Europæiske Union

Udvikling og samarbejde

Udvikling og samarbejde

Over halvdelen af al udviklingsbistand kommer fra EU og medlemslandene, som tilsammen er verdens største donor. Størstedelen af støtten går til de mindst udviklede lande og lavindkomstlandene.

Hvor meget bruger EU på udvikling?

I 2013 brugte EU 56,2 mia. euro på udviklingsbistand – støtte fra EU's fonde og fra EU-landenes nationale budgetter.

Det svarer til 0,43 % af EU's bruttonationalindkomst (BNI). EU-landene har forpligtet sig til at nå et mål0,7 % af BNI i 2015.

Udryddelse af fattigdom i det nye årtusind

EU's udviklingspolitik er at udrydde fattigdom ved hjælp af en bæredygtig fremgangsmåde. Nøglen til dette er FN's 8 milleniumudviklingsmål. Målene er bl.a. at halvere den ekstreme fattigdom, stoppe udbredelsen af hiv og aids og sørge for grundlæggende uddannelse til alle.

Antallet af mennesker, som lever i absolut fattigdom er faldet med 600 millioner siden 1990, men der er ikke gjort lige så stort fremskridt mod de andre mål. Særligt ikke med hensyn til at nedbringe antallet af dødsfald blandt mødre og spædbørn under fødsler og at sørge for rent drikkevand. EU har givet tilsagn om yderligere 1 mia. euro til 79 lande i Afrika, Caribien og Stillehavsområdet for at nå målene på de områder, hvor der er gjort mindst fremskridt.

Udviklingsarbejdet i 2015

EU har udnævnt 2015 til det europæiske udviklingsår. Denne kampagne, som varer et år, skal vise, hvor EU-udviklingsstøtten når hen, hvordan den hjælper med at bekæmpe fattigdom.  Formålet er også at forklare, hvordan bekæmpelse af fattigdom rundt om i verden kan hjælpe os allesammen, og tilskynde flere europæere til at involvere sig i udviklingsarbejdet.

Efter 2015

De nuværende udviklingsmål udløber og skal erstattes af en ny ramme i 2015. I juni 2014 udsendte EU-Kommissionen en meddelelse med titlen "Et værdigt liv for alle: fra vision til fælles handling". Heri fastsættes EU's dagsorden efter 2015 for udryddelse af fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling, herunder behovet for et nyt globalt partnerskab.

Lande og folk skal hjælpes med at trække sig selv ud af fattigdommen

Gennem årene har EU støttet mange lande i deres bestræbelser på at udrydde fattigdom og skabe en bedre fremtid for deres befolkning. Det er ofte et langsigtet arbejde.

Timor-Leste – et bedre miljø for børn på landet

En af de største udviklingsudfordringer for landområderne i Timor-Leste er manglen på rent drikkevand og sanitet. Mange børn på under fem år dør af vandbårne infektioner, der giver diarré, og af akutte luftvejssygdomme, som ville kunne forebygges.

Et EU-projekt skal give 5 000 hustande adgang til rent drikkevand. Der er allerede sat gang i projekter med lokalsamfund og skoler. Familier er blevet opfordret til at bygge latriner og dermed øge adgangen til toiletter fra 35 % til 65 %.

Læs historien om Ludivina, som er et af de børn, der har fået et bedre liv takket være projektet.  

Folk skal have deres fremtid i egne hænder

EU's udviklingspolitik skal give dårligt stillede i udviklingslandene kontrol over deres egen udvikling. Det betyder følgende:

  • at årsagerne til deres sårbarhed skal angribes, f.eks. begrænset adgang til mad, rent vand, uddannelse, sundhed, beskæftigelse, jord, sociale tjenesteydelser, infrastruktur og et sundt miljø
  • at sygdomme skal udryddes, og der skal gives adgang til billig medicin mod epidemier som hiv/aids
  • at udviklingslandenes gældsbyrde skal reduceres, så de får flere penge til nødvendige offentlige investeringer i stedet for at betale renter til rige långivere i industrilandene
  • fremme af strategier for selvhjælp og udryddelse af fattigdom
  • støtte til den demokratiske proces
  • mere respekt for menneskerettighederne, herunder ligestilling mellem mænd og kvinder
  • støtte til en mere stabil økonomi, hvor virksomheder kan vokse og skabe arbejdspladser.

Eksempler fra Afrika

Forebyggelse af kvindelig kønslemlæstelse

Millioner af kvinder verden over er stadig i fare for at få deres kønsdele lemlæstet, især i udviklingslandene. Men der sker fremskridt. Takket være et EU-projekt sammen med UNICEF i Senegal for eksempel, hvor 5 300 samfund på under et årti har afskaffet denne praksis. Den nationale handlingsplan for afskaffelse af kvindelig omskæring inden udgangen af 2015 bringer Senegal tæt på at blive verdens første land til at erklære fuldstændig afskaffelse af denne praksis.

Projektet er led i et initiativ, der har hjulpet tusindvis af piger fra at blive udsat for sådan lemlæstelse i Ægypten, Etiopien, Eritrea, Senegal og Sudan.

Udvikling og samarbejde

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Se også

EU's institutioner og organer

Finansieringsmuligheder

Publikationer, nyhedsbreve og statistik

Lovgivning

Back to top