Európska únia

Hospodárska súťaž

Cieľom pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže je zabezpečenie spravodlivých a rovnakých podmienok pre podniky a zároveň zachovanie priestoru pre inovácie, jednotné normy a rozvoj malých a stredných podnikov.

Z pravidiel EÚ vyplýva, že podniky nemôžu:

 • uzatvárať dohody o cenách alebo rozdelení trhov,
 • zneužívať dominantné postavenie na konkrétnom trhu s cieľom vytlačiť menších konkurentov,
 • zlučovať sa , ak by im takéto spojenie umožnilo kontrolovať trh .
  V praxi toto pravidlo zabraňuje uskutočneniu len malého počtu fúzií. Väčšie spoločnosti, ktoré vo veľkom rozsahu podnikajú v EÚ, sa nemôžu zlúčiť bez predchádzajúceho súhlasu Európskej komisie . To platí aj vtedy, keď majú sídlo mimo EÚ.

Ochrana malých a stredných podnikov

Veľké spoločnosti nesmú zneužiť svoju vyjednávaciu pozíciu na určovanie podmienok, ktoré by ich dodávateľom alebo zákazníkom spôsobili ťažkosti pri obchodovaní s konkurentmi týchto spoločností. Komisia môže spoločnostiam v takomto prípade uložiť pokutu (a aj tak robí), pretože takéto konanie vedie k vyšším cenám a/alebo menšej možnosti voľby pre spotrebiteľov.

Vyšetrovania protisúťažných praktík zo strany EÚ sa týkajú nielen tovaru, ale aj povolaní (lekári, právnici atď.) a služieb vrátane finančných služieb, ako sú napríklad retailové bankovníctvo a kreditné karty.

Žiadna podpora pre neprosperujúce podniky

Komisia takisto monitoruje, koľko pomoci poskytujú vlády členských štátov podnikom (štátna pomoc). Ide napríklad o:

 • pôžičky a granty,
 • daňové úľavy,
 • poskytovanie tovarov a služieb za zvýhodnených podmienok,
 • štátne záruky, ktoré zlepšujú úverové hodnotenie spoločnosti v porovnaní s jej konkurentmi.

Existuje riziko, že takáto pomoc by mohla zvýhodniť určité subjekty s prepojenými záujmami na úkor tých, ktoré súťažia na základe vlastných zásluh, pričom na to v konečnom dôsledku doplatia daňovníci. Kontrola nad takouto neoprávnenou podporou je lacným a efektívnym spôsobom, ako posilniť spravodlivosť a hospodársky rast v Európe.

Pružné pravidlá

Pri uplatňovaní týchto pravidiel sa používa jednoduchá logika a flexibilita. V prvom rade sa zhodnotí, či spotrebitelia získajú určitý prospech alebo či dôjde k poškodeniu iných podnikateľov. Vlády napríklad majú dovolené pomáhať firmám v ťažkostiach alebo novým podnikom, ak majú reálnu šancu stať sa ziskovými a zachrániť alebo dokonca vytvárať pracovné miesta. Nie je však dovolená pomoc upadajúcim podnikom, ktoré nemajú nádej na prežitie.

Medzi niektoré ďalšie výnimky zo všeobecných pravidiel patria:

 • podniky, ktoré pracujú spoločne na jednej technickej norme pre trh ako celok,
 • menšie spoločnosti, ktoré spolupracujú, aby mohli lepšie konkurovať väčším firmám,
 • iniciatívy v oblasti výskumu a inovácií,
 • projekty regionálneho rozvoja.

Aktuálne prípady

V roku 2014 udelila Komisia pokutu vo výške takmer 430 mil. EUR francúzskej farmaceutickej spoločnosti Servier a piatim ďalším výrobcom generických liekov . Tieto spoločnosti totiž uzatvorili niekoľko dohôd s cieľom chrániť perindropil, najúspešnejší liek spoločnosti Servier na krvný tlak, pred konkurenciou zo strany iných generík v EÚ.

Komisia takisto vyšetrovala kartely na trhu s finančnými derivátmi , ktorých cena sa určovala v závislosti od určitých referenčných hodnôt, ako napr. EURIBOR (EIRD), JPY Libor, Euroyen TIBOR (YIRD) a švajčiarsky frank Libor (CHIRD).

V posledných rokoch prijala v tejto súvislosti niekoľko rozhodnutí proti bankám ako Barclays, Deutsche Bank, RBS, Société Générale, UBS, Citigroup a JPMorgan. Celkovo dosiahli pokuty výšku približne 1,8 mld. EUR (niektoré banky mali pokutu zníženú, pretože spolupracovali počas vyšetrovania a dohodli sa na vyrovnaní).

Systém kontroly a rovnováh

Rozsiahle právomoci Komisie vyšetrovať a zastaviť porušovanie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže podliehajú viacerým vnútorným kontrolným mechanizmom a úplnému súdnemu preskúmaniu zo strany Súdneho dvora EÚ . Spoločnosti a vlády členských štátov pravidelne podávajú opravné prostriedky proti rozhodnutiam Komisie, ktoré sú niekedy úspešné.

Hospodárska súťaž

Rukopis bol aktualizovaný v septembra 2016

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

 

 

Back to top