an tAontas Eorpach

Custam

An tSaorthrádáil san Eoraip

A bhuí le hAontas Custaim AE:

 • Leis an am atá caitea bhaineanndleachtanna custaimag na teorainneacha idir na Ballstáit
 • córas aonfhoirmeach dleachtanna custaim ar earraí iompórtála ó thíortha lasmuigh den Aontas againn.  

Bíonn oifigigh chustaim ag féachaint chuige nach gcuirtear bac ar an trádáil, agus ina theannta sin, déanann siad mórchuid cúraimí chun na hEorpaigh a chosaint.

Limistéar aonair trádála is ea an t-aontas custaim, mar a mbíonn gach earra ar saorchúrsaíocht, is cuma cé acu earra a rinneadh san Aontas nó earra a iompórtáladh é. Mar shampla, is féidir fón póca ón bhFionlainn a chur chun na hUngáire gan aon dleachtanna ná scrúdú custaim.

Maidir le hearraí arb as áit iad atá lasmuigh den Aontas – teilifíseáin ón gCóiré Theas, cuir i gcás – íoctar an dleacht de ghnáth agus iad ag teacht isteach san Aontas den chéad uair, ach ina dhiaidh sin níl dada eile le híoc ná ní dhéantar aon seiceáil eile orthu.

Ina ainneoin sin, tá ríthábhacht ag baint fós le gnóthaí custaim san Aontas Eorpach, i ngeall ar an méid mór earraí a bhíonn ag teacht isteach ann. Déanann seirbhísí custaim AE:

 • beagnach 16% d'iomlán earraí iompórtála an domhain a láimhseáil – sin os cionn dhá bhilliún tona in aghaidh na bliana.
 • breis is 270 milliún dearbhú custaim a phróiseáil gach bliain.

An chaoi a gcosnaíonn beartais chustaim saoránaigh na hEorpa

Cosnaítear saoránaigh trína leithéidí seo a dhéanamh:

 • rialacha a chur i bhfeidhm a chosnaíonn an comhshaol agus sláinte agus sábháilteacht (m.sh. gan bia-ábhar truaillithe nó fearais leictreacha a d'fhéadfadh bheith contúirteach a ligean isteach san Aontas)
 • féachaint chuige go bhfuil an t-údarú is gá ag teicneolaíochtaí íogaire atá á n-easpórtáil m.sh. ábhar a d'fhéadfaí a úsáid chun airm núicléacha nó cheimiceacha a dhéanamh
 • dul i ngleic le hearraí góchumtha agus leis an bpíoráideacht – ar mhaithe leis an tsláinte agus an tsábháilteacht, agus ar mhaithe le poist na ndaoine a oibríonn le monaróirí dlisteanacha.
 • féachaint chuige nach sciúradh airgid imghabháil chánach a bhíonn ar siúl ag daoine a bhíonn ag taisteal agus méid mór airgead tirim (nó a chothrom) ina seilbh acu
 • cuidiú leis na póilíní agus na seirbhísí inimirce comhrac a chur ar gháinneáil daoine, drugaí, an phornagrafaíocht agus airm thine – rudaí a bhaineann leis an gcoiriúlacht eagraithe agus an sceimhlitheoireacht
 • speicis atá i mbaol a chosaint trí sheiceálacha a dhéanamh chun cosc a chur ar thrádáil eabhair, éan, ainmhithe agus plandaí atá faoi chosaint
 • oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chosaint trí chomhrac a chur ar smuigleáil seod ealaíne.

An chalaois a chosc

Cúram tábhachtach eile a bhíonn ar sheirbhísí custaim AE is ea an chalaois a chomhrac, mar coinníonn an chalaois ioncam cánach ón rialtas, airgead a d'fhéadfaí a chaitheamh ar son an phobail i gcoitinne. Seo samplaí den chalaois sin:

 • deimhnithe tionscnaimh bréagacha a thugann le fios gur as tír ina bhfuil taraif iompórtála níos ísle na hearraí
 • dearbhuithe bréagacha CBL agus íocaíochtaí bréagacha trádála
 • imghabháil dleachtanna máil i leith rudaí ar nós toitíní.

Sonraí maidir le sreabhadh trádála

Fairis sin, déanann oifigigh chustaim AE staitisticí a bhailiú chun:

 • a chinneadh an bhfuil earraí in iomaíocht éagórach le táirgí AE
 • treochtaí eacnamaíocha a dhéanamh amach.
Custam

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Féach freisin: 

Institiúidí agus comhlachtaí AE

Deiseanna ar mhaoiniú

Foilseacháin, nuachtlitreacha agus staitisticí

Reachtaíocht

Back to top