogurahvatulust. ELi liikmesriigid on võtnud endale kohustuseks jõuda 2015. aastaks eesmärgini 0,7% kogurahvatulust.

Vaesuse kaotamine uuel aastatuhandel

ELi arengupoliitika esmane eesmärk on kaotada vaesus jätkusuutlikul moel. Selles lähtutakse ÜRO püstitanud 8 aastatuhande arengueesmärgist. Aastatuhande arengueesmärgid hõlmavad muu hulgas äärmise vaesuse vähendamist poole võrra ning HIVi/AIDSi leviku peatamist, aga ka üldise alghariduse pakkumist.

Kuigi absoluutses vaesuses elavate inimeste arv on alates 1990. aastast vähenenud 600 miljoni võrra, on teiste eesmärkide (eelkõige vähendada sünnitusel surevate emade ja laste arvu ning tagada puhta joogivee kättesaadavus) täitmine olnud vähemedukas. EL on lubanud eraldada täiendavalt 1 miljard eurot nende aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks 79 Aafrika, Kariibi mere ning Vaikse ookeani piirkonna riigis, mille puhul on edusammud olnud väikseimad.

Arenguabi edendamine 2015. aastal

EL on nimetanud 2015. aasta Euroopa arenguaastaks. Tegemist on terve aasta kestva kampaaniaga tutvustamaks, kuhu ELi arenguabi suunatakse ja kuidas see aitab võidelda vaesuse vastu.  Samuti on selle eesmärk selgitada, kuidas vaesuse vastane võitlus kogu maailmas on abiks meile kõigile, ja innustada eurooplasi osalema arendustöös.

Pärast 2015. aastat

Praeguste aastatuhande arengueesmärkide täitmine lõpeb 2015. aastal ning need asendatakse uue raamistikuga. 2014. aasta juunis avaldas Euroopa Komisjon poliitikadokumendi Inimväärne elu kõigile: nägemusest ühise tegutsemiseni. Selles sätestatakse 2015. aasta järgne ELi tegevuskava vaesuse kaotamiseks ja säästva arengu edendamiseks, sealhulgas vajadus luua uus üleilmne partnerlus.

Riikide ja inimeste vaesusest väljaaitamine

Aastate jooksul on EL toetanud paljusid riike nende jõupingutustes, mille eesmärk on vaesuse kaotamine ning oma kodanikele parema tuleviku loomine. Sageli on see protsess pikaajaline.

Ida-Timor – soodsa keskkonna loomine maapiirkondade lastele

Üks Ida-Timori maapiirkondade peamisi arenguprobleeme on puudulik juurdepääs puhtale veele ja kanalisatsioonile. Paljud alla 5-aastased lapsed surevad tegelikult välditavatesse veest põhjustatud soolenakkustesse ja ägedatesse hingamisteede haigustesse.

ELi projekti eesmärk on tagada rohkem kui 5000 perekonnale juurdepääs puhtale joogiveele. Kohalikke omavalitsusi ja koole kaasav tegevus on juba alanud. Perekondi kutsutakse üles ehitama välikäimlaid, et tualeti kasutamise võimalus suureneks 35%-lt 65-le.

Lugege lugu Ludivinast, kes on üks lastest, kelle elu on tänu projektile paranenud.  

Inimesed saavad kontrolli oma tuleviku üle

ELi arengupoliitika eesmärk on anda arenguriikide ebasoodsas olukorras olevatele inimestele võimalus juhtida ise oma arengut. See tähendab järgmist:

  • tegelemine haavatavuse põhjustega, nagu halb varustatus toidu ja puhta veega, samuti hariduse, tervishoiu, töö, maa, sotsiaalteenuste ja infrastruktuuri halb kättesaadavus ning keskkonna halb seisund;
  • haiguste kõrvaldamine ja odavate ravimite kättesaadavuse tagamine võitluseks epideemiatega, nagu HIV/AIDS;
  • arenguriikide laenukoorma vähendamine, et neil oleks rohkem raha vajalikeks avalikeks investeeringuteks ning et asjaomane raha ei läheks intressidena tagasi tööstusriikide rikastele laenuandjatele;
  • eneseabi ja vaesuse vähendamise strateegiate edendamine;
  • demokraatliku protsessi toetamine;
  • inimõiguste (sh soolise võrdõiguslikkuse) järgimise tõhustamine;
  • stabiilsema majanduskeskkonna soodustamine, et ettevõtted saaksid kasvada ja nendes saaks luua uusi töökohti.

Näide Aafrikast

Naiste suguelundite moonutamise ennetamine

Maailmas (eelkõige arenguriikides) ohustab suguelundite moonutamine endiselt miljoneid naisi ja tüdrukuid. Siiski on tehtud edusamme. Tänu ELi ja UNICEFi koostööprojektile Senegalis on näiteks üle 5300 kogukonna vähem kui kümne aasta jooksul sellest tavast loobunud. Senegalist võib tänu riiklikule tegevuskavale kaotada naiste suguelundite moonutamine 2015. aasta lõpuks saada maailmas esimene riik, kes saab teatada selle tava täielikust hülgamisest.

Asjaomane projekt on osa algatusest, mis on võimaldanud päästa tuhandeid tüdrukuid suguelundite moonutamisest Egiptuses, Etioopias, Eritreas, Senegalis ja Sudaanis.

Areng ja koostöö

Käsikiri valmis veebruaris 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”

Vaata ka …

ELi institutsioonid ja asutused

Rahastamisvõimalused

Väljaanded, uudiskirjad ja statistika

Õigusaktid

Back to top