Európska únia

Spotrebitelia

Moderná spotrebiteľská politika EÚ:

 • chráni vaše práva spotrebiteľa prostredníctvom právnych predpisov a pomáha vám rýchlo a efektívne riešiť spory s obchodníkmi (napr. prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov a európskych spotrebiteľských centier),
 • zabezpečuje, aby vaše práva boli v súlade s hospodárskymi a sociálnymi zmenami, najmä v oblasti digitálnych technológií, energetiky a finančných služieb,
 • zaručuje bezpečnosť všetkých výrobkov, ktoré kupujete v rámci jednotného trhu,
 • pomáha vám rozhodovať sa na základe jasných, presných a ucelených informácií, napr. pri nakupovaní online.

Európsky trh pre spotrebiteľov

V účinnom a integrovanom hospodárstve EÚ potrebujete záruku, že vaše práva budú rešpektované, ak sa pri nákupe tovaru a služieb v akejkoľvek krajine EÚ stretnete s problémami.

Program EÚ na ochranu spotrebiteľa na roky 2014 až 2020, ktorý stojí ročne len 5 EUR na osobu, presadzuje právne predpisy o ochrane spotrebiteľa na spoločnom trhu a poskytuje spotrebiteľom vysokú úroveň právnej ochrany.

Ochrana vašich záujmov

Politika EÚ zabezpečuje vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov v mnohých oblastiach. Prísne bezpečnostné normy sa uplatňujú na hračky, elektrické spotrebiče, kozmetiku, lieky, potraviny, zapaľovače, prostriedky osobnej ochrany, stroje a rekreačné plavidlá.

Vďaka týmto prísnym pravidlám je možné chybné výrobky stiahnuť z predaja. EÚ každoročne dostáva viac ako 2 000 upozornení na nebezpečné výrobky, najmä hračky, oblečenie a textil (napr. voľné šnúrky na detskom oblečení alebo toxické látky v čalúnení).

EÚ takisto zabezpečuje ochranu širších záujmov spotrebiteľov v oblastiach, akými sú napr.:

 

 • spravodlivé obchodné praktiky,
 • klamlivá reklama a reklama poškodzujúca dobré meno konkurenčných značiek (porovnávacia reklama),
 • cenové ukazovatele a označovanie,
 • neprijateľné zmluvné podmienky,
 • predaj na diaľku a podomový predaj,
 • časovo vymedzené užívanie nehnuteľností (tzv. timeshare) a balíky cestovných služieb,
 • práva osôb, ktoré cestujú na dovolenku alebo služobne.

Spravodlivé obchodné praktiky

V reakcii na nárast finančných služieb a internetového predaja Európska komisia zakotvila práva spotrebiteľov, ktorí uzatvárajú úverovú zmluvu. Takisto navrhla usmernenia v oblasti osvedčených postupov pre podnikanie v online prostredí a pravidlá týkajúce sa všetkých aspektov bezhotovostných platieb vrátane práva na bankový účet.

Mnohí ľudia sú pri nakupovaní tovaru a služieb z iných krajín EÚ opatrní, pretože ich trápi neistota v súvislosti s ich právami a obavy z podvodu. Cieľom nových právnych predpisov EÚ však je, aby ste ako spotrebiteľ boli chránený pred agresívnymi obchodnými praktikami a neserióznymi obchodníkmi bez ohľadu na to, či nakupujete v obchode za rohom alebo prostredníctvom internetu v inej krajine EÚ.

Nekalé obchodné praktiky, ako napríklad klamlivá reklama a agresívne praktiky pri predaji (obťažovanie, nútenie a používanie nátlaku), sú zakázané na celom území EÚ.

Záujmy spotrebiteľov sú zakomponované v právnych predpisoch, ktorými sa zavádza liberalizácia v kľúčových oblastiach verejných služieb:

 

 • verejná doprava,
 • elektrická energia a plyn,
 • telekomunikácie,
 • poštové služby.

To znamená, že by ste všade v EÚ mali mať prístup ku kvalitným službám za dostupné ceny.

Presadzovanie pravidiel

Ako spotrebiteľ musíte mať nárok na nápravu, ak sa pravidlá EÚ neuplatňujú správne. Toto si vyžaduje lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi. Súdne konania môžu byť nákladné a časovo náročné, najmä ak prebiehajú v zahraničí. Na podporu mimosúdnych riešení Európska komisia vypracovala cenovo dostupné alebo úplne bezplatné mechanizmy alternatívneho riešenia sporov. Patrí sem aj online služba na riešenie sporov, ktorá začne fungovať v roku 2016.

Ďalším spôsobom, ako môžete dosiahnuť nápravu, ak sa ako spotrebiteľ stretnete s problémami, ktoré zahŕňajú viac ako jednu krajinu EÚ, a informovať sa o vašich právach je kontaktovať Európsku sieť spotrebiteľských centier. Táto sieť poskytuje bezplatné spotrebiteľské poradenstvo a pomoc obyvateľom EÚ, ktorí nakupujú tovar alebo služby od obchodníkov v iných krajinách EÚ. Vyhľadajte svoje najbližšie spotrebiteľské centrum.

Publikácia

Rukopis bol aktualizovaný v 2016

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

 

Back to top