Evropská unie

Rozvoj a spolupráce

Více než polovina veškeré světové rozvojové pomoci pochází z Evropské unie a jejích členských států. Jsou tak společně největším poskytovatelem této pomoci na světě. Většina těchto prostředků jde do zemí s nízkými příjmy a do nejméně rozvinutých zemí.

Kolik peněz vynakládá EU na rozvojovou pomoc?

V roce 2013 vynaložila Unie na rozvojovou pomoc 56,2 miliard eur – šlo o podporu z fondů EU v kombinaci s podporou EU v rámci rozpočtů jednotlivých členských zemí.

To představovalo 0,43 % hrubého národního důchodu EU (HND). Země EU si navíc stanovily nový cíl: zvýšit do roku 2015 rozvojovou pomoc na 0,7 % HND.

Nové tisíciletí bez chudoby

Hlavním cílem rozvojové politiky EU je především vymýtit chudobu, a to udržitelným způsobem. Zásadní roli při tom sehrává 8 rozvojových cílů tisíciletí OSN. Patří k nim například úsilí snížit extrémní chudobu o polovinu, zastavit šíření HIV/AIDS či zajistit základní vzdělání pro všechny.

Zatímco počet lidí žijících v naprosté chudobě se od roku 1990 snížil o 600 milionů, menšího pokroku bylo dosaženo v plnění dalších cílů, zejména snížení počtu úmrtí matek a dětí při porodu a zajištění čisté pitné vody. Unie se proto zavázala poskytnout 79 africkým, karibským a tichomořským zemím na oblasti, v nichž se doposud dosáhlo nejmenšího pokroku, další miliardu eur.

Podpora rozvoje v roce 2015

EU vyhlásila rok 2015 Evropským rokem pro rozvoj. Jedná se o jednoroční kampaň s cílem obrátit pozornost na to, kde a jakým způsobem rozvojová pomoc EU pomáhá v boji proti chudobě.  Dalším cílem kampaně je vysvětlit, jaké pozitivní důsledky boj proti chudobě na celém světě má pro nás všechny, a motivovat k tomu, aby se do rozvojové činnosti zapojilo více Evropanů.

Po roce 2015

Platnost stávajících rozvojových cílů tisíciletí skončí v roce 2015, kdy budou muset být nahrazeny novým rámcem. V červnu 2014 vydala Evropská komise sdělení s názvem „Důstojný život pro všechny: Od vize ke společným opatřením“. V něm stanovila agendu EU pro vymýcení chudoby a podporu udržitelného rozvoje pro období po roce 2015, včetně potřeby nové formy celosvětové spolupráce a partnerství.

Naučit země a jejich obyvatele vymanit se z chudoby vlastními silami

Již celou řadu let podporuje Unie snahu mnoha zemí eliminovat chudobu a vytvořit pro tamější obyvatele lepší budoucnost. Často se však jedná o dlouhodobý proces.

Východní Timor – zdravé životní prostředí pro děti na venkově

Jednou z hlavních výzev rozvoje venkovských oblastí Východního Timoru je vyřešení nedostatečného přístupu k nezávadným zdrojům vody a hygienicky odpovídajícímu sociálnímu zařízení. Mnoho dětí mladších pěti let umírá na průjmové infekce způsobené nedostatečnou prevencí a nevyhovující kvalitou vody a na akutní onemocnění dýchacích cest.

Cílem projektu EU je poskytnout více než 5 000 tamějších domácností přístup k nezávadné pitné vodě. Projekt, do něhož jsou zapojeny místní obce a školy, již probíhá. Rodiny s jeho podporou budují latríny. Přístup k toaletě tak bude mít místo nynějších 35 % 65 % lidí.

Přečtěte si příběh Ludiviny, která je jedním z dětí, jejichž život se zlepšil právě díky tomuto projektu.  

Dát lidem možnost řídit vlastní osud

Evropská unie se v rámci politiky rozvoje snaží zajistit, aby se lidé z rozvojových zemí, kteří se nacházejí ve znevýhodněné situaci, sami podíleli na rozvoji své komunity. To znamená:

  • odstranit příčiny jejich situace, např. špatné zásobování potravinami, nedostatek čisté vody, omezený přístup ke vzdělání, zdravotnickým a sociálním službám, k pracovním příležitostem, půdě, infrastruktuře a nezávadnému životnímu prostředí
  • zamezit šíření nemocí a zajistit dostupnost levných léků, např. proti HIV/AIDS
  • zmírnit dluhové břemeno rozvojových zemí, aby mohly namísto splácení úroků bohatým věřitelům z průmyslových zemí investovat do nezbytné infrastruktury a projektů prospěšných celé společnosti
  • prosazovat strategie svépomoci a eliminace chudoby
  • podporovat demokratický proces
  • zvýšit úroveň dodržování lidských práv, včetně rovnosti mezi ženami a muži
  • prosazovat stabilnější hospodářské prostředí, které je pro podniky příhodné a kde vznikají nová pracovní místa.

Příklady z Afriky

Opatření zabraňující mrzačení ženských pohlavních orgánů

Milionům dívek a žen na celém světě stále hrozí riziko mrzačení pohlavních orgánů, a to zejména v rozvojových zemích. Lze však říci, že už se v této oblasti podařilo dosáhnout určitého pokroku. Díky projektu EU ve spolupráci s organizací UNICEF upustilo v Senegalu od provádění ženské obřízky během posledních méně než 10 let více než 5 300 komunit. Podle národního akční plánu pro vymýcení praktik mrzačících ženské pohlavní orgány se tak má tato země do konce roku 2015 stát první na světě, která od této praktiky zcela upustí.

Uvedený projekt je součástí iniciativy, která pomohla zachránit tisíce dívek od zmrzačení pohlavních orgánů. Projekt se realizuje v Egyptě, Etiopii, Eritreji, Senegalu a Súdánu.

Rozvoj a spolupráce

Rukopis dokončen v listopadu 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Viz také

Orgány a instituce EU

Možnosti financování

Publikace, zpravodaje a statistiky

Právní předpisy

Back to top