an tAontas Eorpach

Cultúr san Aontas Eorpach

Cultúr san Aontas Eorpach

Oibríonn an tAontas Eorpach go dian chun comhoidhreacht chultúrtha na hEorpa a chaomhnú agus chun an chomhoidhreacht sin a chur ar fáil do chách. Cuireann sé na healaíona agus na tionscail cruthaitheachta chun cinn san Eoraip agus tacaíonn sé leo.

Tugtar tacaíocht do na healaíona agus na tionscail cruthaitheachta sna foirmeacha seo a leanas:

 

 • cláir chun cabhrú leo an tairbhe is mó a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha agus as margadh an Aontais Eorpaigh
 • maoiniú
 • tacaíocht do thionscadail taighde
 • tacaíocht do chomhar le comhpháirtithe atá san Aontas Eorpach agus iad siúd lasmuigh de.

Tá nasc ag na beartais AE a leanas leis an gcultúr:

Faoin mbeartas réigiúnach, mar shampla, tacaíonn an tAontas Eorpach le scoileanna ceoil, ceolárais agus stiúideonna taifeadta agus cuireann sé maoiniú ar fáil chun amharclanna stairiúla a athchóiriú (e.g. an amharclann Teatro del Liceu, in Barcelona, agus an amharclann Fenice, sa Veinéis).

Clár Eoraip na Cruthaitheachta

Faoin gClár Eoraip na Cruthaitheachta tugtar cabhair don cineama Eorpach, do na healaíona agus do na tionscail cruthaitheachta níos mó post agus fáis a chruthú, ag cur leis an méid a baineadh amach faoi na cláir MEDIA, MEDIA Mundus agus na cláir Chultúir, cláir a raibh an-rath leo.

Tá buiséad €1.46 billiún ag an gclár Eoraip na Cruthaitheachta do 2014-2020

 

 • agus déanann sé éagsúlacht chultúrtha agus teanga na hEorpa agus a saibhreas cultúrtha a chosaint agus a chur chun cinn
 • cuireann sé le sprioc an Aontais Eorpaigh fás eacnamaíoch cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach a bhaint amach
 • cabhraíonn sé le hearnálacha na n-ealaíon agus na cruthaitheacha iad féin a chur in oiriúint don aois dhigiteach agus don domhandú
 • cruthaíonn sé deiseanna, margaí agus lucht féachana nua idirnáisiúnta
 • cuireann sé an fhorbairt eacnamaíoch chun cinn.

Duaiseanna ealaíon san Aontas Eorpach

Tacaíonn an tAontas Eorpach le duaiseanna i réimsí na hoidhreachta cultúrtha, na hailtireachta, na litríochta agus an cheoil, duaiseanna a tharraingíonn aird ar moréachtaí ealaíonta na hEorpa.

Príomhchathracha cultúir na hEorpa

Gach bliain, roghnaítear 2 chathair mar Phríomhchathracha Cultúir na hEorpa.

Cabhraíonn an stádas sin leo:

 

 • a bhféiniúlacht Eorpach a cheiliúradh
 • comhoibriú níos mó a dhéanamh le heagraíochtaí ealaíon ina dtír féin agus thar lear
 • borradh a chur faoi na healaíona go háitiúil.

Bíonn tairbhe cruthaithe fadtéarmach mar thoradh ar an stádas speisialta seo, idir thairbhe sóisialta agus thairbhe cultúrtha.

Publication

Arna fhoilsiú i Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Back to top