Европейски съюз

Развитие и сътрудничество

Развитие и сътрудничество

Повече от половината от цялата помощ за развитие се предоставя от ЕС и неговите страни членки. Заедно те са най-големият донор на помощи за развитие в света. По-голямата част от помощта е предназначена за най-слабо развитите страни и за страните с ниски доходи.

Какви средства изразходва ЕС за развитие?

През 2013 г. ЕС е изразходил 56,2 млрд. евро за помощ за развитие — това е общият размер на помощта от фондовете на ЕС и от бюджетите на страните от ЕС.

Тази сума се равнява на 0,43% от брутния национален доход (БНД) на Съюза. Страните от ЕС поеха ангажимент да увеличат помощта до 0,7% от БНД до 2015 г.

Изкореняване на бедността през новото хилядолетие

Основната цел на политиката на ЕС за развитие е изкореняването на бедността чрез устойчив подход. Ключова роля в това отношение имат 8-те Цели на хилядолетието за развитие на ООН. Целите варират от намаляване на крайната бедност наполовина и спиране на разпространението на ХИВ/СПИН до осигуряване на всеобщо начално образование.

Въпреки че броят на хората, живеещи в абсолютна бедност, е спаднал с 600 милиона от 1990 г. насам, напредъкът в изпълнението на другите цели не е толкова значителен, особено по отношение на намаляването на смъртността сред майките и бебетата при раждане и снабдяването с чиста питейна вода. ЕС се е ангажирал да предостави допълнително 1 млрд. евро на 79 страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн за постигане на целите, по които напредъкът е най-слаб.

Насърчаване на развитието през 2015 г.

ЕС обяви 2015 г. за Европейска година за развитие. Това е едногодишна кампания, чиято цел е да информира за какво се използва помощта на ЕС за развитие и за начина, по който тя допринася за борбата с бедността.  Друга нейна цел е да се обясни как справянето с бедността по света е от полза за всички нас и да се вдъхновят повече европейци да участват в дейности в областта на развитието.

След 2015 г.

Настоящите Цели на хилядолетието за развитие ще бъдат в сила до 2015 г., когато ще бъдат заменени от нова рамка. През юни 2014 г. Европейската комисия публикува съобщението Достоен живот за всички: от общо виждане към общи действия. В него е изложена програмата на ЕС за изкореняване на бедността и насърчаване на устойчиво развитие след 2015 г., включително необходимостта от ново глобално партньорство.

Помагане на страни и хора сами да се избавят от бедността

През годините ЕС подкрепя много страни в усилията им за изкореняване на бедността и изграждане на по-добро бъдеще за техните граждани. Това често е дългосрочен процес.

Източен Тимор — създаване на здравословна среда за децата в селските райони

Едно от основните предизвикателства в селските райони в Източен Тимор е липсата на достъп до безопасна вода и канализация. Много деца на възраст под 5 години умират от предотвратими инфекции, които се предават чрез водата и водят до диария, и от остри респираторни заболявания.

Проект на ЕС има за цел на над 5000 домакинства да се осигури достъп до безопасна питейна вода. Вече се работи по дейностите, в които участват местни общности и училища. Семействата се насърчават да изграждат външни тоалетни, като по този начин достъпът до тоалетни ще се увеличи от 35% на 65%.

Прочетете историята на Лудивина, едно от децата, чийто живот се е променил положително благодарение на този проект.  

Даване на възможност на хората сами да определят съдбата си

Целта на политиката за развитие на ЕС е да даде на хората в неравностойно положение в развиващите се страни възможност да контролират собственото си развитие. Това означава:

  • премахване на източниците на тяхната уязвимост, сред които са ограниченият достъп до храна, чиста вода, образование, здравеопазване, заетост, земя, социални услуги, инфраструктура и здравословна среда;
  • изкореняване на болести и предоставяне на достъп до евтини лекарства за болести като ХИВ/СПИН;
  • намаляване на дълговото бреме на развиващите се страни, така че те да имат повече средства за важни публични инвестиции, вместо да плащат лихви на богатите кредитори от индустриално развитите държави;
  • насърчаване на стратегии за самопомощ и изкореняване на бедността;
  • подкрепа на демократичния процес;
  • укрепване на спазването на човешките права, включително на равенството между половете;
  • насърчаване на по-стабилна икономическа среда, в която предприятията могат да се разрастват и да създават работни места.

Примери от Африка

Дейности за предотвратяване на гениталното осакатяване на жени

Милиони момичета и жени по света, особено в развиващите се страни, все още са изложени на риск от генитално осакатяване. Все пак в това отношение има постигнат известен напредък. Например благодарение на съвместен проект на ЕС и УНИЦЕФ в Сенегал над 5300 общности се отказаха от тази практика за по-малко от десетилетие. Националният план за действие за изкореняване на гениталното осакатяване на жени до края на 2015 г. е на път да превърне Сенегал в първата страна в света, която ще обяви пълен отказ от тази практика.

Този проект е част от инициатива, помогнала за спасяване от подобно осакатяване на хиляди момичета в Египет, Етиопия, Еритрея, Сенегал и Судан.

Развитие и сътрудничество

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Вижте също

Институции и органи на ЕС

Възможности за финансиране

Публикации, бюлетини и статистика

Законодателство

Back to top