Unia Europejska

Kultura w Unii Europejskiej

Kultura w Unii Europejskiej

UE dba o ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego, zapewnia społeczeństwu dostęp do niego, a także wspiera i promuje sztukę i przemysł kreatywny w Europie.

UE wspiera sztukę i przemysł kreatywny na różne sposoby. Istnieją:

 

 • programy propagujące technologie cyfrowe oraz obrót produktami kultury
 • fundusze na wspieranie kultury
 • pomoc przy projektach badawczych
 • pomoc przy współpracy z partnerami z i spoza UE.

Z kulturą powiązane są następujące obszary działalności UE:

W ramach działań realizowanych w obszarze polityki regionalnej UE przyznaje środki szkołom muzycznym, filharmoniom i studiom nagraniowym, finansuje też renowację zabytkowych teatrów (np. barcelońskiego Teatro del Liceu czy weneckiej La Fenice).

Program „Kreatywna Europa”

Program „Kreatywna Europa” wspiera sektor europejskiego kina i sztuki oraz sektory kreatywne tak, aby lepiej przyczyniały się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Powstał on w oparciu o realizowane z sukcesem programy „MEDIA”, „MEDIA Mundus” oraz „Kultura”.

Program „Kreatywna Europa” dysponuje budżetem w wysokości 1,46 mld euro na lata 2014–2020 i wspiera głównie działania mające na celu:

 

 • ochronę i promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz jej bogactwa kulturowego
 • realizację celu UE, jakim jest zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego
 • pomoc dla sektora sztuki i branży twórczej w dostosowaniu się do epoki cyfryzacji i globalizacji
 • stworzenie nowych możliwości na arenie międzynarodowej, dotarcie do nowych rynków i odbiorców
 • pobudzanie rozwoju gospodarczego.

Nagrody w dziedzinie kultury

UE wspiera europejskie konkursy w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, architektury, literatury i muzyki, których celem jest promocja osiągnięć artystycznych.

Europejskie stolice kultury

Co roku dwa miasta są wybierane na Europejskie Stolice Kultury.

Umożliwia im to:

 

 • uczczenie swojej europejskości
 • współpracę z artystami z kraju i z zagranicy
 • budowanie lokalnego potencjału artystycznego.

Status Europejskiej Stolicy Kultury przynosi tym miastom długoterminowe korzyści, zarówno społeczne, jak i kulturalne.

Kultura i sektor audiowizualny

Opublikowano w listopadzie 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Back to top