an tAontas Eorpach

Tomhaltóirí

Beartas tomhaltóirí nua-aimseartha an Aontais Eorpaigh:

 • cosnaíonn sé do chearta tomhaltóirí tríd an reachtaíocht, cabhraíonn sé leat aighneas le trádálaithe a réiteach go sciobtha agus go héifeachtúil mar chuid den chosaint sin (e.g. trí réiteach malartach díospóidí agus Lárionaid Eorpacha do Thomhaltóirí)
 • cinntíonn sé go gcoinnítear cearta tomhaltóirí cothrom le dáta le hathrú eacnamaíoch agus sóisialta – go háirithe sna réimsí digiteacha, fuinnimh agus seirbhísí airgeadais
 • ráthaíonn sé sábháilteacht aon táirge a cheannaíonn tú laistigh den mhargadh aonair
 • cabhraíonn sé leat roghanna a dhéanamh atá bunaithe ar eolas soiléir, beacht, seasmhach, e.g. agus tú i mbun siopadóireacht ar líne.

Margadh AE do thomhaltóirí

I ngeilleagar AE éifeachtúil comhtháite, tá ráthaíocht de dhíth ort go ndéantar do chearta a chosaint má bhíonn aon fhadhb agat agus tú ag ceannach earraí nó seirbhísí ó Bhallstáit eile.

Ar chostas 5 euro-cent in aghaidh an duine in aghaidh na bliana, cuireann clár an Aontais Eorpaigh um chosaint tomhaltóirí 2014-2020 dlíthe tomhaltóirí i bhfeidhm ar fud an mhargaidh aonair, rud a chinntíonn go gcuirtear ardleibhéal cosanta dlí ar fáil duit.

Ag tabhairt aire do do leasanna

Ráthaíonn beartas an Aontais Eorpaigh ardleibhéal sábhailteachta do thomhaltóirí i gcuid mhór réimsí. Tá riachtanais dhiana sábháilteachta i bhfeidhm maidir le bréagáin, fearais leictreacha, cosmaidí, cógaisíocht, bia, lastóirí, trealamh cosanta pearsanta, innealra agus báid áineasa.

Déantar táirgí lochtacha a aisghairm, a bhuíochas le rialacha diana. Faigheann an tAontas Eorpach breis agus 2000 fógra faoi tháirgí neamhshábháilte gach bliain, ar fógraí iad a bhaineann le bréagáin agus le héadach agus teicstílí den chuid is mó (e.g. cordaí scaoilte ar éadaí páistí, ceimiceáin thocsaineacha i gcumhdach troscáin).

Ina theannta sin, cosnaíonn an tAontas Eorpach leasanna tomhaltóirí i gcoitinne i réimsí amhail iad seo a leanas:

 

 • cleachtais chóra ghnó
 • fógraíocht mhíthreorach agus fógraíocht ina gcaitear anuas ar bhrandaí a bhfuiltear in iomaíocht leo (fógraíocht chomparáideach)
 • táscairí praghsanna agus lipéadú
 • téarmaí éagóracha conartha
 • ciandíol agus díol ó dhoras go doras
 • saoirí láneagraithe agus comhroinnt ama
 • cearta taistealaithe áineasa agus taistealaithe gnó

Cleachtais chóra ghnó

Mar gheall ar an mborradh atá tagtha faoi sheirbhísí airgeadais agus faoi dhíol ar líne, tá cearta bunaithe ag an gCoimisiún Eorpach le haghaidh tomhaltóirí a fhaigheann iasachtaí nó a úsáideann áiseanna creidmheasa eile. Tá treoirlínte molta aige freisin maidir le dea-chleachtais ghnó ar líne agus maidir le rialacha a bhaineann le gach gné d'íocaíochtaí neamhairgid, an ceart cuntas bainc a bheith ag duine ina measc.

Bíonn cuid mhór daoine amhrasach earraí nó seirbhísí a cheannach ó Bhallstáit eile toisc nach mbíonn siad cinnte faoina gcearta agus toisc go mbíonn siad buartha faoi chalaois. Tugann rialacha nua an Aontais Eorpaigh cosaint don tomhaltóir ar chleachtais ionsaitheacha ghnó agus ar thrádálaithe bradacha, áfach,, is cuma más ag ceannach sa siopa áitiúil atá sé nó ó shuíomh gréasáin i mBallstát eile.

Cleachtais éagóracha tráchtála – tá na cleachtais seo, ar nós fógraíocht mhíthreorach agus cleachtais ionsaitheacha díola (ciapadh, comhéigean agus tionchar míchuí a úsáid) mídhleachach anois ar fud an Aontais Eorpaigh.

Tugtar aird ar leasanna tomhaltóirí sna dlíthe maidir le príomhsheirbhísí poiblí;

 

 • iompar poiblí
 • leictreachas & gás
 • teileachumarsáid
 • an tseirbhís phoist.

Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh fáil agat ar sheirbhísí d'ardchaighdeán ar phraghas réasúnta – i ngach áit san Aontas Eorpach.

Na rialacha a chur i bhfeidhm

Ní mór duit a bheith in ann sásamh a fháil mura gcuirtear rialacha an Aontais Eorpaigh chun feidhme i gceart. Teastaíonn comhoibriú níos fearr idir tíortha an Aontais Eorpaigh chuige sin. Is féidir le himeachtaí cúirte a bheith costasach agus go leor ama a bheith i gceist leo, go háirithe más i dtír eile seachas do thír féin atá siad. Chun socruithe lasmuigh den chúirt a spreagadh, tá bealaí chun díospóidí a réiteach forbartha ag an gCoimisiún nach bhfuil mórán costas nó costas ar bith ag baint leo. I measc na mbealaí seo tá seirbhís ar líne chun díospóidí a réiteach, seirbhís a chuirfear tús leis in 2016.

Bealach eile chun sásamh a fháil ar fhadhbanna tomhaltóirí a mbaineann le níos mó ná aon Bhallstát amháin agus chun níos mó eolais a fháil faoi do chearta is ea dul i dteagmháil le Líonra Eorpach na Lárionad Tomhaltóirí, a chuireann comhairle do thomhaltóirí ar fáil saor in aisce agus a thugann tacaíocht do chónaitheoirí san Aontas Eorpach a cheannaíonn earraí nó seirbhísí ó thrádálaithe i mBallstáit eile. liosta na lárionad le fáil anseo

Foilseachán

Lámhscríbhinní nuashonraithe na 2016

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

 

Back to top