Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανταγωνισμός

Ανταγωνισμός

Διατήρηση και προώθηση πρακτικών θεμιτού ανταγωνισμού

Οι κανόνες της ΕΕ για τον ανταγωνισμό έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν θεμιτούς και ίσους όρους για τις επιχειρήσεις, αφήνοντας ταυτόχρονα περιθώρια για την καινοτομία, την ενοποίηση των προτύπων και την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί και διερευνά αντιανταγωνιστικές πρακτικές, συγχωνεύσεις και κρατικές ενισχύσεις προκειμένου να διασφαλίσει, αφενός, ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και, αφετέρου, δυνατότητες επιλογής και δίκαιες τιμές για τους καταναλωτές.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορούν να εκμεταλλεύονται την διαπραγματευτική τους ισχύ για να επιβάλλουν όρους που θα παρεμπόδιζαν προμηθευτές ή πελάτες τους να συναλλάσσονται με ανταγωνιστές. Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές δεδομένου ότι αυτές οδηγούν σε αύξηση των τιμών και/ή σε περιορισμό των επιλογών για τους καταναλωτές.

Οι εξουσίες της Επιτροπής να διερευνά και να θέτει τέλος σε παραβιάσεις των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ υπόκεινται σε συγκεκριμένους εσωτερικούς ελέγχους και εσωτερικές ισορροπίες, καθώς και σε πλήρη δικαστικό έλεγχο από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Η ΕΕ βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα του ανταγωνισμού με σκοπό την προώθηση και την πρόταση βέλτιστων πρακτικών. Είναι ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς δικτύου ανταγωνισμού (ΔΔΑ) και εταίρος με διεθνείς και εθνικούς φορείς αξιολόγησης πιθανών παραβιάσεων των κανόνων ανταγωνισμού.

Back to top